Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

Štatút mesta

 

Preambula

Nadväzujúc na historickú tradíciu výsad slobodného kráľovského mesta Tvrdošín udelených vo sviatok rozposlania apoštolov v roku 1369 kráľom Ľudovítom, na priznanú donáciu Štefana Thőkőlyho k Oraviciam zo dňa 6. júna 1659 potvrdenú dňa 23.12.1793 panovníkom Františkom II., či ďalšie výsady udelené Medvedziu a Krásnej Hôrke, vychádzajúc zo samotnej pôsobnosti danej Ústavou Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne tento  

 

ŠTATÚT MESTA TVRDOŠÍN

Prvá časť
Samospráva mesta

Prvá hlava

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút mesta Tvrdošín upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta, odmien a pomocv mimoriadnych situáciách.

2. Štatút mesta Tvrdošín je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Článok 2
Právne postavenie a územie mesta

1. Mesto Tvrdošín (ďalej len „mesto“) je samostatným samosprávnym územným a správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt.

2. Mesto je právnickou osobou1), ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mesto je právnickou osobou priamo zo zákona a na jeho založenie a vznik nie je potrebný už žiaden osobitný právny úkon. Mesto vo verejnoprávnych vzťahoch vystupuje ako nadriadený orgán (napr. tvorba a vydávanie všeobecne záväzných nariadení a ostatných rozhodnutí) a v súkromnoprávnych vzťahoch vystupuje ako rovnocenný partner (koná ako každá iná právnická osoba). Rozhodujúce právomoci mesta sú v rukách volených orgánov, pričom mestské zastupiteľstvo má vyhradené rozhodovanie o základných otázkach života mesta a primátor mesta má postavenie štatutárneho orgánu, je oprávnený konať navonok v mene mesta a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

3. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

4. Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

5. Územie mesta je územný celok, ktorý tvoria katastrálne územia:
- Tvrdošín
- Krásna Hôrka
- Medvedzie
- Oravice
______________________

1) § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 

Článok 3
Obyvatelia mesta

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.

2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

3. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo mesta.

4. Na tieto osoby sa však nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).

Článok 4
Mestské časti

1. Územie mesta sa člení na časti mesta, ktoré nie sú právnickou osobou.

2. Mesto sa člení na tieto časti mesta:
a) Tvrdošín,
b) Krásna Hôrka,
c) Medvedzie
d) Oravice

Druhá hlava
Mestské symboly, ich používanie a ochrana

Článok 5
Spoločné ustanovenia

1. Najvýznamnejšími symbolmi mesta sú:
a) erb mesta,
b) vlajka mesta,
c) pečať mesta.

2. Od najvýznamnejších symbolov mesta sú odvodené ďalšie symboly mesta:
a) zástava mesta,
b) insignia primátora mesta s reťazou zo žltého kovu.

3. Najvýznamnejšie symboly mesta je mesto povinné používať pri výkone samosprávy.

Článok 6
Erb mesta a farby mesta

1. Erb mesta:
V modrom štíte je šikmé strieborné skalné bralo, po ktorom kráča zlatá líška. Žlto-modro-biely erb s korunkou zvýrazňuje skutočnosť, že mesto bolo užívateľom kráľovských výsad. Podkladom erbu je strieborné trojvršie, ktoré označuje vrchovatú karpatskú krajinu, po ktorom kráča zlatá líška. Líška v heraldickej reči znamená, že v rozsiahlom chotári Tvrdošína boli výborné poľovnícke revíry kožušinovej zveri. Celý gotický štít je z ľavej i pravej strany obklopený kartušou – volutovitou, v hornej časti stočenou ozdobou pripomínajúcou tulipán, ukončenou zahrotenou svorkou. Po stranách visia strapce vavrínových listov, ktoré svojím obrysom pripomínajú líščie chvosty alebo klasy. Na vrchu je kráľovská koruna vyložená 12 drahokamami.

2. Farby mesta:
farbami mesta sú žltá, modrá a biela.

Článok 7
Zásady používania erbu mesta

1. Erb mesta sú oprávnené používať:
a) orgány samosprávy mesta,
b) mestský úrad,
c) právnické osoby založené alebo zriadené mestom,
d) iné právnické osoby a fyzické osoby len so súhlasom mesta.

2. Erb mesta používa mesto a oprávnení podľa ods. 1 písm. a) až d) najmä:
a) na označenie budov, v ktorých majú svoje sídlo,
b) v záhlaví dokumentov, listín, písomností, pečatiach, pečiatkach a bulletinoch, na propagačných a reklamných materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta
c) na súčastiach rovnošiat svojich zamestnancov,
d) na preukazoch, občanov mesta,
e) ako súčasť architektonickej trvalej výzdoby svojich budov, siení, obradných a zasadacích miestností,
f) na motorových vozidlách v ich vlastníctve.

Článok 8
Vlajka mesta a zástava mesta

1. Vlajku mesta tvorí 9 pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky trikrát vo farbách žltá, modrá a biela. Vlajka je ukončená zástrihom. Pomer šírky a dĺžky mestskej vlajky je 1:2. Ležatý obdĺžnik, vodorovne rozdelený na 9 pruhov s trojnásobným usporiadaním farieb zhora nadol: žltá modrá biela. Stred nakrojeného klinu je v jednej tretine dĺžky vlajky sprava.

2. Pri slávnostných príležitostiach možno používať zástavu mesta, ktorá má rovnakú kompozíciu ako vlajka mesta. Pomer jej strán nemusí byť 2:3 a na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom, pomocou ktorého sa vztyčuje na stožiar (koruhva mesta).

Článok 9
Zásady používania vlajky mesta a zástavy mesta

1. Vlajku mesta a zástavu mesta sú oprávnené používať:
a) orgány samosprávy mesta,
b) mestský úrad,
c) právnické osoby založené alebo zriadené mestom,
d) iné právnické osoby a fyzické osoby len so súhlasom mesta.

2. Vlajka mesta sa používa najmä pri slávnostných príležitostiach, vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe siení obradných a zasadacích miestností.

3. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4. Vlajka mesta alebo zástava mesta sa verejne vztyčuje a vyvesuje na budovách a verejných priestranstvách najmä pri slávnostných príležitostiach miestneho významu. Výzvu na slávnostnú výzdobu vlajkami mesta alebo zástavami mesta pri slávnostných príležitostiach miestneho významu vydáva mesto.

Článok 10
Pečať mesta

1. Pečaťou mesta sa pečatia významné listiny a dokumenty mesta (napr. listina o udelení štátneho občianstva, verejného uznania, na pečatenie významných listín, dokumentov a pod.).

2. Pečať mesta uchováva a jej použitie povoľuje výlučne primátor mesta.

3. Pečate a pečiatky mesta vyhotovené ako okrúhly pečatidlom zhotovený reliéfny obraz štátneho znaku obkolesený kruhopisom „MESTO TVRDOŠÍN“ a nápisom „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ môže mesto používať len pri prenesenom výkone štátnej správy.

Článok 11
Insignia primátora s reťazou zo žltého kovu

1. Insignia primátora s reťazou zo žltého kovu obsahuje erb mesta, ktorý je zhotovený zo žltého kovu.

2. Primátor používa insígnie s reťazou zo žltého kovu najmä pri:
a) oficiálnom prijatí a privítaní najvyšších predstaviteľov politického a verejného života štátu,
b) oficiálnom prijatí a privítaní najvyšších predstaviteľov iných krajín a družobných miest a obcí,

c) oficiálnom prijatí a privítaní vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov cudzích štátov,
d) odovzdávaní verejných uznaní a pôct udelených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdošín,
e) iných významných slávnostných príležitostiach.

3. Štandarda primátora a insígnie je oprávnený používať iba primátor, prípadne poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí zastupujú primátora počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch. Štandarda primátora je umiestnená spravidla v pracovni primátora.

Článok 12
Ochrana symbolov mesta

1. Právnické osoby (PO) zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby (FO) môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta. Súhlas s použitím symbolov mesta musí obsahovať spôsob, rozsah a prípadné ďalšie podmienky použitia symbolov mesta. Súhlas s použitím symbolov mesta môže byť mestom aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek odvolaný.

2. Všetci používatelia symbolov mesta sú povinní symboly mesta používať dôstojne, chrániť ich pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením, neoprávneným použitím, zneužitím a hanobením.

3. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá FO alebo PO, ktorá ho použila alebo používa.

