Obsah

Štatút mesta

 

 

Preambula

Nadväzujúc na historickú tradíciu výsad slobodného kráľovského mesta Tvrdošín udelených vo sviatok rozposlania apoštolov v roku 1369 kráľom Ľudovítom, na priznanú donáciu Štefana Thőkőlyho k Oraviciam zo dňa 6. júna 1659 potvrdenú dňa 23.12.1793 panovníkom Františkom II., či ďalšie výsady udelené Medvedziu a Krásnej Hôrke, vychádzajúc zo samotnej pôsobnosti danej Ústavou Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písmena k/ a § 24 ods. 1písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne tento  

 

ŠTATÚT MESTA TVRDOŠÍN

 

Prvá hlava

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.     Štatút mesta Tvrdošín upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta, odmien a pomoc v mimoriadnych situáciách.

2.     Štatút mesta Tvrdošín je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

 

Článok 2

Právne postavenie a územie mesta

1.     Mesto Tvrdošín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území.

Územie mesta Tvrdošín tvorí súbor štyroch  katastrálnych území :

►Tvrdošín

►Krásna Hôrka

►Medvedzie       

►Oravice

Zmeny územia mesta Tvrdošín možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2.     Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami / § 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o obecnom zriadení /.

3.     Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

4.     Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

5.     Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti a pod. Ich označovanie zabezpečuje mesto na vlastné náklady.

6.     Mesto určuje stavbám súpisné a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísel a udržiava ich so skutočným stavom.

7.     Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do NR SR, volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov mesta, ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

 

Čl. 3

Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

1.     Obyvateľom mesta Tvrdošín je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.

2.     Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené v § 3 ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení.

3.     Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.     Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,  je v meste prihlásený na prechodný pobyt  alebo má čestné občianstvo  mesta. Tieto osoby nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta / miestne referendum /.

5.     Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

Čl. 4

Samospráva mesta

1.     Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva  štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2.     Samosprávu mesta Tvrdošín vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

a.     orgánov mesta,

b.     miestnym referendom,

c.     zhromaždením obyvateľov mesta.

3.     Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a taktiež s politickými stranami a hnutiami, občianskymi združeniami pôsobiacimi v meste.

4.     Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia mesta / ďalej len nariadenia /. Podrobný postup, resp. proces tvorby nariadenia od etapy návrhu až po jeho schválenie v mestskom zastupiteľstve upravuje ustanovenie § 6 zákona o obecnom zriadení.

5.     Nariadenia mesta nesmú odporovať ústave ani zákonom.

6.     Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému predpisu.

7.     Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne.

8.     Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v § 4 zákona o obecnom zriadení.

 

Druhá hlava

MAJETOK MESTA

 

Čl. 5

Majetok mesta

1.     Majetkom mesta sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a všetky pohľadávky a iné majetkové práva mesta a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. zriadených mestom. Majetok mesta tvoria aj veci, ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou.

2.     Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.

3.     Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

4.     Mesto môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo.

5.     Majetok mesta Tvrdošín sa používa najmä:

►pre verejné účely,

►na podnikateľskú činnosť,

►na výkon samosprávy mesta.

6.     Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

7.     Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely / najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá / je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.

8.     Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené mestom alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

9.     Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta. Jeho správa a údržba je povinnosťou mesta a je financovaná z rozpočtu mesta.

10.Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie mestsky úrad.

11.Majetok mesta, nakladanie a hospodárenie s ním upravuje zákon o majetku mesta č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a osobitné nariadenie mesta, upravujúce spôsob hospodárenia s majetkom mesta Tvrdošín.

 

Čl. 6

Zakladateľská a zriaďovateľská funkcia mesta

1.     V zmysle zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta a iné právnické osoby.

2.     Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA

 

Čl. 7

Financovanie

1.     Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú :

a.     príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania /nájmu/,

b.     výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,

c.     podiely na daniach v správe štátu,

d.     výnosy z pokút uložených za priestupky,

e.     iné príjmy

2.     Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami a mestami, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3.     Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Čl. 8

Rozpočet

1.     Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.

2.     Rozpočet mesta ako aj jeho zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ktoré tiež kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta. Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní spôsobom v meste obvyklým tzn. na úradnej tabuli mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť / § 9 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov /.

