Obsah

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór mesta Tvrdošín

Ing. Anna Žuffová

Kontakt:   Mestský úrad 
                 1. poschodie
                 Trojičné námestie 185/2
                 027 44 Tvrdošín

                 tel.: 043/530 90 19
                 e-mail: kontrolor@tvrdosin.sk

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór najmä:

a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,

c/ predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,

d/ predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti

e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach mestskej rady s hlasom poradným.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

a/ poslanca mestského zastupiteľstva

b/ primátora

c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom

d/ iného zamestnanca mesta

e/ podľa osobitného zákona

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí:

a/ vzdaním sa funkcie

b/ odvolaním z funkcie

c/ uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený

e/ smrťou

Mestské zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie ,ak :

a/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený

b/ vykonáva funkciu podľa ods.5

c/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie

d/ bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce podľa osobitného zákona. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu.

 

Informácie o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta