Obsah

Pamiatky

Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky

Na území mesta sa nachádzajú nehnuteľné národné kultúrne pamiatky:

č. 253/0  -  Drevený gotický kostol Všetkých svätých v cintoríne, zapísaný do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

kostolik0 kostolik1 kostolik2

V. Bušša hovorí, že vznik tohto dreveného kostolíka kladie miestna tradícia (ústne ľudové podanie) do konca 14. storočia, A. Güntherová a K. Divald in. Langer a kol. kladú vznik kostolíka podľa slohových prvkov až do druhej polovice 15 storočia. Uvedení autori tiež konštatujú, že pôvodná stavba bola pravdepodobne zničená ohňom, alebo ako nedostatočné provizórium podstatne prestavaná. Podľa Š. Šmálika pri poslednej rekonštrukcii dreveného kostolíka v r. 1991 našli tesári vo vežičke kostolíka písomný  záznam, ktorý bol uložený v kovovej schránke. Záznam s latinským textom: “Hovorí sa, že mesto Tvrdošín postavilo tento drevený kostol v r. 1390. Oprava kostola bola v rokoch 1550, 1654,a 1770, najnovšie však v r. 1890. Kríž staviame však dnes 25.6. vo sviatok eucharistického Srdca Ježišovho roku 1936....“ Ako uvádza Bušša z rokov 1653 – 1654 pochádza výzdoba kostolíka a prevažne aj základná zástavba obce. Podrobnejšie o tomto gotickom kostolíku je uvedené v tu citovanej literatúre a v iných odborných prácach (Kavuljak, 1935, Güntherová-Mayerová, 1944, Biathová, 1974 a iní).

Filmový dokument: GOTICKÝ DREVENÝ KOSTOLÍK


Národná kultúrna pamiatka - archeologický nález opevnenie nachádzajúce sa na pozemku v k. ú. Tvrdošín, parc. č. 1823/1 s právnym vzťahom k parcele neevidovaným na liste vlastníctva.


č. 250/0 - Kostol Najsvätejšej Trojice, Trojičné námestie z 1. pol. 17. storočia, Tvrdošín

Kostol Najsvätejšej TrojiceKostol sa začal stavať 25. 5. 1766. Stavbu dokončili r. 1770. Vysviacka kostola bola v deň Najsvätejšej Trojice 2. júna. Dnes je to trojloďový kostol s neskorobarokovým monumentálnym oltárom. Zásluhu na výstavbe má vtedajší farár Pavol Bernolák (strýko filológa Antona Bernoláka), ktorý bol rodákom zo Slanice. Ako farár pôsobil v Tvrdošíne v rokoch 1755 - 1796. Kostol vymaľoval Karol Mayer, tvrdošínsky maliar, ktorý svoje maľby signoval monogramom C. M. V roku 1900 po veľkom požiari kostola bola prestavaná aj veža, ktorá predtým bola cibuľovitého tvaru. Z rokov 1760 pochádza aj farská budova vrátane pieskovcových ležiacich levov, ktoré boli umiestnené na vchodovej bráne. Dnes sú umiestnené v záhrade fary. Z druhej polovice 18. storočia pochádza výklenok (nika) nad vchodom do sakristie s rodovou plastikou sv. Floriána. Taktiež z konca 18. storočia sú pieskovcové sochy svätého Jána Nepomuckého a Mariánsky stĺp. Sú umiestnené na nádvorí kostola zo severnej strany. Je to kamenárska práca z dielne rodiny Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka.