3.     To isté sa týka záverečného účtu mesta.

4.     Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou mesta, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta, výdavky na údržbu majetku mesta a investičné výdavky. Pravidlá finančného hospodárenia mesta upravuje osobitný predpis / zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov /.

5.     Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, t.j. programy mesta.

6.     Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci ich pôsobností vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

7.     Viacročný rozpočet tvoria :

a.     rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok,

b.     rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,

c.     rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b.

8.     Prebytok rozpočtu mesta sa prevádza do povinného rezervného fondu a tiež jeho časť možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

9.     Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu , v súlade s platnou právnou úpravou vedie mestský úrad.

10.Mesto môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

11.Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Návrh záverečného účtu mesto prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

12.Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona /zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov /. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor / § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení /.

 

Čl. 9

Rozpočtové provizórium

1.     Ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31. bežného roka, hospodári mesto podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12celkových výdavkov rozpočtu mesta.

2.     Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.

3.     Na podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória môže mesto vydať zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Tvrdošín, ktoré podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve.                                          

 

Štvrtá hlava

   ORGÁNY MESTA TVRDOŠÍN

 

Čl. 10

Základné ustanovenia

1.     Orgánmi mesta sú :

a.     mestské zastupiteľstvo,

b.     primátor mesta

2.     Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovno-právny vzťah k mestu končí.

3.     Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon / č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /.  

 

 

Čl. 11

Mestské zastupiteľstvo

1.     Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Tvrdošín zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Tvrdošín na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

2.     Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne má 13 poslancov.

3.     Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

4.     Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a.     primátora,

b.     zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,

c.     štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,

d.     podľa osobitného zákona /napr. zákon č.154/2001Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry/.

 

Čl. 12

Úlohy mestského zastupiteľstva

1.Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Tvrdošín a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.     Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a)    určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. V rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,

c)     schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

d)    rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov /napr. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov/,

e)     určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)      vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov mesta,

g)     uznášať sa na nariadeniach mesta,

h)    schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov,

i)      určiť plat primátora podľa osobitného zákona /zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov/ a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora,

j)      voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta /ďalej len hlavný kontrolór/, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k)    schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l)    zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich / riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,

m)  schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

n)   zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,

o)    udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny,

p)    ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

3.     Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne.

 

Čl. 13

Primátor mesta

1.     Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon /zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí/.

2.     Primátor mesta skladá sľub, ktorý znie : „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

3.     Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou :

a)    poslanca,

b)    zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,

c)     štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,

d)    predsedu samosprávneho kraja,

e)     vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f)     podľa osobitného zákona /napr. zákon č.154/2001 Z. z o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry/. 

4.     Primátor najmä:

a)    zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanoví inak, a podpisuje ich uznesenia,

b)    vykonáva mestskú správu,

c)     zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

d)    vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta /§ 1 ods. 3 písm. b/ zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme/, informuje mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

e)     rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

5.     Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

6.     Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom. Primátor prerokuje uznesenie pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade, uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

7.     Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.

8.     Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

9.     Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon / zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov /.

10.Mesto môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur,

ak:     a)   poruší nariadenie

         b)   neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

         c)   nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú

                alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej udalosti.

11.Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa vyššie uvedeného odseku. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní /zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov/. Pokuta je príjmom mesta.

12.O spôsobe zániku mandátu primátora, vzdaní sa mandátu primátora mesta, resp. o spôsobe vyhlásenia referenda o odvolaní primátora pojednáva ustanovenie § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 14

Zástupca primátora

1.     Primátora mesta Tvrdošín zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

2.     Zástupca primátora je členom mestskej rady.

3.     Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

4.     Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia / § 13a ods.1 písmena c až i /, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.

5.     Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy podľa odseku 4/ patrí plat podľa osobitného zákona / č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov /. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. 

6.     Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie :

a)    zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

b)    nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora ,

c)     vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.

7.     Zástupca primátora počas prítomnosti primátora vykonáva najmä :

a)    zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami mestskej rady a tiež prípravu zasadnutí mestskej rady,

b)    v súčinnosti s odbornými oddeleniami mestského úradu koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh,

c)     riadi a zabezpečuje chod mestského úradu v prípade nezriadenej funkcie prednostu MsÚ.

8.   Zástupca primátora je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania a patrí mu namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný v rozsahu ochrannej doby upravenej v osobitnom predpise / Zákonník práce /.

9.   Podľa zvereného rozsahu zastúpenia a obsahu zverených úloh, t.j. náplň funkcie zástupcu primátora, ktorá je týmto úlohám podobná /napr. z katalógu pracovných činností – podľa nariadenia vlády č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov/ určí primátor mesta percentuálnym pomerom voči platu na porovnávané miesto plat, ktorý je pre zástupcu primátora primeraným platom. Túto skutočnosť primátor uvedie zástupcovi primátora v písomnom poverení.

10. Zástupcovi primátora patrí odmena rovnako ako ostatným poslancom mestského zastupiteľstva. Výška odmeny je určená v Zásadách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne.

   

 

 

Čl. 15

Hlavný kontrolór mesta

1.     Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu /zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme/. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

2.     Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou :

a)    poslanca,

b)    primátora

c)     člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,

d)    iného zamestnanca mesta,

e)     podľa osobitného zákona /napr. zákon č.154/2001 Z. z o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry/. 

3.     Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra podrobne upravuje ustanovenie § 18a zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4.     Hlavný kontrolór najmä :

a)    vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d/ zákona o obecnom zriadení,

b)    predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,

c)     vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu  záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,

d)    predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,

e)     predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f)     spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g)     vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon / zákon o sťažnostiach /,

h)    je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.

5.     Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach mestskej rady s hlasom poradným,

6.     Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

7.     Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká :

a)    vzdaním sa funkcie,

b)    odvolaním z funkcie,

c)     uplynutím jeho funkčného obdobia,

d)    smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e)    dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

f)     dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

g)    dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa bodu 18 ods.2 tohto štatútu

8.     Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak :

a)    opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,

b)    hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,

c)     uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

9.     Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

10.Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa ustanovenia § 20a zákona o obecnom zriadení.

11.Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon /zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite/ a tiež podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta pre oblasť kontroly. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mesto uznesením. 

12.Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu.

13.Plat hlavného kontrolóra je určený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /§ 18c zákona o obecnom zriadení /.

14.Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1 citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení.

 

Čl. 16

Mestská rada

1.     Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva.

2.     Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

3.     Mestská rada je iniciatívnym a kontrolným  orgánom  mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

4.     Mestská rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor.

5.     Mestská rada najmä :

a)   rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu,

b)    organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

c)     organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,

d)    zaoberá sa všetkými bežným vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,

e)     pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

f)      navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,

g)     zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

h)    organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

i)      plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.

6.      Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

7.     Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

Čl. 17

Komisie mestského zastupiteľstva

1.     Mestské zastupiteľstvo môže  zriaďovať komisie  ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány .

2.     Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

3.     Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie / ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva / a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

4.     Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

5.     Predseda komisie:

a)    riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze,

b)    zostavuje plán činnosti,

c)     organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,

d)    zastupuje komisiu navonok.

6.     Tajomník komisie:

a)    spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

b)    zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

c)     vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

d)    zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

e)     plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

7.     Mesto Tvrdošín má vytvorené tieto stále komisie:

a)    výstavby, dopravy a životného prostredia,

b)    finančnú a správy mestského majetku,

c)     cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku,

d)    kultúry, školstva, športu a mládeže,

e)     sociálnu, zdravotnú a  bytovú

8.     V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.

9.     Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a)    vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým – pre mesto – investičným zámerom.

b)    vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c)     kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.

10.Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

11.Zásady rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

12.Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

Čl. 18

Výbory mestských častí

1.     Mesto môže zriaďovať v mestských častiach s vlastným katastrálnym územím výbory mestských častí /ďalej len „výbor“/. Členmi výboru sú poslanci mestského zastupiteľstva zvolený v mestskej časti.

2.     Základným poslaním výboru je uplatňovanie potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti vo vzťahu k mestu. Prostredníctvom nich sa obyvatelia zapájajú do riešenia verejných vecí v meste.

