Obsah

Inteligentné technológie mesta Tvrdošín

logo

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Názov projektu:  Inteligentné technológie mesta Tvrdošín

Miesto realizácie projektu: mesto Tvrdošín

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Kód výzvy:  OPII-2020/7/11-DOP

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Predmetom Zmluvy č. Z311071ATG4 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu, kde celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu vo výške 980 933,54 €. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne vo výške 931 886,86  € čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu a 49 046,68  € predstavuje 5% vlastné zdroje prijímateľa.

Cieľom projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností mesta, procesu rozhodovania, ako aj služieb, informácií a kontaktu mesta s verejnosťou.

Projekt prispeje k:

  • optimalizácii a zefektívneniu vykonávania podporných činností samosprávy a procesu rozhodovania pri správe vecí verejných
  • zvýšeniu otvorenosti mesta voči svojim občanom,
  • zvýšeniu spokojnosti občanov s fungovaním verejnej správy a poskytovaním služieb samosprávy,
  • zvýšeniu úrovne bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta,
  • zlepšeniu energetickej efektívnosti.

V rámci projektu je plánované zaobstaranie:

  • inteligentné verejné osvetlenie,
  • inteligentné meteostanice,
  • inteligentný kamerový systém,
  • inteligentné infopanely
  • inteligentné priechody pre chodcov

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Správy