Obsah

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku – mesto Tvrdošín

Typ: ostatné
.

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie slovenskej republiky v zastúpení Žilinský samosprávny kraj

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

v rámci výzvy č.: IROP-P02-SC211-2018-34

Názov projektu: „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku – mesto Tvrdošín“

Predmetom zmluvy č. IROP-Z-302021W712-211-34 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu v celkovej výške 595 504,59 €, pričom  565 729,36 € predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít a 29 775,23 €  predstavuje 5% vlastné zdroje prijímateľa.

V súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 IROP je hlavným cieľom projektového zámeru vytvorenie zariadenia služieb starostlivosti o deti do 3 rokov v meste Tvrdošín. Tento cieľ bude dosiahnutý novostavbou objektu zariadenia služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku.

Samotné zariadenie je navrhované v areáli materskej školy, teda aj umiestnenie tejto infraštruktúry nadväzuje na služby, ktoré sa poskytujú v danej oblasti a uvedená infraštruktúra tak bude úzko prepojená. Mesto v tejto súvislosti pripravilo projektový zámer a architektonickú štúdiu a je pripravené pokračovať v príprave projektovej dokumentácie na výstavbu zariadenia.

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku sa bude nachádzať v zastavanom území mesta Tvrdošín, v katastrálnom území Krásna Hôrka na parc. č. 541/114, ktorá sa nachádza v existujúcom areáli materskej školy Medvedzie v Tvrdošíne. Uvedené parcely sú vo vlastníctve žiadateľa - mesta Tvrdošín.

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku bude jednopodlažná bezbariérová stavba bez podpivničenia s celkovými maximálnymi rozmermi 16,150 x 44,10 m s plochou zelenou strechou s atikou v maximálnej výške 6,150 m nad projektovou nulou. Plochá strecha bude rozdelená v dvoch úrovniach za účelom presvetlenia centrálnej časti zázemia zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku, a to komunikačných priestorov a priestorov určených na výdaj stravy.


Prílohy

Vytvorené: 5. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2021 12:08
Autor: Správca Webu