Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

Zástupca primátora

Mgr. Vlasta JANČEKOVÁ

Kontakt:   Mestský úrad 
                 Oddelenie výstavby
                 Trojičné námestie 185/2
                 027 44 Tvrdošín

                 tel.: 043/530 90 17
                 e-mail: zastupca@tvrdosin.sk


Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora mesta môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva.

V súlade s ustanovením § 13b odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta Tvrdošín Ing. Ivan Šaško poveril na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne, číslo uznesenia 1/2018, konanom dňa 4. decembra 2018, Mgr. Vlastu Jančekovú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne, zastupovaním primátora mesta Tvrdošín, a to na celé funkčné obdobie rokov 2018 - 2022 s nasledovným rozsahom pôsobností:

1. Počas prítomnosti primátora mesta:

a) riadiť a koordinovať chod mestského úradu;

b) zabezpečovať prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke procesnej a koordinovať prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva po stránke vecnej v súlade s rokovaniami mestskej rady,

c) podieľať sa na organizačno-technickom zabezpečení rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva

d) koordinovať činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom,

e) podieľať sa na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta : ekonomického rozvoja mesta, územného rozvoja, výstavby a životného prostredia,  eurofondov, správy mestského majetku, kultúry, školstva, sociálnych vecí, športu;

f) podieľať sa na tvorbe a realizácii rozvojových programov mesta a na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta;

g) plniť  úlohy určené primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou;

h) podieľať sa na zabezpečovaní agendy všetkých orgánov mesta;

i) zabezpečovať dohľad nad činnosťou mestských rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta;

j) odborne a metodicky usmerňovať jednotlivé oddelenia mestského úradu, so zodpovednosťou za pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov mesta a web stránky mesta.

k) plniť ďalšie úlohy podľa rozhodnutia a pokynov primátora mesta.    

 

2. Zastupovanie primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie:

Neprítomnosťou primátora mesta sa rozumie jeho plánovaná resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta a zahraničná služobná cesta.

V prípade nespôsobilosti primátora na výkon funkcie sa zástupca primátora ujíma zastupovania primátora od momentu, kedy sa o nespôsobilosti primátora vykonávať svoju funkciu dozvedela. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu primátora sa považuje najmä choroba, úraz, alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú primátorovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie primátora sa končí dňom, kedy primátor opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu.

 

2.1 Okruh činností, ktoré zástupca primátora počas neprítomnosti primátora mesta vykonáva:

a) podpisuje písomnosti, týkajúce sa:

- povolení na prekopávky v meste,

- rozhodnutí o pridelení súpisných a orientačných čísiel,

- rozhodnutí na úseku územného konania a stavebného poriadku,

- rozhodnutí na úseku ochrany a tvorby životného prostredia,

- rozhodnutí na úseku poskytovania sociálnych služieb

- právnych úkonov týkajúcich sa verejného poriadku, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce,

- zápisníc z rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva, na ktorých nebol prítomný primátor mesta.

b) riadi a koordinuje činnosti v oblasti:

- kontroly a sledovania stavu verejnej čistoty a verejného poriadku, kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta,

- spolupráce s mestskou políciou, Policajným zborom SR a s mestskými podnikmi, pri zabezpečovaní verejného poriadku a čistoty,

- prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta, reprezentácie mesta na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,

- spracovávania podkladov pre vyplácanie odmien poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady, členom komisií v zmysle platných zásad o odmeňovaní,

- tvorby, kontroly a realizácie koncepcie a stratégie územného rozvoja mesta prostredníctvom Územného plánu mesta a ďalších rozvojových programov mesta a výstavby,

- zabezpečovania prípravy zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej, v súlade s rokovaniami mestskej rady a s pracovnými poradami vedenia mesta,

- zabezpečovania prípravy zasadnutí mestskej rady po stránke vecnej a obsahovej, na základe podnetov a komisií pri mestskom zastupiteľstve a mestského úradu,

- účasť na riešení a šetrení žiadostí a sťažností v rámci stanoveného okruhu úkonov a činností.

 

2.2 Okruh činností, ktoré zástupca primátora počas nespôsobilosti primátora mesta vykonáva:

a)  zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady;

b) vykonávať bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva;

c) usmerňovať činnosti príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácii mesta.

d) vykonáva všetky činnosti a úkony uvedené v bode 1.

e) podpisuje právne úkony súvisiace s daňovým konaním a vyrubením poplatku za zber a likvidáciu TKO, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

f) prijíma stránky v rozsahu vymedzených právomocí.

g) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosti mestského úradu, mestskej polície, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a obchodných spoločností mesta s výnimkou podpisovania akéhokoľvek druhu pracovnoprávnych zmlúv.

h) koordinuje rozdelenia úloh mesta, fungovania mestského úradu a jeho súčinnosti s orgánmi mesta a orgánmi mestského zastupiteľstva, hlavne pri plnení týchto úloh: rozpočet a ekonomické činnosti, regionálny rozvoj (regionálne združenia, ZMOS, agentúry regionálneho rozvoja, eurofondy, štrukturálne a kohézne fondy), medzinárodná spolupráca, školstvo, šport, doprava, MHD, mestské komunikácie a parkoviská, krízový manažment (živelné pohromy, CO, havárie).

i) v majetkovoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony, smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – nesmie však zmluvy a dohody podpisovať. j) podpisuje dohody uzatvorené z Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,

k) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

l) zabezpečuje a riadi plnenie úloh samosprávy pri príprave volieb a referenda.

m) tretí sektor - mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie – spolupráca a podpisovanie zmlúv o dotáciách v zmysle schválených uznesení mestského zastupiteľstva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výnimkou zmlúv, ktorých plnenie je zabezpečené z rozpočtových položiek dotácie a dary primátora mesta a reprezentačný fond primátora mesta.

n) podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta.

o) koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc mesta.

p) rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta a dohliada na prípravu družobných zmlúv.

r) na podnet riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta sa zúčastňuje na rokovaniach k zásadným otázkam.

s) rozhoduje vo veciach, na ktoré mu bolo primátorom mesta vydané osobitné písomné poverenie.

Pôsobnosť podľa ustanovenia § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení, tzn. v zastupovaní počas neprítomnosti primátora mesta alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie, sa stanovuje bez obmedzenia, v rozsahu pôsobnosti primátora.

V prípade zániku mandátu primátora mesta v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení vykonáva mandát primátora mesta jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného primátora mesta. Zástupca primátora mesta plní úlohy primátora mesta aj v zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení.

Toto poverenie je účinné od  01.01.2019. Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia alebo uplynutím funkčného obdobia alebo odvolaním zástupkyne primátora mesta.

Samospráva

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
polojasno 19 °C 12 °C
polojasno, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 3.29m/s
tlak1018hPa
vlhkosť63%
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:839
TÝŽDEŇ:839
CELKOM:2507764

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partnerské weby