Obsah

Prírodné pomery

 

Zemepisná poloha a geologická stavba územia, Hydrologické pomery, Klimatické pomery, Zrážkové pomery, Veterné pomery...

Zemepisná poloha a geologická stavba územia
Tvrdošín sa nachádza na severe Slovenska v juhovýchodnom cípe Oravskej kotliny medzi Skorušinskými vrchmi a Oravskou vrchovinou. Na jeho geologickej skladbe sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru. Paleogén je zastúpený ihlovcami a pieskovcami, pričom sa jedná o flyšové striedanie ihlovcov a pieskovcov s mocnosťou okolo 1000 metrov. Kvartér je budovaný hlinito-piesčitými sedimentmi, pričom v danom území ich mocnosť dosahuje cca 2 m. V geologickej stavbe v území severovýchodne od rieky Oravy vystupujú kriedové vápence bradlového pásma. Niva rieky je pokrytá štrkovými nánosmi, ktoré sa nachádzajú pod vrstvami navážok a hlín cca 2 až 3 m pod terénom. Únosné vrstvy tvoria šírky, resp. poloskalné podložie. V území severozápadne od rieky Oravice tvoria nosnú vrstvu hliny s mocnosťou 1,5 až 2,6 m. Miestami sa vyskytujú ílovce, menej pieskovce. Stredná časť katastra na nivách a terasách tokov je pahorkatinná, severná s masívnym Uhliskom rovinná. Južná vrchovinná až hornatinná časť vystupuje na členité hornaté rázsochy pohoria Skorušiny, v západnej časti prechádza do hornatiny Oravskej Magury. Prevýšenie katastra sa pohybuje v rozmedzí 566 - 1076 m n. m., v strede časti Tvrdošín 580 m n. m, v časti Medvedzie 580 m n. m. 

Hydrologické pomery 
Územie patrí do povodia rieky Váh. Hladina podzemnej vody kolíše v hydraulickej závislosti od hladiny riek Oravy a Oravice, v priemere je cca 2 m pod terénom, pričom sa jedná o podzemnú vodu plytkého obehu. 

Klimatické pomery
Z hľadiska klimatickej rajonizácie patrí územie Tvrdošína do klimatického regiónu chladného vlhkého, s teplotami v januári - 4,5° C až - 6° C, v júli 14,5° C až 16° C, s klimatickým ukazovateľom zavlažovania 60 - 50 mm v júni až v auguste.

Zrážkové pomery
Územie patrí k najvlhším na Slovensku, kde priemerný úhrn ročných zrážok dosahuje hodnoty 610 - 900 mm. 

Veterné pomery
Prevládajú západné a severozápadné vetry s priemernou silou 3 - 5° Beaufortovej stupnice. 

Lesy
Katastrálne územie mesta je značne odlesnené. Súvislejším lesom sú pokryté len územia južnej a západnej časti katastra. Lesné porasty sú na 37,8% katastrálnej výmery. Prevláda výrazné zastúpenie ihličnanov, najvýznamnejšou drevinou je smrek. Jedľa a buk sú zastúpené v menšom rozsahu. Lesné porasty obhospodarujú dva urbáre: Tvrdošín, Krásna Hôrka a komposesorát Medvedzie. 

Poľnohospodárska pôda
V Tvrdošíne zaberá poľnohospodárska pôda 49,91% z celkovej výmery katastrálneho územia, z toho prestavuje orná pôda 4,96%, trvalo trávne porasty 44% a záhrady 0,95% z celkovej výmery katastra. 

Vodné toky
Hlavnými tokmi, prechádzajúcimi Tvrdošínom sú: 1/ Rieka Orava a jej ľavostranný prítok - rieka Oravica a pravostranný prítok Medvecký potok a potok Hldočín. 2/ Rieka Oravica a jej prítoky: ľavostranný prítok Krátky a Krivý potok a Zábiedovčík a pravostranný prítok Hlísnik. 

Vyrovnávacia vodná nádrž Tvrdošín
Na rieke Orave je vybudovaná vyrovnávacia vodná nádrž (objem 2,9 mil m3). Priemerný prietok rieky Oravy je 34,5 m3/sek, rieky Oravice 2,9 m3/ sek. Vodné toky a plochy tvoria 3,62% katastrálneho územia.

 

Ochranné pásma a chránené územia
- Pamiatkové územie - pamiatková zóna, ktorá zahŕňa Trojičné námestie a kontaktné územie s urbanisticko-historickou štruktúrou zástavby a drevený gotický kostolík. Toto historické jadro Tvrdošína bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu k 1. 6. 1991.
- Maloplošné chránené územia CHA rieky Oravy sa týka Tvrdošína, rozprestierajúceho sa po obidvoch stranách tohto toku - ide o 4. stupeň ochrany.
- Toky riek Oravy a Oravice, tvoriace hydricko - terestrický biokoridor.
- Chránené stromy - Lipa pri pošte a Skupina líp pri Galérii M. Medveckej
- Ramsarská lokalita (mokraď medzinárodného významu - Orava a jej prítoky).
- Lesný pôdny fond a poľnohospodárska pôda.

 

 

Za obsah a správnosť zodpovedá :  Mgr. Čelková