Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

Národné kultúrne pamiatky

Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Na území mesta sa nachádzajú nehnuteľné národné kultúrne pamiatky:

 

ÚZPF č. 253/0  -  DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Kostolik

Kostolik Kostolik Kostolik

Virtuálna prehliadka Dreveného Gotického kostola 

Najstaršia historická stavebná pamiatka z prvej polovice 15. storočia. Pôdorys kostola a chórus obsahujú ranogotické prvky, okenné otvory a presbytérium majú neskorogotický charakter. Ďalšie úpravy zodpovedajú stavebnej praxi prelomu 14. a 15. storočia. Dnešná podoba kostola je jeho renesančná úprava z rokov 1650 – 1654, kedy sa na objekte uskutočnili rozsiahle stavebné a maliarske úpravy. Z tohto obdobia pochádza aj barokový oltár. Niekoľkokrát bol kostol opravovaný, najrozsiahlejšie opravy sa uskutočnili v rokoch 1986 - 1993, za čo bolo mestu  udelené v roku 1994 ocenenie „za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou“ od paneurópskej mimovládnej organizácie EURÓPA NOSTRA. K pamiatkam svetového významu bol zaradený 7. júla 2008 zapísaním do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Viktor Bušša, autor monografie 700 rokov Tvrdošína (1967), v knihe uvádza, že vznik tohto dreveného kostola kladie miestna tradícia (ústne ľudové podanie) do konca 14. storočia, A. Güntherová a K. Divald in. Langer a kol. kladú vznik kostolíka podľa slohových prvkov až do druhej polovice 15 storočia. Uvedení autori tiež konštatujú, že pôvodná stavba bola pravdepodobne zničená ohňom, alebo ako nedostatočné provizórium podstatne prestavaná. Podľa Š. Šmálika pri poslednej rekonštrukcii dreveného kostolíka v r. 1991 našli tesári vo vežičke kostolíka písomný  záznam, ktorý bol uložený v kovovej schránke. Záznam s latinským textom: „Hovorí sa, že mesto Tvrdošín postavilo tento drevený kostol v r. 1390. Oprava kostola bola v rokoch 1550, 1654,a 1770, najnovšie však v r. 1890. Kríž staviame však dnes 25.6. vo sviatok eucharistického Srdca Ježišovho roku 1936....“ Ako uvádza Bušša, z rokov 1653 – 1654 pochádza výzdoba kostolíka a prevažne aj základná zástavba obce. Podrobnejšie o tomto gotickom kostole je uvedené v tu citovanej literatúre a v iných odborných prácach (Kavuljak, 1935, Güntherová-Mayerová, 1944, Biathová, 1974 a iní).

Filmový dokument: GOTICKÝ DREVENÝ KOSTOLÍK


Národná kultúrna pamiatka - archeologický nález opevnenie nachádzajúce sa na pozemku v k. ú. Tvrdošín, parc. č. 1823/1 s právnym vzťahom k parcele neevidovaným na liste vlastníctva.


ÚZPF č. 250/0 - Kostol Najsvätejšej Trojice, Trojičné námestie z 1. pol. 17. storočia, Tvrdošín

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol sa začal stavať 25. 5. 1766. Stavbu dokončili r. 1770. Vysviacka kostola bola v deň Najsvätejšej Trojice 2. júna. Dnes je to trojloďový kostol s neskorobarokovým monumentálnym oltárom. Zásluhu na výstavbe má vtedajší farár Pavol Bernolák (strýko filológa Antona Bernoláka), ktorý bol rodákom zo Slanice. Ako farár pôsobil v Tvrdošíne v rokoch 1755 - 1796. Kostol vymaľoval Karol Mayer, tvrdošínsky maliar, ktorý svoje maľby signoval monogramom C. M. V roku 1900 po veľkom požiari kostola bola prestavaná aj veža, ktorá predtým bola cibuľovitého tvaru. Z rokov 1760 pochádza aj farská budova vrátane pieskovcových ležiacich levov, ktoré boli umiestnené na vchodovej bráne. Dnes sú umiestnené v záhrade fary. Z druhej polovice 18. storočia pochádza výklenok (nika) nad vchodom do sakristie s rodovou plastikou sv. Floriána. Taktiež z konca 18. storočia sú pieskovcové sochy svätého Jána Nepomuckého a Mariánsky stĺp. Sú umiestnené na nádvorí kostola zo severnej strany. Je to kamenárska práca z dielne rodiny Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka.

Podľa V. Buššu v II. polovici 16. storočia, asi v roku 1580, za účinkovania pastora Martina, keď v Tvrdošíne existovala evanjelická cirkev, bol postavený druhý drevený kostol na mieste kde je terajší farský kostol. Ako spomína citovaný autor ďalej, v r. 1626 bol tento drevený kostol zborený a namiesto neho bol v r. 1628 postavený murovaný kostol. Bušša uvádza, že v rokoch 1625 - 1725 časté požiare zničili pôvodné stavby domov i verejné budovy, najmä v r. 1626 bol poškodený a v roku 1637 - 1638 údajne úplne zničený pôvodný kostol Svätej Trojice. Zachovala sa len veža a časť obvodových múrov kostola (pravdepodobne aj časť chóru). V roku 1664 začala stavba nového kamenného kostola. Z tohto obdobia pochádza oratórium terajšieho kostola umiestneného na severnej strane kostola (nazývaného kedysi “ kaplanka”), údajne aj svätyňa. Pod svätyňou je krypta, ktorá má zamurovaný vchod z juhovýchodnej strany kostola. Pôvodný vchod do krypty zo stredu svätyne bol zamurovaný okolo roku 1900, keď sa kládla keramická dlažba kostola. Súčasný murovaný kostol Svätej Trojice začali stavať dňa 24. 5.1766. Z predchádzajúceho kostola ponechali vežu (z r. 1628), prostredný chór, oratórium a svätyňu. Kostol bol vysvätený 2.6.1770 na deň Svätej Trojice. Kostol je trojloďový, s neskorobarokovým monumentálnym oltárom Svätej Trojice. Kostol bol ukončený za pôsobenia farára Pavla Bernoláka zo Slanice, ktorý tu pôsobil v rokoch 1755 - 1796. Bol to pravdepodobne strýko jazykovedca Antona Bernoláka. Prvé vymaľovanie kostola urobil Karol Mayer, tvrdošínsky maliar. Ďalšie vymaľovanie kostola sa uskutočnilo v r. 1929 o čom svedčilo aj datovanie v pravej dolnej časti obrazu Sv. Cyrila a Sv. Metoda. Obraz je umiestnený na klenbe kostola pred chórom. Na obraze sa tiež nachádza skupinka ľudí tešiaca sa z príchodu solúnskych bratov Sv. Cyrila a Sv. Metoda, kde medzi zhromaždenými poznať črty tváre vtedajšieho starostu mesta Tvrdošín pána Arpáda Poláčika, zvoleného v uvedenom roku 1929 do tejto funkcie. Túto maľbu uskutočnil Július Adam z Rožňavy so svojim kolektívom. Bolo to za farára Jozefa Zoštiaka, ktorý pôsobil v Tvrdošíne v rokoch 1900 - 1931. Z pôvodnej maľby, uskutočnenej v roku 1929, bol pri úprave v sedemdesiatych rokoch odstránený pekný rozmerný obraz Posledná večera umiestnený nad sakristiou. Pri poslednej úprave maľby v r. 1993, nebolo už možné obraz znovu obnoviť. Za pôsobenia farára Jozefa Zoštiaka bola po roku 1900 reštaurovaná i veža kostola, ktorá zhorela pri veľkom požiari okolo r. 1900. Pôvodná veža kostola bola cibuľovitého tvaru. Veža kostola bola pokrytá medeným plechom, ktorý bol začiatkom roku 1918 rekvirovaný pre účely I. svetovej vojny. Na tento účel boli zrekvirované i dva z troch zvonov Trojičného kostola. Tretí pôvodný zvon, ktorý sa zachoval od rekvirácie, slúžil až do letných mesiacov r. 1924. Vtedy sa vo veži farského kostola umiestnili tri nové zvony. V auguste roku 1937 bol postavený dvojmanuálový orgán, ktorý dodala firma J. Tuček z Kutnej Hory. Oltár ukrižovania bol doplnený o Boží hrob. Počas II. svetovej vojny bol kostol Svätej Trojice zasiahnutý mínou. Zásahom míny bola prerazená východná časť strechy, klenba kostola a veľmi poškodený barokový oltár. Obnovenie ľavej časti barokového hlavného oltára uskutočnili po roku 1945 akad. maliar Ctibor Belan, spolu so stolárskym majstrom Jánom Rakytom. Koncom 18. storočia bol pred vchodom do kostola postavený Mariánsky stĺp. Podobne z toho obdobia pochádza aj socha Svätého Jána Nepomuckého, umiestnená tiež na severnej strane nádvoria kostola. Obe sochy sú z pieskovca a sú z kamenárskej dielne majstrov Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka. Z druhej polovice 18. storočia je aj ľudová plastika Sv. Floriána umiestnená vo výklenku nad vchodom do sakristie kostola. Z roku 1749 pochádza prícestná baroková kaplnka Piety na Vojtaššákovej ulici.


ÚZPF č. 2642/1-2  SÚSOŠIE NA PILIERI/ KORUNOVANIE PANNY MÁRIE

SÚSOŠIE NA PILIERI/ KORUNOVANIE PANNY MÁRIESÚSOŠIE NA PILIERI/ KORUNOVANIE PANNY MÁRIE

Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1966: „Plastika bola vytvorená v roku 1839 z pieskovca bielej farby a vyniká vysokou individualitou prejavu, vyjadruje zručnosť tvorcov.“ Sochárska kamenná  kompozícia je doplnená kovovými prvkami – krížom a svätožiarou. Pochádza zo známej dielne majstrov kamenárov Belopotockých z Oravského Bieleho Potoka.

Keďže bola situovaná v Krásnej Hôrke pri medzinárodnej ceste I/59 vedúcej do Poľska, došlo k jej poškodeniu a bolo potrebné ju zreštaurovať. (Podľa povesti Svätá rodina chráni pocestných na bývalej Jantárovej ceste.)

V rámci projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020 sa uskutočnil reštaurátorský výskum. Následne bolo originálne dielo reštaurované muzeálnym spôsobom a umiestnené v dome smútku v Krásnej Hôrke. Z tohto dôvodu mesto z vlastných zdrojov zabezpečilo vytvorenie kópie originálneho diela, ktorá je umiestnená na pôvodnom mieste.


ÚZPF č. 225/1,2  KAPLNKA A ZVONICA -  Krásna Hôrka, ul. M. R. Štefánika

KAPLNKA A ZVONICAKaplnka aj zvonica sú evidovanými hnuteľnými pamiatkami v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ide o multifunkčnú sakrálnu stavbu, ktorá dominantou tejto mestskej časti. Na fasáde neskorobarokovej kaplnky z roku 1778  so šesťhrannou murovanou vežou s ihlanovitou strechou sú v niké umiestnené sošky sv. Jána Nepomuckého  sv. Floriána. V kaplnke sa nachádzajú dve sochy z 18. a 19. st., pričom jedna je kamenná (socha Ježiša Krista) a jedna drevená plastika (socha Panny Márie). Zvonica je dodnes funkčná (ranné a večerné zvonenie), kaplnka je využívaná na osobnú adoráciu a pri sviatočných príležitostiach.


ÚZPF č. 2768/0  - KÚRIA RODINY MEDVECKÝCH – GALÉRIA MÁRIE MEDVECKEJ

GALÉRIA MÁRIE MEDVECKEJNárodná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Kúria bola postavená v 1. polovici 19.storočia. Upravovaná bola v 40. rokoch 20. storočia a koncom 20. storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, šesťtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Kúria rodiny Medveckých stojí ako solitér v mestskej časti Medvedzie  v lokalite Pod Velingom.


ÚZPF č. 288 - POMNÍK PADLÝM V 1. SV. VOJNE -  Trojičné námestie – park

POMNÍK PADLÝM V 1. SV. VOJNEPOMNÍK PADLÝM V 1, SV. VOJNENárodná kultúrna pamiatka je pamätným miestom hromadne pochovaných vojakov.


č. 1617/0 - DOM ĽUDOVÝ - Školská 21, Tvrdošín


 

Za obsah a správnosť zodpovedá : Mgr. Čelková

Mesto

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 10 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.5m/s
tlak1012hPa
vlhkosť53%
zrážky3.03mm
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:516
TÝŽDEŇ:1511
CELKOM:2466229

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partnerské weby