Obsah

Územný plán mesta Tvrdošín

Zverejnenie územného plánu mesta Tvrdošín, Zmeny a doplnky č.2:

ÚPN - Zmeny a doplnky č. 2 - Čistopis

upn_zmeny_a_doplnky_c.2-cistopis.pdf

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

1_sirsie_vztahy_cistopis.pdf

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA - KATASTRÁLNE ÚZEMIE, S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI

2_komplexny_zavazna_cast.pdf

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA - S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝMI STAVBAMI

3_komplexny_zavazna_cast_podrobny.pdf

VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA MESTA

4_doprava.pdf

VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA MESTA VODOVOD

5_vodovod.pdf

VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA MESTA KANALIZÁCIA

6_kanalizacia.pdf

ÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA MESTA PLYN, ELEKTRICKÁ ENERGIA, TELEKOMUNIKÁCIE, TEPLOVOD

7_energie.pdf

VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A LESNÝCH POZEMKOCH

9_ppf.pdf

VÝKRES ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

10_zavazne_casti.pdf

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

schema_zavaznych_casti.pdf

Stránka

  • 1