Obsah

Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo môže  zriaďovať komisie  ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok

Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

Mesto Tvrdošín má vytvorené tieto stále komisie:
a/ výstavby, dopravy a životného prostredia
b/ finančnú a správy mestského majetku
c/ cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
d/ kultúry, školstva, športu a mládeže
e/ sociálnu, zdravotnú a  bytovú.

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým – pre mesto – investičným zámerom.

b/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Komisia výstavby, dopravy a ŽP
Predseda: Ján Gonda
Tajomník: Mgr. Michal Jaroš - tel.: 043/530 90 18
e-mail: vystavba@tvrdosin.sk
Člen: Ivan Plevík, Milan Kuriak, Ing. Kamil Krasula, Ing. Martin Obtulovič, Jozef Kavuljak,  Jozef Belopotočan, Ing. Miroslav Medvecký

Komisia finančná a správy mestského majetku
Predseda: Mgr. Erik Gandi
Tajomník: Ing. Anna Šefčíková - tel.: 043/530 90 15
e-mail: financne@tvrdosin.sk
Člen: Bc. Lukáš Lepáček, Eva Zvarová, Bc. Helena Rošková, JUDr. Božena Loneková, Pavol Sýkora, PhDr. Miroslav Gabara

Komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
Predseda: Mgr. Dušan Šoltés
Tajomník: Mgr. Tatiana Hreusová - tel.: 043/530 90 11
e-mail: podatelna@tvrdosin.sk
Člen: MUDr. Ján Jelenčík, Milan Koleštík, Bc. Štefan Kormaňák, Mgr. Štefan Klimčík, JUDr. Veronika Leppová, Mgr. Alexandra Planietová

Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže
Predseda: Milan Kováč
Tajomník: Mgr. Anna Čelková - tel.: 043/530 90 16
e-mail: anna.celkova@tvrdosin.sk
Člen: PhDr. Anna Mravcova, PhD., Ján Zemeník, Ján Šturek, Mgr. Vladimír Šlesár, Milan Sirota, Elena Balleková

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: Magdaléna Lucká
Tajomník: Mgr. Klementína Šaradinová - tel.: 043/530 90 13
e-mail: socialne@tvrdosin.sk
Člen: MUDr. Stanislav Fukas, Mgr. Roman Mojš, Valéria Klimčíková, MUDr. Anna Medvecká, Bc. Oľga Čuchorová

Komisia pre energetiku
Predseda: Ivan Plevík
Tajomník: Ing. Michal Erhardt - tel.: 043/530 90 13
e-mail: michal.erhardt@tvrdosin.sk
Člen: Milan Kováč, Rastislav Zembjak, Jaromír Degan, Ing. Patrik Kecera, Ing. Richard Súlovec