Obsah

Územný plán mesta Tvrdošín

Projekt „Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územného plánu mesta Tvrdošín“.

Projekt je financovaný z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu v rámci operačného programu Základná infraštruktúra vo výške NFP 1 819 000,- Sk
 

Rozpočet projektu 1 819 000,-Sk
Nenávratný finančný príspevok 1 728 050,-Sk, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, sa skladá z:
príspevku z ERDF 1 364 250,-Sk (75% z celkových oprávnených výdavkov)
príspevku zo štátneho rozpočtu 363 800,-Sk (20% z celkových oprávnených výdavkov)

Územný plán mesta Tvrdošín

Územný plán mesta Tvrdošín - čistopis - Sprievodná správa Stiahnuté: 1958x | 14.02.2018

Územný plán mesta Tvrdošín - čistopis - Záväzná časť Stiahnuté: 1430x | 14.02.2018

Územný plán mesta Tvrdošín - čistopis - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 802x | 14.02.2018

Komplexný urbanistický výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Stiahnuté: 1143x | 14.02.2018

Komplexný urbanistický výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami Stiahnuté: 1190x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta Stiahnuté: 562x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - vodovod Stiahnuté: 606x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - kanalizácia Stiahnuté: 493x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - plyn, elektrická energia, telekomunikácie, teplovod Stiahnuté: 557x | 14.02.2018

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 452x | 14.02.2018

Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde /Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely/ Stiahnuté: 599x | 14.02.2018

Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 628x | 14.02.2018

Publicita

O územnom pláne sa rokovalo v Bratislave Stiahnuté: 354x | 14.02.2018

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009 Stiahnuté: 355x | 14.02.2018

Stránka

  • 1