4. Symboly mesta, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto štatútu, je povinný ich používateľ na príkaz mesta odstrániť. To platí aj pri používaní symbolov mesta na predmetoch (napr. propagačné materiály, suveníry, odznaky) bez súhlasu mesta.

Tretia hlava
Výkon samosprávy

Článok 13
Spoločné ustanovenia

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
a) orgánmi mesta,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.

3. Mesto pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov
2) a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis
3) , vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
4), udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa
5) a utvára podmienky na zásobovanie mesta; spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov6) svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov
7) a dbá o zachovanie
prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu
8) ,
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny
9) .

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
____________________________

2) napríklad zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
3) napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 30 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z., § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z., § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, § 34 ods. 1 písm. c), d), e) a k) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), § 16 ods. 1 písm.
k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 11 ods. 3 písm. b) bod 9 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z.z., § 21 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6) napríklad zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
8) zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
9) § 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z.z.

Článok 14
Orgány mesta

Orgánmi mesta sú:
a) Mestské zastupiteľstvo Mesta Tvrdošín (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“),
b) Primátor Mesta Tvrdošín (ďalej len „primátor“).

Článok 15
Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis10). Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

2. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
2) ,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach mesta, ich zmene a zrušení,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona
11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány potrebné na samosprávu mesta (napr. mestská rada, komisie, výbory) a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
__________________________

10) zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
11) zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov.

Článok 16
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

4. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle mesta.

5. Nariadenia vydané mestom musia byť každému prístupné na mestskom úrade.

6. Mesto vo veciach územnej samosprávy
a) ustanoví nariadením
1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene (§ 4, ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (§ 4, ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda (§ 4, ods. 3 písm. m) a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).

Článok 17
Primátor mesta

1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon10).

2. Primátor:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,

c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta
12), informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu

3. Primátor, okrem uvedených oprávnení najmä:
a) zriaďuje svoje poradné orgány,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície,
c) do 60 dní od zloženia svojho sľubu poverí svojim zastupovaním zástupcu primátora,
d) určuje plat zástupcu primátora a štatutárnych zástupcov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
e) v odôvodnených prípadoch pozastavuje výkon funkcie štatutárnym zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, a to do rozhodnutia mestského zastupiteľstva,
f) ako štatutárny orgán mesta vykonáva oprávnenia spoločníka alebo akcionára obchodných spoločností v zmysle § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

4. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

5. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

6. Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.

7. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon13)
_______________________________
12) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Článok 18
Zástupca primátora mesta

1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak mesto má viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

2. Zástupca primátora je členom mestskej rady.

3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

5. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona13).

6. Zástupca primátora vykonáva najmä metodickú a koordinačnú činnosť na úseku:
a) práce mestských výborov v mestských častiach,
b) práce komisií mestského zastupiteľstva,
c) nadväzovania a udržiavania družobných vzťahov mesta a cezhraničnej spolupráce,
d) plní ďalšie operatívne úlohy podľa pokynov primátora.

Článok 19
Mestská rada

1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

2. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

4. Mestská rada:
a) v rámci iniciatívnej funkcie vypracúva návrhy a podnety na riešenie závažných otázok života mesta,
b) v rámci výkonnej funkcie prerokúva materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a predkladá k nim stanoviská mestskému zastupiteľstvu,
c) v rámci kontrolnej funkcie sa podieľa na kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a na kontrolných činnostiach iniciovaných mestským zastupiteľstvom

5. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

6. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Článok 20
Komisie mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2. Komisie:
a) v rámci poradnej funkcie na danom úseku prerokúvajú materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a predkladajú k nim stanoviská mestskému zastupiteľstvu,
b) v rámci iniciatívnej funkcie na danom úseku vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života mesta,
c) v rámci kontrolnej funkcie na danom úseku sa podieľajú na kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a na prešetrovaní sťažností a podnetov občanov zabezpečovaných príslušnými útvarmi mesta.

3. Úlohy komisie určuje mestské zastupiteľstvo pri jej zriadení.

4. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Návrh na zloženie komisií predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta alebo zástupca primátora mesta po dohode so zástupcami jednotlivých politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov zastúpených v mestskom zastupiteľstve tak, aby bola zabezpečená profesionálna zdatnosť členov a zabezpečená administratívna činnosť komisie.

