Obsah

Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín – verejné osvetlenie

logo

Názov projektu:  Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín  – verejné osvetlenie

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: - 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Predmetom zmluvy č. KZP-PO4-SC441-2019-53/BAV6 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu, kde celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu vo výške 11 665,88 €, poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne vo výške 11 082,59 € čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a 583,29 € predstavuje 5% vlastné zdroje prijímateľa.

Cieľom projektu je Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou na území mesta Tvrdošín. Cieľom je tiež zabezpečenie energetického auditu pre verejné osvetlenie v meste Tvrdošín.
Projekt dáva mestu Tvrdošín ako prevádzkovateľovi a vlastníkovi verejného osvetlenia príležitosť, aby si prostredníctvom energetického auditu overilo, ktoré opatrenia navrhnuté v energetickom audite bude vhodné splácať z úspor nákladov na energiu a ktoré si vyžadujú iný spôsob financovania.
Výstupom projektu je energetický audit verejného osvetlenia, v rámci ktorého má mesto Tvrdošín možnosť získať detailný prehľad o energetickej náročnosti hodnoteného verejného osvetlenia. Môže sa tak systematicky začať pripravovať na prípadnú obnovu verejného osvetlenia.

Projekt je realizovaný z EÚ.

Správy