Obsah

KAM ÍSŤ V PRÍPADE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE

V prípade ohrozenia v dôsledku havárie na vodohospodárskych dielach Oravská priahrada, vyrovnávacia nádrž Tvrdošín sa na území mesta vyhlasuje evakuácia. Po vyhlásení evakuácie postupujte nasledovne:

  • Uzatvorte prívody plynu, vody a elektriny.
  • Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu.
  • Uzamknite byt.
  • Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
  • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
  • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
  • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
  • Vykonajte presun do evakuačného strediska tak ako je uvedené v nasledujúcej časti.

V evakuačnom stredisku sa dozviete, kde je vaše miesto ubytovania. Miesta ubytovania sú plánované na území okresu Tvrdošín.

Evakuačné strediská a miesta ubytovania evakuovaných

Evakuačné strediská (EST) sú zariadenia určené na zabezpečenie organizácie a plynulého riadenia odsunu evakuovaných do určených miest ubytovania. Tu sa zhromaždí evakuované obyvateľstvo pred odsunom do miest ubytovania. Miesto ubytovania evakuovaných (MUE) je zariadenie určené na ubytovanie, dočasný pobyt evakuovaných, tvorí ho spravidla obec - mesto alebo konkrétne rekreačné, kultúrne, spoločenské, zdravotnícke, sociálne, školské, športové alebo iné zariadenia vhodné na ubytovanie evakuovaných.