Obsah

Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín

Operačný program ľudské zdroje

Mesto Tvrdošín realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                      OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Kód projektu:                312041R670

Názov projektu:           Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín

Realizácia projektu:     03.2019 – 04.2021

Rozpočet projektu:      222 300,00 €

Spolufinancovanie:       0 %

 

Cieľová skupina:

- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

 

Ciele projektu:            

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

 

Aktivity projektu:       

Hlavnou aktivitou projektu je: Poskytovanie opatrovateľskej služby počas 26 mesiacov realizácie projektu v meste Tvrdošín. Predmetnú službu bude poskytovať 15 opatrovateliek, resp. opatrovateľov. Poskytovanie opatrovateľskej služby prebieha v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 ods.1 písm. c) bod 2 (Domáca opatrovateľská služba); § 13 ods. 3 (Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí) a § 41 (Opatrovateľská služba).

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk

Plagát - publicita

 

Správy