5. Komisie si môžu v záujme posilnenia svojej odbornej zdatnosti prizvať ďalších členov, a to ako stálych odborníkov alebo ako odborníkov pre daný konkrétny prípad.

Článok 21
Výbory v častiach mesta

1. Mesto môže zriaďovať v mestských častiach s vlastným katastrálnym územím výbory mestských častí (ďalej len „výbor“). Členmi výboru sú spravidla poslanci príslušnej časti mesta zvolení mestským zastupiteľstvom. Počet členov každého výboru v časti mesta určí mestské zastupiteľstvo, ktoré volí aj predsedu a jej členov, pričom každý výbor v časti mesta musí mať minimálne troch členov.

2. Základným poslaním výboru je uplatňovanie potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti vo vzťahu k mestu. Prostredníctvom nich sa obyvatelia zapájajú do riešenia verejných vecí v meste.

3. Tajomník (zapisovateľ) výboru vykonáva nevyhnutné administratívne práce výboru a plní ďalšie úlohy z poverenia výboru.

4. Deľbu činností medzi ostatnými členmi výboru organizuje výbor na základe miestnych podmienok a potrieb, a so zreteľom na počet a profesijnú zdatnosť svojich členov a veľkosť mestskej časti ich poveruje konkrétnymi úlohami.

5. Primátor, zástupca primátora a mestská rada majú právo koordinovať a usmerňovať prácu výborov a zvolávať ich zasadania na riešenie konkrétnych otázok rozvoja mesta.

Článok 22
Úradná tabuľa

1. Na úradnej tabuli sa zverejňujú vyvesením najmä:
a) návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, a to najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia,
b) schválené všeobecne záväzné nariadenie najmenej na 15 dní (účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia,
c) návrh rozpočtu mesta a návrh záverečného účtu mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva,

d) záväzné dokumenty z oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, a to v štádiu ich navrhovaného riešenia a po ich schválení14)
e) oznámenie pre osoby s miestom trvalého pobytu uvedeným iba ako mesto (bezdomovec), že na adresu sídla mestského úradu, ktorá je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov, im bola alebo že im má byť doručená písomnosť15) . Toto oznámenie sa vykoná vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta,
f) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve,
g) iné skutočnosti, ktoré je potrebné zverejniť na úradnej tabuli v záujme informovanosti obyvateľov mesta, a ktorých povinnosť zverejnenia vyplýva z osobitných právnych predpisov
16).
___________________
14) § 23 a § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov.
15) napríklad § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

16) napríklad § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnejrady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Článok 23
Miestne referendum

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie mesta s iným mestom alebo obcou, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora (§ 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov
17) ,
d) zmenu označenia mesta, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon

2. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta (§ 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
______________________________
17) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok 24
Poslanci

1. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,
e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva,
f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

Článok 25
Vzťah mesta a štátu

1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda19). Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
________________________
19) Článok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Štvrtá hlava
Mestský úrad

Článok 26
Spoločné ustanovenia

1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

2. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva mestskej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.

3. Prácu mestského úradu riadi primátor.

4. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok mestského úradu.

Článok 27
Hlavný kontrolór

1. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu20) .

2. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
21) ,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
c) kontrola vybavovania sťažností
22) a petícií22,
d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
e) kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
f) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta,
g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
6) .

3. Kontrolnej činnosti podliehajú:
a) mestský úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu
23) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

4. Úlohy hlavného kontrolóra:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje tento štatút,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

5. Hlavný kontrolór je povinný bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol na požiadanie poslancov alebo primátora.

