Obsah

Územný plán mesta Tvrdošín

Zverejnenie územného plánu mesta Tvrdošín, Zmeny a doplnky č.3:

ÚPN - Zmeny a doplnky č. 3 - Čistopis

Tvrdošín_ZaD3_text_čistopis.pdf

Záväzná časť riešenia a verejnoprospešných stavieb - schéma

schéma.pdf

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI

2_komplexný.pdf

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA - S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI

3_komplexný.pdf

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia mesta

4_doprava.pdf

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta plyn, elektrická energia, telekomunikácie, teplovod

7_elektro.pdf

Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch

9_ppf.pdf

Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

10_záväzné časti.pdf

Stránka

  • 1