Obsah

Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín – verejné budovy

logo

Názov projektu:  Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín  – verejné budovy

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: - 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Predmetom zmluvy č. KZP-PO4-SC441-2019-53/AQG2 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu, kde celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu vo výške 85 378,00 €, poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne vo výške 81 109,10 € čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a 4 268,90 € predstavuje 5% vlastné zdroje prijímateľa.

Cieľom projektu je Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou na území mesta Tvrdošín. Cieľom je tiež zabezpečenie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve mesta.
Projekt dáva mestu Tvrdošín ako vlastníkovi budov príležitosť, aby si prostredníctvom energetických auditov overilo, ktoré opatrenia je vhodné splácať z úspor nákladov na energiu a ktoré si vyžadujú iný spôsob financovania.
Výstupom projektu bude jeden energetický audit pre všetky budovy, v rámci ktorého má mesto Tvrdošín možnosť získať detailný prehľad o energetickej náročnosti hodnotených budov, ich častí. Môže sa tak systematicky začať pripravovať na ich obnovu.

Projekt je realizovaný z EÚ.

Správy