6. Mesto môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

7. Hlavný kontrolór alebo ním písomne poverený zamestnanec zaradený na útvar hlavného kontrolóra mesta prešetruje a vybavuje sťažnosti voči činnosti:
a) zamestnancov mesta,
b) organizácií zriadených mestom a ich zamestnancov (okrem sťažností podľa § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z., t.j. sťažností na úroveň výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach)

8. Hlavný kontrolór alebo ním písomne poverený zamestnanec zaradený na útvar hlavného kontrolóra mesta prešetruje a vybavuje osobitné sťažnosti zamestnanca podľa zákona č 311/2001 Z. z. Zákonník práce v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania alebo s nedodržaním podmienok podľa zákona č 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

9. Hlavný kontrolór alebo ním písomne poverený zamestnanec zaradený na útvar hlavného kontrolóra mesta prešetruje a vybavuje petície, ktorých predmetom je činnosť:
a) mesta,
b) zamestnancov mesta,
c) organizácií zriadených mestom a ich zamestnancov (okrem riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácie zriadenej mestom).
________________

20) zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
21) zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
22) zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
23) zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Článok 28
Mestská polícia

1. Mesto môže zriadiť mestskú políciu. Mestské polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu24) .
_____________________

24) zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

2. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

3. Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

4. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Piata hlava
Právnické osoby založené alebo zriadené mestom

Článok 29
Obchodné spoločnosti založené mestom

1. Obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.

2. Postavenie, vznik, zmeny, zánik, orgány a činnosť obchodných spoločností upravuje osobitný predpis25)

3. Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu čestným vyhlásením potvrdí, že:
a) spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti ustanovené Obchodným zákonníkom, zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi,
b) je bezúhonný,
c) mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,

d) nebude vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou obchodnej spoločnosti,
e) nebude sprostredkúvať pre iné osoby obchody obchodnej spoločnosti,
f) sa nebude zúčastňovať na podnikaní inej obchodnej spoločnosti,
g) nebude vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje obchodná spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
h) sa dôkladne oboznámil so zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, ako i ostatnými relevantnými dokladmi a listinami danej obchodnej spoločnosti.
________________________

25) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok 30
Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom

1. Rozpočtová organizácia mesta je právnická osoba mesta, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

2. Príspevková organizácia mesta je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je rozpočet mesta zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

3. Rozpočtovú organizáciu mesta alebo príspevkovú organizáciu mesta možno zriadiť rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je mesto.

4. Rozpočtové organizácie mesta a príspevkové organizácie mesta možno zriadiť na plnenie úloh mesta vyplývajúcich z osobitných predpisov26) . Rozpočtové organizácie mesta alebo príspevkové organizácie mesta nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí mesta, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.

5. Rozpočtové organizácie mesta a príspevkové organizácie mesta môžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia, ak osobitný predpis27) alebo zriaďovacia listina neustanovuje inak.
_________________________

26) napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
27) napríklad zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druhá časť
Pôsobnosť mesta pri výkone samosprávy podľa jednotlivých činností

Článok 31
Spoločné ustanovenia

1. Mesto usmerňuje jednotlivé činnosti zabezpečované organizačnými útvarmi mestského úradu v záujme jeho rozvoja, pri riešení oprávnených potrieb jeho obyvateľstva a naplnenia hlavných úloh územnej samosprávy28) .

2. Hlavné úlohy mesta pri výkone samosprávnych funkcií mesta sú podrobnejšie upravené v jednotlivých náplniach  činnosti organizačných útvarov mestského úradu a premietnuté do pracovných náplní zamestnancov mesta.

3. Prejednávaním vecí a prípravou rozhodnutí v správnom konaní29) , pri správe daní a poplatkov30) , v konaní o priestupkoch31) a pod. sú poverení zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu v závislosti od charakteru prejednávanej veci.
__________________________
28) § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
29) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
30) zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31) zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 32
Podnikateľská činnosť

1. Mesto najmä:
a) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste a plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a ak tak ustanovuje osobitný predpis
32) ,
b) utvára podmienky na zásobovanie mesta,

c) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta,
d) vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
e) určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste.

2. Mesto na úseku predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach35) :
a) spravuje trhoviská,
b) vydáva povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
c) všeobecne záväzným nariadením upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta,
d) všeobecne záväzným nariadením schvaľuje a vydáva trhový poriadok trhového miesta.

3. Mesto vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta.
______________________
32) napríklad zákon č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z.z. podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok 33
Územné plánovanie a stavebný poriadok

1. Mesto v oblasti územného plánovania a stavebného konania najmä:
a) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta a zón a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce a obstaráva ich zmeny a doplnky,
b) obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
c) vytyčuje a zabezpečuje dlhodobé územné zámery v súlade so schválenými zámermi mesta a cieľmi vytýčenými príslušnými orgánmi štátu,
d) všeobecne záväzným nariadením vyhlasuje záväznú časť schváleného územného plánu mesta a územného plánu zóny,
e) vykonáva pôsobnosť stavebného úradu,
f) sleduje dodržiavanie schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
g) vykonáva všetky ostatné pôsobnosti mesta podľa osobitného zákona
33).
________________________
33) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok 34
Verejnoprospešné služby

1. Mesto na úseku odpadového hospodárstva34) najmä:
a) zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta,
b) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením,
c) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu umiestneného na území mesta v rozpore s osobitným zákonom
34) na vlastné náklady,
d) vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky, poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
e) plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov
34.
_________________________
34) napríklad zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 35
Čistota a údržba verejných priestranstiev a zariadení

Mesto zabezpečuje najmä:
a) na území mesta správu, údržbu a čistotu verejných priestranstiev a verejnej zelene, ktorá je ich súčasťou,
b) určuje podmienky pre využívanie verejných priestranstiev,
c) na území mesta správu, údržbu a čistotu verejných cintorínov,

d) správu, údržbu a čistotu mestských lesov,
e) správu, údržbu a čistotu kultúrnych, športových a ďalších verejných zariadení vo vlastníctve mesta.

Článok 36
Správa a údržba komunikácií, verejného osvetlenia, doprava

1. Mesto vykonáva pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií35) najmä:
a) zabezpečuje plánovanie, prípravu a výstavbu miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta,
b) vlastní miestne komunikácie,
c) vykonáva správu prejazdných úsekov ciest vo vlastníctve obce, miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta, prípadne ju vykonáva právnická osoba mestom na tento účel založená alebo zriadená,
d) vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy,
e) vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami,
f) vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy,
g) v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednáva priestupky na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií podľa osobitného predpisu
35) ,
h) po predchádzajúcom súhlase dotknutého krajského úradu dopravy a dopravného inšpektorátu povoľuje športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách,
i) na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská,
j) zabezpečuje miestnu verejnú dopravu,
k) vyjadruje sa k návrhom na umiestnenie zastávok, čakárni a prístreškov na území mesta,
l) vedie zoznam a evidenciu miestnych komunikácií,
m) správu, údržbu a čistotu verejného osvetlenia.

_________________________
35) napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Článok 37
Ochrana životného prostredia

1. Mesto utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a dbá o zachovanie prírodných hodnôt.

2. Mesto vykonáva pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia36).

3. Mesto na úseku vodného hospodárstva zabezpečuje zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov37.

4. Mesto na úseku veterinárnej starostlivosti38) najmä:
a) povoľujú usporiadanie konania výstav, trhov, prehliadok alebo súťaží zvierat, alebo konanie zvodov zvierat na iné účely za podmienok určených regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
b) usmerňuje a eviduje chov hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach,

___________________________
36) zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
37) napríklad zákon č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
38) napríklad zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Článok 38
Kultúra

1. Mesto na úseku kultúry najmä:
a) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych zriadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
b) utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
c) utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území mesta podľa osobitného predpisu
39) ,
d) koordinuje činnosť mimovládnych organizácií založených za účelom vykonávania kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti (mimovládnych organizácií, klubov, záujmových skupín obyvateľstva a profesionálnych umeleckých telies) na území mesta,
e) koordinuje činnosť mimovládnych organizácií založených za účelom vykonávania športovej a relaxačnej činnosti (občianskych združení, klubov, záujmových skupín obyvateľov a obchodných spoločností profesionálnych športových klubov) na území mesta,
f) vypracúva programy cestovného ruchu a koordinuje spoluprácu právnických osôb vo veciach cestovného ruchu v meste.
_________________________

39) napríklad zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Článok 39
Kronika mesta

1. Mesto vedie kroniku mesta v štátnom jazyku. Zodpovednosť za jej vedenie je na oddelení kultúry.

2. Každý má právo nahliadnuť do kroniky mesta.

Článok 40
Pomoc mesta pri mimoriadnych situáciách

1. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe (podnikateľovi) povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ), ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Článok 41
Sociálna oblasť a zdravotníctvo

1. Mesto na úseku sociálnej pomoci40) najmä:
a) poskytuje pomoc pri ubytovaní a poradenskú starostlivosť obyvateľom mesta, ktorých sociálne pomery vyžadujú osobitnú pomoc, vedie evidenciu žiadateľov o nájom bytového fondu vo vlastníctve mesta, a prenajíma priestory určené na bývanie rôznych sociálnych skupín podľa prijatých pravidiel,
b) upravuje právne vzťahy pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) definuje rozsah poskytovaných služieb sociálnej pomoci v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
d) určuje výšku úhrady za poskytované služby sociálnej pomoci,
e) zabezpečuje spoluúčasť občana na financovaní poskytovaných sociálnych služieb v závislosti od jeho sociálneho postavenia,
f) podľa potrieb obyvateľov zriaďuje zariadenia na účel výkonu opatrení sociálnej pomoci a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g) upravuje rozsah sociálnej pomoci, sociálneho poradenstva, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej a kurately, sociálnych služieb a činnosti sociálnych zariadení v zriaďovateľkej pôsobnosti mesta podľa prijatých pravidiel.

_________________________
40) napríklad zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Článok 42
Byty a nebytové priestory

Mesto vykonáva pôsobnosť v oblasti bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu41).
____________________

41) zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Článok 43
Ochrana pred požiarmi

Mesto vykonáva pôsobnosti v oblasti ochrany pred požiarmi podľa osobitného predpisu42).
____________________

42) zákon č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Článok 44
Civilná ochrana

Mesto vykonáva pôsobnosti v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva podľa osobitného predpisu43).
_____________________

43) zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Článok 45
Verejný poriadok a vnútorná správa

1. Mesto zabezpečuje verejný poriadok v meste najmä prostredníctvom mestskej polície a v spolupráci s výbormi v častiach mesta, štátnymi orgánmi a inými právnickými a fyzickými osobami.

2. Na úseku všeobecnej vnútornej správy mesto najmä:
a) vydáva v súlade s osobitným právnym predpisom
44) výzvu na použitie štátnej vlajky ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho charakteru (napr. oslavy výročia založenia mesta),
b) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
c) na účely poskytovania súčinnosti so štátnymi orgánmi vydáva potvrdenia a posudky o obyvateľoch,

d) vykonáva pôsobnosť na úseku zhromažďovania obyvateľov podľa osobitného predpisu45),
e) vedie evidenciu obyvateľstva a vedie matriku podľa osobitných predpisov
46).
_________________________
44) zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. 45) zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. 46) zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Článok 46
Školstvo, mládež a šport, školský úrad

1. Mesto vykonáva pôsobnosti v oblasti školstva podľa osobitného predpisu47) .

2. Mesto vykonáva pôsobnosti v telesnej kultúre podľa osobitného predpisu48) a v zmysle Národného programu rozvoja športu.
__________________________
47) zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48) zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok 47
Správa daní a poplatkov

1. Mesto vykonáva pôsobnosti v oblasti správy miestny daní a poplatkov podľa osobitného predpisu49).
__________________________
49) zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Tretia časť
Ekonomika mesta

Článok 48
Spoločné ustanovenia

1. Mesto pri svojej ekonomickej činnosti najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s
majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
c) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu
50),
d) vykonáva kontrolu hospodárenia právnických osôb, ktoré založilo alebo zriadilo,
e) schvaľuje ročné účtovné závierky právnických osôb, ktoré založilo alebo zriadilo.

___________________________
50) zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Článok 49
Rozpočet mesta

1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

2. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.

3. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom podľa osobitného predpisu54) , ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

4. Podrobné pravidlá finančného hospodárenia mesta upravuje osobitný predpis55) .
____________________________
54) zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
55) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 50
Príjmy mesta

Príjmy rozpočtu mesta sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
2) ,
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činnosti mesta a jej rozpočtových organizácií podľa osobitných predpisov
51),
c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov mesta,
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu
52),
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
26) ,
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
____________________________

51) napríklad zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
52) zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 51
Výdavky mesta

Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú:
a) záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov
26) a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestom,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov
53) ,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

_____________________________
53) napríklad zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov.

Štvrtá časť
Verejné ocenenia mesta

Článok 52
Spoločné ustanovenia

1. Verejné ocenenia mesta sú:
a) čestné občianstvo Mesta Tvrdošín („Čestný občan Mesta Tvrdošín“),
b) cena Mesta Tvrdošín,
c) cena primátora Mesta Tvrdošín,
d) iné ocenenia.