Podľa V. Buššu v II. polovici 16. storočia, asi v roku 1580, za účinkovania pastora Martina, keď v Tvrdošíne existovala evanjelická cirkev, bol postavený druhý drevený kostol na mieste kde je terajší farský kostol. Ako spomína citovaný autor ďalej, v r. 1626 bol tento drevený kostol zborený a namiesto neho bol v r. 1628 postavený murovaný kostol. Bušša uvádza, že v rokoch 1625 - 1725 časté požiare zničili pôvodné stavby domov i verejné budovy, najmä v r. 1626 bol poškodený a v roku 1637 - 1638 údajne úplne zničený pôvodný kostol Svätej Trojice. Zachovala sa len veža a časť obvodových múrov kostola (pravdepodobne aj časť chóru). V roku 1664 začala stavba nového kamenného kostola. Z tohto obdobia pochádza oratórium terajšieho kostola umiestneného na severnej strane kostola (nazývaného kedysi “ kaplanka”), údajne aj svätyňa. Pod svätyňou je krypta, ktorá má zamurovaný vchod z juhovýchodnej strany kostola. Pôvodný vchod do krypty zo stredu svätyne bol zamurovaný okolo roku 1900, keď sa kládla keramická dlažba kostola. Súčasný murovaný kostol Svätej Trojice začali stavať dňa 24. 5.1766. Z predchádzajúceho kostola ponechali vežu (z r. 1628), prostredný chór, oratórium a svätyňu. Kostol bol vysvätený 2.6.1770 na deň Svätej Trojice. Kostol je trojloďový, s neskorobarokovým monumentálnym oltárom Svätej Trojice. Kostol bol ukončený za pôsobenia farára Pavla Bernoláka zo Slanice, ktorý tu pôsobil v rokoch 1755 - 1796. Bol to pravdepodobne strýko jazykovedca Antona Bernoláka. Prvé vymaľovanie kostola urobil Karol Mayer, tvrdošínsky maliar. Ďalšie vymaľovanie kostola sa uskutočnilo v r. 1929 o čom svedčilo aj datovanie v pravej dolnej časti obrazu Sv. Cyrila a Sv. Metoda. Obraz je umiestnený na klenbe kostola pred chórom. Na obraze sa tiež nachádza skupinka ľudí tešiaca sa z príchodu solúnskych bratov Sv. Cyrila a Sv. Metoda, kde medzi zhromaždenými poznať črty tváre vtedajšieho starostu mesta Tvrdošín pána Arpáda Poláčika, zvoleného v uvedenom roku 1929 do tejto funkcie. Túto maľbu uskutočnil Július Adam z Rožňavy so svojim kolektívom. Bolo to za farára Jozefa Zoštiaka, ktorý pôsobil v Tvrdošíne v rokoch 1900 - 1931. Z pôvodnej maľby, uskutočnenej v roku 1929, bol pri úprave v sedemdesiatych rokoch odstránený pekný rozmerný obraz Posledná večera umiestnený nad sakristiou. Pri poslednej úprave maľby v r. 1993, nebolo už možné obraz znovu obnoviť. Za pôsobenia farára Jozefa Zoštiaka bola po roku 1900 reštaurovaná i veža kostola, ktorá zhorela pri veľkom požiari okolo r. 1900. Pôvodná veža kostola bola cibuľovitého tvaru. Veža kostola bola pokrytá medeným plechom, ktorý bol začiatkom roku 1918 rekvirovaný pre účely I. svetovej vojny. Na tento účel boli zrekvirované i dva z troch zvonov Trojičného kostola. Tretí pôvodný zvon, ktorý sa zachoval od rekvirácie, slúžil až do letných mesiacov r. 1924. Vtedy sa vo veži farského kostola umiestnili tri nové zvony. V auguste roku 1937 bol postavený dvojmanuálový orgán, ktorý dodala firma J. Tuček z Kutnej Hory. Oltár ukrižovania bol doplnený o Boží hrob. Počas II. svetovej vojny bol kostol Svätej Trojice zasiahnutý mínou. Zásahom míny bola prerazená východná časť strechy, klenba kostola a veľmi poškodený barokový oltár. Obnovenie ľavej časti barokového hlavného oltára uskutočnili po roku 1945 akad. maliar Ctibor Belan, spolu so stolárskym majstrom Jánom Rakytom. Koncom 18. storočia bol pred vchodom do kostola postavený Mariánsky stĺp. Podobne z toho obdobia pochádza aj socha Svätého Jána Nepomuckého, umiestnená tiež na severnej strane nádvoria kostola. Obe sochy sú z pieskovca a sú z kamenárskej dielne majstrov Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka. Z druhej polovice 18. storočia je aj ľudová plastika Sv. Floriána umiestnená vo výklenku nad vchodom do sakristie kostola. Z roku 1749 pochádza prícestná baroková kaplnka Piety na Vojtaššákovej ulici.


č. 2642/0  -  SÚSOŠIE SV. TROJICA (plastika, trojičný stĺp) sa nachádza v časti Krásna Hôrka

Súsošie sv. Trojica - detail  Súsošie sv. Trojica - polodetailSúsošie sv. Trojica


č. 225/1,2 - KAPLNKA A ZVONICA -  Krásna Hôrka, ul. M. R. Štefánika

Kaplnka a zvonica - Krásna Hôrka


č. 2768/0  - KÚRIA RODINY MEDVECKÝCH – Galéria M. Medveckej, Pod Velingom

Kúria rodiny Medveckých - Galéria Márie Medveckej Kúria rodiny Medveckých - Galéria Márie MedveckejKúria rodiny Medveckých - Galéria Márie Medveckej


č. 1570/0 - DOM ĽUDOVÝ – v časti Medvedzie č. 40-41, horný koniec sídla

Dom ľudový - Medvedzie


č. 3514/0 - SYNAGÓGA - Radničná ul. č. 5, Tvrdošín

Synagóga SynagógaSynagóga


č. 288 - POMNÍK PADLÝM V 1:SV. VOJNE -  Trojičné námestie – park

POMNÍK PADLÝM V 1:SV. VOJNE POMNÍK PADLÝM V 1:SV. VOJNE


č. 275/1,2 - DOM ĽUDOVÝ A PAMÄTNÁ TABUĽA - ul. M. R.Štefánika,


č. 1617/0 - DOM ĽUDOVÝ - Školská 21, Tvrdošín


 

Za obsah a správnosť zodpovedá : Mgr. Čelková