3.     Výbor nemá právnu subjektivitu.

4.     Na území mesta Tvrdošín bol zriadený výbor v mestskej časti Oravice.

 

Čl. 19

Mestský úrad

1.     Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

2.     Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

3.     Mestský úrad najmä:

a)    zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a  orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti mesta,

b)    pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,

c)     vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora v správnom konaní,

d)    vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

e)     koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,

f)      organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.

4.     Prácu mestského úradu riadi primátor mesta.

5.     Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Tvrdošíne, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

Čl. 20

Prednosta mestského úradu

1.     Ak je v meste zriadená funkcia prednostu mestského úradu, mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.

2.     Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

3.     Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje  zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. 

 

Čl. 21

Mestský hasičský zbor

1.     V meste Tvrdošín pôsobí dobrovoľný Mestský hasičský zbor Tvrdošín, ktorý zriaďuje Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne.

2.     Mestské zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

3.    Mestské zastupiteľstvo určuje organizáciu mestského hasičského zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania hasičskej ochrany podľa hasičského nebezpečenstva v meste a veľkosti hasebných obvodov.

4.    Na čele mestského hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh primátora vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie mestské zastupiteľstvo.

5.     Funkcia veliteľa mestského hasičského zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, ani s funkciou v štátnej správe.

6.     Veliteľ mestského hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.

7.     Mestský hasičský zbor vykonáva :

a)    práce pri zdolávaní požiarov na území mesta a poskytuje pomoc jednotkám hasičskej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia mesta,

b)    technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

c)     poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,

d)    podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, hasičských hliadok a členov kontrolných skupín,

e)     podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie hasičskej ochrany mesta,

f)      podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych hasičských kontrol,

g)     podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

h)    plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora.

 

Čl. 22

Mestská polícia

1.     Mesto nariadením zriaďuje a zrušuje svoj poriadkový útvar. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný zákon /č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov/ a osobitné nariadenie mesta.

2.     Mestská polícia Tvrdošín je zriadená za účelom zabezpečenia mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, vyplývajúcich zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora mesta.

3.     Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

4.     Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

5.     Mestská polícia v Tvrdošíne najmä :

a)    zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,

b)    spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov /pulty centrálnej ochrany/,

c)     dbá o ochranu životného prostredia v meste,

d)    dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

e)     vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

f)     ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,

g)     oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,

h)    plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom

6.     Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

7.     Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka polície a jej pracovníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje  zákon SNR o obecnej polícii č. 564/91 Zb. v znení neskorších zmien a noviel.

 

Piata hlava

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Čl. 23

Úvodné ustanovenie

1.     Povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva sú vymedzené v § 25 zákona o obecnom zriadení. Poslanec mestského zastupiteľstva je povinný najmä :

a)    zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní

b)    zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov do ktorých bol zvolený,

c)     dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d)    obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov.

2.     Mandát poslanca zaniká :

a)    odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)    uplynutím funkčného obdobia,

c)     vzdaním sa mandátu,

d)    právoplatným odsúdením  za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e)     pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)      zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,

g)     ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,

h)     v prípade podľa §11 ods.2 zákona o obecnom zriadení,

i)       zrušením mesta alebo

j)       smrťou.

3.     Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2. písm. d/, f/ a h/ bezodkladne písomne oznámiť mestu.

4.     Poslanec je oprávnený najmä:

a)    predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b)    interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c)    požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo      veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste      podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,

e)    zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré      uskutočňujú orgány mesta,

f)     požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

5.     Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu.

6. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.     

 

Čl.24

Poslanecké kluby

1.     Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu vystupuje ako nezaradený poslanec.

2.     Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.

3.  Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov a mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo tí, ktorí sa stali jeho novými členmi.

4.     Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany alebo politického hnutia, postupuje sa pri utváraní nových poslaneckých klubov podľa odseku 2.

5.     V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo poverený člen klubu.

 

Šiesta hlava

MIESTNE REFERENDUM A ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV MESTA

 

Čl. 25

1.     Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta.

2.     Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o :

a)    zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,

b)    odvolanie primátora,

c)     petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov do orgánov samosprávy mesta.

3.     Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa odseku 2 písm. a/, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone / zákon o obecnom zriadení /.