Článok 53
Čestné občianstvo Mesta Tvrdošín

1. Verejné ocenenie „Čestný občan Mesta Tvrdošín“ udeľuje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny, športový alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena v zahraničí, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

2. Verejné ocenenie „Čestný občan Mesta Tvrdošín“ môže byť udelené len osobám, ktoré sa v meste trvale nezdržiavajú, ale žili na území mesta a cudzím štátnym príslušníkom, ktorí v meste pôsobili, alebo pomáhali orgánom samosprávy pri rozvoji mesta. Ocenená osoba sa zapisuje do pamätnej knihy mesta.

3. Súčasťou ocenenia je listina opatrená pečaťou, ktorú podpisuje primátor. Ak je oceneným cudzí štátny príslušník, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne, druhé vyhotovenie je spísané v štátnom jazyku oceneného.

Článok 54
Cena Mesta Tvrdošín

1. Vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činností môže mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením verejného ocenenia „Cena mesta Tvrdošín“. Toto verejné ocenenie možno udeliť jednotlivcom a kolektívom.

2. Cenu Mesta Tvrdošín predstavuje pamätná medaila zobrazujúca erb mesta a časť mesta, listina so zlatým erbom mesta s potlačou fotomontáže mesta a menom a priezviskom oceneného, predmetom ocenenia a rokom udelenia ceny. Listina je opatrená odtlačkom pečate mesta. Súčasťou ocenenia je aj finančný dar vo výške 300,- EUR.

3. Cenu Mesta Tvrdošín udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

4. Cenu Mesta Tvrdošín „in memoriam“ preberá pozostalý manžel, prípadne vekovo najstarší príbuzný oceneného v najbližšom stupni príbuzenstva. Ocenená osoba alebo osoba preberajúca cenu sa zapisuje do pamätnej knihy mesta.

Článok 55
Cena primátora Mesta Tvrdošín

1. Cenu primátora Mesta Tvrdošín udeľuje primátor mesta za záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. Ocenená osoba sa zapisuje do pamätnej knihy mesta.

2. Cenu primátora Mesta Tvrdošín predstavuje listina s erbom mesta s potlačou fotomontáže mesta, ktorá obsahuje meno a priezvisko oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Súčasťou ocenenia je aj finančný dar v hodnote 200,- EUR. Listinu podpisuje primátor mesta a je opatrená odtlačkom pečate mesta.

Článok 56
Iné ocenenia

1. Za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy mesta môže primátor mesta udeliť „Ďakovný list mesta“ alebo „Pamätný list mesta“ ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji mesta a za prácu v orgánoch mesta. Súčasťou tohto ocenenia je vecný dar v hodnote do 100- EUR.

Piata časť
Spolupráca mesta s inými obcami

Článok 57

1. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, vysokými školami, výskumnými ústavmi, politickými stranami a hnutiami, občianskymi a inými združeniami, verejnoprávnymi inštitúciami, právnickými osobami a fyzickými osobami.

2. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s inými obcami a mestami na území Slovenskej republiky, územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

Šiesta časť
Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 58

1. Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tohto štatútu sa posudzujú podľa doterajších predpisov, ak tento štatút neustanovuje inak.

2. Tento štatút schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Tvrdošín dňa 15.12.2022, uznesením číslo 2/2022.

3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 15.12.2022.

4. Dňom účinnosti tohto štatútu stráca platnosť a účinnosť Štatút Mesta Tvrdošín, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Tvrdošín č. 2/2018 zo dňa 13.12.2018


V Tvrdošíne dňa 08.12.2022
                                                                                                               Ing. Ivan Šaško
                                                                                                      primátor Mesta Tvrdošín

 

 Za správnosť a obsah zodpovedá:  Ing. Anna Žuffová - hlavný kontrolór mesta 

Mesto

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
zamračené 24 °C 14 °C
zamračené, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 2.3m/s
tlak1014hPa
vlhkosť57%
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:810
TÝŽDEŇ:6415
CELKOM:2539529

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partnerské weby