Obsah

Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín

logo

Mesto Tvrdošín realizuje dopytovo-orientovaný projekt na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                      OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:                312081BHP6

Názov projektu:           Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín

Realizácia projektu:     01.2022 – 11.2023

Rozpočet projektu:      179 520,00 €

 

Cieľová skupina:

deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Projekt je zameraný na skvalitnenie a rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín v domácom prostredí klienta. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

 

Aktivity projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je: Poskytovanie opatrovateľskej služby počas 23 mesiacov realizácie projektu v meste Tvrdošín. Predmetnú službu bude poskytovať 11 opatrovateliek, resp. opatrovateľov. Poskytovanie opatrovateľskej služby prebieha v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 ods.1 písm. c) bod 2 (Domáca opatrovateľská služba); § 13 ods. 3 (Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí) a § 41 (Opatrovateľská služba).

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk    www.employment.gov.sk     www.ludskezdroje.gov.sk

Plagát projektu

Správy