4.     Petíciu podľa odseku 1 písm. c/ overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor. Primátor neoveruje petíciu podanú podľa ustanovenia § 13a odsek 3 písmena a/ prvého bodu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom / zákon č. 112/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona SNR č. 364/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon o petičnom práve /.

5.     Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené zákonom o petičnom práve a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa odseku 3, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu, to platí aj v prípade petície o odvolaní primátora, ak o ňu požiada 30 % oprávnených voličov.

6.     Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.

7.     Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. Najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka, oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli mesta. 

8.     Výsledky miestneho referenda sú platné ak sa ho zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina obyvateľov mesta oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí a miest. Rozhodnutie obyvateľov mesta je prijaté, ak za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli mesta.

9.     Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

 

Siedma hlava

VZŤAH MESTA K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

 

Čl. 26

1.     Veci spoločného záujmu mesta Tvrdošín a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou mesta s okolitými mestami a obcami. Spolupráca medzi mestami a obcami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov miest a obcí. Mestá a obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

2.     Mesto Tvrdošín je účastníkom Spoločného úradu Tvrdošín na základe Zmluvy o zriadení spoločného úradu s obcami. Pod danú úradovňu spadajú obce : Nižná, Podbiel, Habovka, Zuberec a mesto   Tvrdošín.

3.     V meste Tvrdošín je zriadený Spoločný školský úrad, v pôsobnosti ktorého je 5 základných škôl / Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Habovka, Zuberec/, 2 základné umelecké školy / Tvrdošín, Nižná /, centrum voľného času / Tvrdošín/, 7 materských škôl / 2 MŠ v Tvrdošíne a po 1 MŠ v :  Nižnej, Podbieli, Oravskom Bielom Potoku, Habovke, Zuberci / a 8 školských jedální / 3 ŠJ v Tvrdošíne a po 1 ŠJ v : Nižnej, Podbieli, Oravskom Bielom Potoku, Habovke, Zuberci /.

4.     Mesto môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

 

Ôsma hlava

VZŤAHY MESTA SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,   

 S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

 

Čl. 27

1.     Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2.     Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda / čl. 71 ods.2 Ústavy SR v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. /. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3.     V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo úradné konanie v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

4.     Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja mesta a na prospech mesta s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území mesta.

 

 

Deviata hlava

SYMBOLY MESTA, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA MESTA

 

Čl. 28

Symboly mesta

1.     Symboly mesta Tvrdošín sú :

a)    erb mesta,

b)    vlajka mesta,

c)     pečať mesta.

2.     Právnické  osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom primátora mesta.

3.     Právo na vlastné symboly majú aj mestské časti mesta.

4.     Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta.

5.     Mesto používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy

 

Čl. 29

Erb mesta Tvrdošín

1.     Erb mesta Tvrdošín tvorí v modrom štíte šikmé strieborné skalné bralo, po ktorom kráča zlatá líška. Erb mesta Tvrdošín je zaregistrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou T-12/91. 

2.     Erb mesta sa používa na :

a)    pečatidle mesta,

b)    insígniách primátora,

c)     listinách o udelení čestného občianstva mesta Tvrdošín, cenách mesta Tvrdošín a uznaniach písomností a tlačovín orgánov mesta, orgánov mestského zastupiteľstva, mestského úradu, mesta Tvrdošín,

d)    budovách, kde má sídlo Mestský úrad Tvrdošín,

e)     označenie katastrálneho územia mesta,

f)      v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,

g)     rovnošatách pracovníkov mestskej polície a mestského požiarneho zboru, a taktiež 

h)    v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,

3.     Mestský erb a znaky používa mesto a ním riadené organizácie v záhlaví dokumentov, listín, mestskej polície, organizácií mestom riadených a na tlačovinách a publikáciách mesta, tiež reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta, jeho orgánov a organizácií ním riadených

4.     Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

5.     Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

Čl. 30

Vlajka mesta Tvrdošín

1.     Vlajku mesta Tvrdošín tvorí súčasný heraldický návrh, tzn. 9 pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky trikrát vo farbách žltá, modrá a biela. Vlajka je ukončená zástrihom. Pomer šírky a dĺžky mestskej vlajky je 1:2. Ležatý obdĺžnik, vodorovne rozdelený na 9 pruhov s trojnásobným usporiadaním farieb zhora nadol: žltá, modrá, biela. Stred nakrojeného klinu je v jednej tretine dĺžky vlajky sprava.

