Obsah

Správy

IBV BREZINY

Nové cesty - IBV Široké, Varta, Pod Žiarcom

IBV v rôznych častiach mesta sa po vybudovaní inžinierskych sietí dočkali aj nového asfaltového koberca. Záujem vedenia mesta sa tak pretavil do skvalitnenia života mnohých rodín. Súčasťou stavby je aj odvodnenie povrchových a dažďových vôd pomocou betónových žľabov a položením drenážneho potrubia. celý text

ostatné | 15. 11. 2016 | Autor: Správca Webu

Skvalitňujú sa podmienky v IBV

Mesto Tvrdošín vytvára podmienky pre skvalitnenie života obyvateľov v jednotlivých lokalitách. celý text

ostatné | 7. 11. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších v Krásnej Hôrke a v Tvrdošíne

Zrekonštruované chodníky v časti Krásna Hôrka - ulica Nová a v Tvrdošíne - ulica Školská. celý text

ostatné | 7. 11. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Bioplynová stanica Tvrdošín, ktorá bola postavená vedľa skládky komunálneho odpadu na Jurčovom laze, je už v prevádzke

Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku roka 2013, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V meste máme tento problém už vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, kde sa tento odpad bude likvidovať a zároveň zhodnocovať. celý text

ostatné | 17. 3. 2014 | Autor: Správca Webu
#

Pribudla bioplynová stanica

Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku tohto roka, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V našom meste bude tento problém vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, ktorá sa stavia v blízkosti skládky komunálneho odpadu Jurčov laz. celý text

ostatné | 24. 10. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Dom smútku s vynoveným areálom

Priestory areálu cintorína prešli dôkladnou rekonštrukciou. Zrekonštruované boli plochy pred domom smútku aj nástupné schodisko a plocha pri hlavnom vstupe pred areálom. Nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci nešetria slovami chvály. celý text

ostatné | 24. 10. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Budova bývalej MŠ na ulici Farskej bude ako nová

Na budove bývalej MŠ bola vymenená strecha, okná, pribudli dva nové vchody a v súčasnosti sa pracuje na terénnych úpravách a budujú sa prístupové chodníky. celý text

ostatné | 24. 10. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia vodovodu na Trojičnom námestí

Pre vylepšenie zásobovania pitnou vodou v meste prebieha v súčasnosti rekonštrukcia vodovodu na Trojičnom námestí. Práce na úseku od evanjelickej fary po ZŠ Š. Šmálika sú vykonávané bezvýkopovou technológiou. Pôvodný vodovod z materiálov poplatných dobe jeho výstavby bolo nutné vymeniť a nahradiť novým. celý text

ostatné | 24. 10. 2013 | Autor: Správca Webu
#

V Medvedzí sa rozširuje vodovod a kanalizácia

V zmysle schváleného územného plánu mesto pokračuje v rozširovaní individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Medvedzie - Široké. Jedná sa o plánovanú výstavbu cca 20 rodinných domov. Súčasne s IBV je potrebné v tejto lokalite rozšíriť aj inžinierske siete - verejný vodovod, kanalizáciu, komunikácie a spevnené plochy. celý text

ostatné | 24. 10. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Chodník je pokrytý asfaltovým kobercom

Najväčšia investícia v rámci projektu "Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - šanca rozvoja slovensko – poľského pohraničia“ nazvaná „Realizácia chodníka“ je ukončená. celý text

ostatné | 23. 10. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Vylepšili sa podmienky pre futbalistov

Počas futbalovej prestávky boli v budove štadióna kompletne vymenené staré sprchovacie zariadenia za úplne nové. Okrem sprchovacích zariadení tu bola vymenená pod dlažbou spodná izolácia, na stenách sa vymenili obkladačky a vymaľované bolo aj vnútro budovy. celý text

ostatné | 20. 8. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Výstavba multifunkčného ihriska

Pred materskou školou finišujú práce pri výstavbe nového multifunkčného ihriska. celý text

ostatné | 20. 8. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Nový relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica

Z ďalšieho projektu cezhraničnej spolupráce sme získali finančné prostriedky pre mesto na projekt Za zdravím a poznaním po rela­xačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - šanca rozvoja sloven­sko-poľského pohraničia. celý text

ostatné | 25. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Nová strecha na budove bývalej škôlky

Rekonštruovala sa aj strecha na bývalej škôlke na ulici Farskej, kde sa prekladala krytina. V ďalšej etape budú vymenené staré okná za nové plastové a súčasne sa vytvoria nové vstupy do objektu. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Výstavba detského parku a úprava okolia

V priestoroch MŠ Medvedzie sa buduje pre deti detský park, v ktorom nebude chýbať pieskovisko, komplex herných prvkov na precvičenie motoriky, pohybu, lavičky, koše, prístupové a spojovacie chodníky, mini dopravné zariadenie a ďalšie veci. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Kostolík v Oraviciach má novú strechu

Investuje sa aj v Oraviciach, čoho dôkazom je výmena krovu a rekonštrukcia strechy kostola. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Opravená strecha a vymenené okná na ZŠ M. Medveckej

Vedľa malej telocvične v prístavbe školy bola opravená strecha, ktorá bola v nevyhovujúcom stave a na budove sa tiež vymenili okná. To by mala byť už posledná takáto väčšia rekonštrukcia ZŠ Márie Medveckej. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia šatní v ZŠ M. Medveckej

V Základnej škole Márie Medveckej sa počas prázdnin v priestoroch školských šatni pracuje naplno. Vo vnútri budovy na prízemí urobili nové podhľady zo sadrokartónu, čím sa zakryli kanalizačné a teplovodné potrubia. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Na Brezinách sa buduje vodovod a kanalizácia

Elektrina je v IBV Breziny zavedená a v súčasnosti tu pokračuje výstavba infraštruktúry - vodovodu a kanalizácie. Mesto v tejto lokalite čakajú ešte ďalšie investície na vybudovanie ciest, verejného osvetlenia a ďalších súčastí infraštruktúry. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Pribudol chodník a parkovacie miesta

V lokalite, kde sa nachá­dza aj pošta a parkovisko pred ňou má nedostatočnú kapacitu, sa vytvorili ďalšie parkovacie miesta pred zdravotným stredis­kom. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

Nový asfaltový koberec sa potiahol pri bytovke

Zrekonštruovaná cesta pri bytovom dome č. 20 a zdravotnom stredisku zlepšila dopravnú situáciu, rozšírená bola cesta a vytvorené nové odstavné plochy na parkovanie. celý text

ostatné | 24. 7. 2013 | Autor: Správca Webu