Obsah

Mestská rada

Členovia mestskej rady:

Mgr. Vlasta Jančeková

PhDr. Miroslav Gabara

Ján Gonda

Rastislav Medvecký

Kontakt: podatelna@tvrdosin.sk - do predmetu správy treba uviesť - "mestská rada"

 

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Mestskú radu volí mestské zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov. Mestská rada je iniciatívnym a kontrolným  orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Mestská rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor.

Mestská rada najmä:

a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu,

b/ organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

c/ organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,

d/ zaoberá sa všetkými bežným vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,

e/ pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

f/ navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,

g/ zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

h/ organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

ch/ plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.