Obsah

Územný plán mesta Tvrdošín

Projekt „Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územného plánu mesta Tvrdošín“.

Projekt je financovaný z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu v rámci operačného programu Základná infraštruktúra vo výške NFP 1 819 000,- Sk
 

Rozpočet projektu 1 819 000,-Sk
Nenávratný finančný príspevok 1 728 050,-Sk, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, sa skladá z:
príspevku z ERDF 1 364 250,-Sk (75% z celkových oprávnených výdavkov)
príspevku zo štátneho rozpočtu 363 800,-Sk (20% z celkových oprávnených výdavkov)

Územný plán mesta Tvrdošín

Územný plán mesta Tvrdošín - čistopis - Sprievodná správa Stiahnuté: 2109x | 14.02.2018

Územný plán mesta Tvrdošín - čistopis - Záväzná časť Stiahnuté: 1543x | 14.02.2018

Územný plán mesta Tvrdošín - čistopis - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 863x | 14.02.2018

Komplexný urbanistický výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Stiahnuté: 1247x | 14.02.2018

Komplexný urbanistický výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami Stiahnuté: 1272x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta Stiahnuté: 600x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - vodovod Stiahnuté: 669x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - kanalizácia Stiahnuté: 522x | 14.02.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - plyn, elektrická energia, telekomunikácie, teplovod Stiahnuté: 600x | 14.02.2018

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 484x | 14.02.2018

Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde /Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely/ Stiahnuté: 672x | 14.02.2018

Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 690x | 14.02.2018

Publicita

O územnom pláne sa rokovalo v Bratislave Stiahnuté: 375x | 14.02.2018

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009 Stiahnuté: 380x | 14.02.2018

Stránka

  • 1