Obsah

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne

Hlavička OPKŽP

Prijímateľ:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Kód projektu:

Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
00314901
310011L362

Názov projektu:

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne

Výška finančného príspevku:

maximálna výška NFP 180 262,93 Eur

Cieľom projektu:

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území mesta Tvrdošín. Cieľom je tiež vybavenie všetkých domácností na území mesta kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a výbave mesta kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe mestskej zelene.

Miesto realizácie projektu:

Mesto Tvrdošín

Poskytovateľ:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:

Kohézny fond

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:

1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk, www.sazp.sk, www.minzp.sk, www.siea.sk

http://www.partnerskadohoda.gov.sk

Ďalšie informácie:

Predmetom zmluvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/147 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu v celkovej výške 189 750,45 €, pričom  180 262,93 € predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov a 9 487,52 €  predstavuje 5% vlastné zdroje prijímateľa.

Špecifické ciele projektu:

  • Zníženie celkového množstva vyprodukovaného BRKO;
  • Zníženie podielu BRKO v zmesovom komunálnom odpade a zníženie celkového množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku;
  • Zosúladenie systému nakladania s BRKO s platnou legislatívou
  • Zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života občanov v dotknutej oblasti

Plagát

Správy

Kompostéry pre občanov mesta

V rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne získalo mesto dotáciu na zakúpenie kompostérov. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO KOMPOSTÉRA

Kompostovanie je vynikajúci spôsob, ako ušetriť. Zmenšíte množstvo komunálneho odpadu, vyrobíte si výborné prírodné hnojivo a navyše, šetríte aj životné prostredie. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Využitie biologického odpadu

Na záhradách a v domácnostiach po zbere úrody ovocia a zeleniny a ich spracovaní, orezávaní stromov a krov, po kosení trávy vzniká veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu. Hlavne pri väčších záhradách ho môže byť naozaj veľa a vtedy hľadáme riešenie, ako sa ho čo najjednoduchšie zbaviť alebo využiť. Kompostovanie je vynikajúcim a najrozšírenejším riešením. Vyžaduje si však dodržiavanie základných pravidiel – zmenšovanie, miešanie, prevzdušňovanie... Niekedy to môže byť problematické. Ponúkame vám menej používané spôsoby, ako sa dá svojpomocne využiť všetok biologický odpad v náš prospech. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:
Odborné rady, ako správne kompostovať

Odborné rady, ako správne kompostovať

Kompostovanie v záhradných kompostéroch. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: