Obsah

Tlačivá a formuláre

 

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností - vzory sú dostupné na stránkach Ministerstva financií SR (TU)

Tlačivá a formuláre

Žiadosť - ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

tlacivo1.pdf

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

tlacivo 2.pdf

Čestné vyhlásenie

tlacivo 3.pdf

Splnomocnenie

tlacivo 4.pdf

Žiadosť o výrub

tlacivo 5.pdf

Žiadosť opatrovateľská služba

tlacivo 6.pdf

Žiadosť - oznámenie o prevádzkovom čase

tlacivo 7.pdf

Žiadosť - oznámenie o zrušení prevádzkovej doby

tlacivo 71.pdf

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

tlacivo 8.pdf

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

tlacivo 13.pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

tlacivo 10.pdf

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, rozkopávkové povolenie, uzávierka MK.

tlacivo 11.pdf

Žiadosť o stavebné povolenie

tlacivo 13.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

tlacivo 14.pdf

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

tlacivo 15.pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

tlacivo 16.pdf

2020 - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO, SZČO

2. Žiadosť o prenájom NP 2021 - SZČO, PO.pdf

2020 - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO nepodnikateľ

1. Žiadosť o prenájom NP 2020 - FO.pdf

2019 - Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.pdf

 Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Tvrdošín platný od 1.1.2018

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018.pdf

Stránka