Obsah

Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín

Interreg V-AŽilinský samosprávny kraj

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Názov projektu: Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín/Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn

Program: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Vedúci partner projektu: Gmina Kościelisko (www.koscielisko.com.pl)

Projektový partner: Mesto Tvrdošín

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora hospodárskeho rozvoja poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom vytvorenia nových turistických produktov na báze prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu s využitím bohatej základne sakrálnych objektov poľsko-slovenského pohraničia. Aktivity realizované v rámci hlavného cieľa: Reštaurátorské a modernizačné práce sakrálnych stavieb s vyznačením chodníka vedúceho k nim na oboch stranách hranice, vytvorenie a tlač Albumu opisujúceho dané objekty, ich kultúrnu a historickú hodnotu a Mapy znázorňujúcej polohu sakrálnych objektov v 3 jazykových verziách (poľský, slovenský, anglický jazyk).

Vďaka realizácii projektu budú zrekonštruované objekty kultúrneho dedičstva (zvonice, kaplnky a cestné kríže) a bude vyznačená poloha sakrálnych objektov pohraničia, ktorá ukáže turistom a obyvateľom nové, menej známe miesta s bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom.

Ciele projektu:  Podpora efektívneho využívania kultúrnych zdrojov pohraničia s cieľom zvýšiť atraktivitu oblasti, rozšírenie počtu dostupných turisticko-kultúrnych trás a možnosť voľby alternatívneho odpočinku. Trvalo udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva miestnymi obyvateľmi a turistami slovensko-poľského pohraničia. Výsledkom projektu bude zvýšenie úrovne vedomostí obyvateľov a návštevníkov o bohatom prírodnom a kultúrnom dedičstve partnerov, čo by v dlhodobom horizonte malo viesť k zvýšeniu počtu návštevníkov a hospodárskemu rozvoju týchto oblastí.

Z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020 boli v roku 2018 zrekonštruované sakrálne pamiatky v hodnote 57 195 eur. Na financovaní sa podieľal Európsky fond regionálneho rozvoja 71,48 %, štátny rozpočet 10 % a Mesto Tvrdošín 18,52 %.

Obdobie realizácie: 01.06.2018 - 30.11.2018

Fotogaléria:

 

Fotogaléria: Pred rekonštrukciou pamiatok

Fotogaléria: Počas rekonštrukcie pamiatok

Fotogaléria: Po ukončení rekonštrukcie pamiatok

Mapy: Sakrálne pamiatky Tvrdošín - mapa

            Sakrálne pamiatky Kościelisko - mapa

 

Správy

#

Národná pamiatka je zachránená

Umiestnením repliky národnej kultúrnej pamiatky na pôvodnom mieste bol projekt Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín zavŕšený. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Mapy a Album si našli cestu k adresátom

Každý štát si chráni svoje kultúrne dedičstvo, ktoré vypovedá o jeho histórii, jedinečnosti, tvorivosti, je významným prvkom pri formovaní identity a hrdosti národa. Z množstva dôvodov, pre ktoré kultúrne pamiatky chátrajú je nedostatok financií, nezáujem kompetentných, či zložité majetkové vzťahy. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Mesto sa postaralo o cirkevné pamiatky

Táto skutočnosť o záchranu kultúrneho dedičstva sa niesla aj v uplynulom období, keď vedenie mesta našlo finančné prostriedky, aby sme si zachránili najvzácnejšiu kultúrnu pamiatku nášho mesta – drevený kostol Všetkých svätých, ktorému sa dostalo tej najväčšej pocty pre nás zápisom do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:

Prinavrátili sme im význam i krásu

Zreštaurované umelecké diela týmto počinom získajú pozornosť občanov i turistov prichadzajúcich do nášho mesta. celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor:

Mesto sa postaralo o cirkevné pamiatky, ktoré kedysi dali postaviť z vďaky a úcty naši predkovia

Naše mesto spolu s gmi­nou Kosćielisko sa rozhodlo zachrániť kultúrne dedičstvo sakrálnych pamiatok tak, že bol s prostriedkov Európ­skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Sloven­sko 2014-2020 vypracovaný projekt na záchranu kultúrnych pamia­tok v Gmine Kościelisko a v Tvrdošíne. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor:

Zachraňujeme kultúrne dedičstvo

V našom meste je niekoľko sakrálnych pamiatok z 19. storočia, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom. Boli vytvorené majstrami kamenármi z dielne Belopotockých z Bieleho Potoka. Vplyv poveternostných podmienok sa podpísal na ich štruktúre a bolo potrebné ich reštaurovať. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor:
#

Oživíme pamiatky, ktoré nám zanechali naši predkovia

Projekt s názvom Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín bol úspešný. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správca Webu