2.     Vlajku mesta Tvrdošín používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

3.     Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4.     Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5.     Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka  je  umiestnená  z čelného pohľadu vľavo / § 8 ods. 6 zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov /.

6.     Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

7.     Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a.     vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b.     na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

8.     Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

Čl. 31

Pečať mesta

1.     Pečať mesta Tvrdošín tvorí erb mesta Tvrdošín s hrubopisom: „MESTO TVRDOŠÍN“. V strede pečiatky je zobrazená líška, kráčajúca po šikmom trojvrší.

2.     Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3.     Pečať uschováva primátor mesta.

4.     Štandardu primátora a insígnie je oprávnený používať iba primátor, prípadne poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí zastupujú primátora počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch. Štandarda primátora je umiestnená spravidla v pracovni primátora.                     

 

Čl. 32

OCHRANA MESTSKÝCH SYMBOLOV

1.     Všetci používatelia mestských symbolov musia tieto používať dôstojne a nedopustiť ich poškodzovanie a hanobenie.

2.     Symboly mesta, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto štatútu, prikáže mesto odstrániť. Rovnako sa bude postupovať pri používaní mestských symbolov na predmetoch / ako napr. propagačné materiály, suveníry a odznaky / bez súhlasu určeného týmto štatútom.

 

Čl. 33

ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a)    Čestné občianstvo mesta Tvrdošín

b)    Cena mesta Tvrdošín

c)     Cena primátora mesta Tvrdošín

d)    Odmeny

 

Čl. 34

Čestné občianstvo mesta Tvrdošín

1.     Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Tvrdošín.

2.     O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.     O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, ak je ním cudzí štátny príslušník.

4.     Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Tvrdošín.

5.     Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

Čl. 35

Cena mesta Tvrdošín

1.     Cena mesta Tvrdošín sa udeľuje za:

a)    vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, a verejno-prospešnej činnosti,

b)    činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

c)     činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

2.     Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, prípadne aj občania mesta.

3.     Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

4.     Cenu mesta Tvrdošín tvorí plaketa s erbom mesta a peňažitá odmena, ktorú určí mestská rada.

5.     K cene mesta sa vydáva potvrdenie o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.

6.     Cenu mesta Tvrdošín slávnostne odovzdáva laureátom primátor pri vhodných príležitostiach.

7.     Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

Čl. 36

Cena primátora mesta Tvrdošín

1.     Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta – občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

2.     Cenu primátora mesta Tvrdošín tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli mestské zastupiteľstvo.

3.     Cena primátora sa môže udeliť ročne viackrát.

4.     Evidencia sa vedie v Kronike mesta Tvrdošín, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

Čl. 37

Odmeny

Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora môže udeliť z mestských prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom mesta, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji mesta.

 

Čl. 38

Kronika mesta

1.     Kronika mesta Tvrdošín sa vedie v úradnom jazyku.

2.     Zápisy do kroniky sa vykonávajú v polročných intervaloch.

3.     Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

4.     Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor.

5.     Text jednotlivých polročných zápisov do kroniky schvaľuje mestská rada.

 

Desiata hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

 

Čl. 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1.     Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2.     Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3.    Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4.   Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom Technických služieb a mestského požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

Čl. 40

Pomoc mesta pri mimoriadnych situáciách

1.   Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.   Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Jedenásta hlava

 

Čl. 41

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.     Štatút mesta Tvrdošín je základnou právnou normou mesta Tvrdošín.

2.     Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.

3.     Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

4.     Štatút mesta Tvrdošín bol schválený Mestským zastupiteľstvom v  Tvrdošíne dňa 28.02.2011.

5.     Štatút mesta Tvrdošín nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom. Týmto dňom zároveň stráca platnosť Štatút mesta Tvrdošín zo dňa 25.02.2003 a jeho Dodatok č.1 zo dňa 24.11.2009.

      

                                                                                                Ing. Ivan  Šaško, v. r.  

                                                                                                    primátor mesta

 

 

 

 Za správnosť a obsah zodpovedá:  Ing. Záborská Emília - hlavný kontrolór mesta