Obsah

Ministerstvo kultúry SR

Typ: ostatné
Ministerstvo kultúry SR

obrázok

Projekty mesta podporené v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2014

Program 1: Obnovme si svoj dom

Podprogram 1.2: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Názov projektu: Sanácia plesní a vyhubenie drevokazného hmyzu v národnej kultúrnej pamiatke – Kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. ČÚZPF 253/0, Cintorínska ul., Tvrdošín.

Predmetom zmluvy č. MK-814 2014/1.2 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 8 000 eur.

Zámery a ciele projektu:

Na základe monitoringu stavu drevených chrámov vypracovanom CHTO PÚ SR 2011, 2012 a následného reštaurátorského výskumu vykonať sanáciu plesní a drevokazného hmyzu v objekte. Výskum priniesol dostatok informácií o technickom stave, skladbe o rozsahu a príčinách poškodenia interiéru, na základe ktorých bolo potrebné urýchlené reštaurovanie uvedených častí objektu.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Tvrdošín dotáciu na reštaurovanie kultúrnej pamiatky (nákup materiálu + realizácia prác) + dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác.

FOTOGALÉRIA pred reštaurovanín

FOTOGALÉRIA po reštaurovaní

----------------------------------------------------------------------------------

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram: 2.5: Akvizícia knižníc

Názov projektu: Kvalitné a moderné služby v Mestskej knižnici v Tvrdošíne prostredníctvom elektronizácie

Predmetom zmluvy č. MK-74/2014/2.1 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na obnovu a modernizáciu výpočtovej techniky sume 1 349 eur.

Zámery a ciele projektu:

Skvalitnenie a modernizácia knižnično-informačných služieb v Mestskej knižnici v Tvrdošíne: Nahradenie už nevyhovujúcich počítačov výkonnejšími, automatizácia výpožičných služieb, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií

-------------------------------------------------------------------------

Program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram: 2.5: Akvizícia knižníc

Názov projektu: Nové knihy pre Mestskú knižnicu v Tvrdošíne

Predmetom zmluvy č. MK-155/2014/2.5 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na nákup knižničného fondu v sume 850 eur.

Zámery a ciele projektu:

Zakúpenie nových kníh pre mestskú knižnicu na doplnenie knižničného fondu o aktuálnu literatúru z oblasti náučnej a krásnej literatúry, zvýšenie počtu čitateľov, novými knihami skvalitniť služby.

-------------------------------------------------------------------------------------

Program 7: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram 7.1: Prehliadky, festivaly, súťaže

Názov projektu: Maliarka Oravy. Spomienka na národnú umelkyňu Máriu Medveckú pri príležitosti 100. výročia jej narodenia

Predmetom zmluvy č. MK-4103/2014/7.1 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu tvorivosť, voľnočasovú aktivitu a vzdelávací program v sume 1 000 eur na propagačné materiály a publicitu, nájom techniky na realizáciu projektu.

Zámery a ciele projektu:

Priblížiť mládeži a dospelým život a dielo akademickej maliarky, ktorá sa zapísala do histórie výtvarného umenia Slovenska zaujímavým programom, aktivitami a výstavami aktivizovať mládež, prispieť ku zvýšeniu kvality výtvarného a kultúrneho života mesta. Organizovaním súťaže podnietiť tvorivosť detí a dospelých. Pripraviť dôstojný slávnostný program so sprievodnými podujatiami pri významnom výročí umelkyne. Odhalením pamätnej tabule zvýrazniť význam diela umelkyne pre súčasných a budúcich žiakov školy a obyvateľov mesta Tvrdošín.

Žilinský samosprávny kraj tento rok vyhlásil „Rok Márie Medveckej na Orave“, ktorý je venovaný významnej akademickej maliarke, rodáčke z Tvrdošína - Medvedzia.

Pri tejto príležitosti pripravili mnohé organizácie a inštitúcie podujatia, ku ktorým sa pripája i mesto Tvrdošín a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Vo Výstavnej sále MsKS Tvrdošín je otvorená výstava neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov Oravy s názvom „Inšpirovaní Oravou“, ktorú pripravilo Oravské kultúrne stredisko. Výstava fotografií a výtvarných prác potrvá v MsKS do konca októbra.

FOTOGALÉRIA Z OTVORENIA VÝSTAVY.

Mária Medvecká sa po štúdiách v Košiciach a Bratislave vrátila na rodnú Oravu, kde najskôr pôsobila ako učiteľka. Počas vojny však opäť študovala v Bratislave, vo Viedni i v Prahe, kde sa vzdelávala vo výtvarnom umení. Vo svojich dielach sa často nechávala inšpirovať Oravou, krásou jej krajiny, ľudovou architektúrou ale najmä ľudom, ktorý tu žil. Mária Medvecká si už od svojich začiatkov zvolila ako východisko realistické zobrazovanie. Venovala sa figurálnej, krajinárskej a portrétovej tvorbe. Počiatky jej tvorby sú späté s impresionisticko-realistickou orientáciou vo figurálnych kompozíciách. Jej skice sa stali predlohou poštových známok, či československej desaťkorunovej bankovky, vydanej v roku 1960.

Počas celého roka boli diela autorky, uložené v Galérii Márie Medveckej, zdarma prístupné pre verejnosť. Organizované boli mnohé výstavy a sprievodné podujatia, ktoré sa tematicky zameriavali na život a dielo akademickej maliarky.

Dňa 9. októbra sa v Tvrdošíne konalo spomienkové podujatie, venované významnej rodáčke, ktoré sprevádzala výstava oravských výtvarníkov a fotografov pod názvom "Inšpirovaní Oravou". Slávnostnej akadémie sa zúčastnil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, primátor mesta Tvrdošín, Ing. Ivan Šaško a „dievčatá z desaťkorunáčky“, pani Cisáriková a pani Hlaváčiková. Počas programu si prostredníctvom filmového dokumentu pripomenuli život a dielo národnej umelkyne. Už deväť rokov mesto Tvrdošín vyhlasuje výtvarnú súťaž Paleta Márie Medveckej a tento rok bola na tému "Mária Medvecká maliarka Oravy".

FOTOGALÉRIA ZO SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE

Výsledková listina súťaže Paleta Márie Medveckej

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Základnou školou Márie Medveckej. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu mesta, ktoré pripravilo slávnostnú akadémiu Maliarka Oravy.

---------------------------------------------------------------------------

Program 7: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram 7.1: Prehliadky, festivaly, súťaže

Názov projektu: Folklórne slávnosti pod Osobitou

Predmetom zmluvy č. MK-2217/2014/7.1 bolo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu tvorivosť, voľnočasovú aktivitu a vzdelávací program v kultúre v sume 1 000 eur na prípravu a realizáciu folklórnych slávností.

Zámery a ciele projektu:

Zachovanie hodnôt tradičnej slovenskej kultúry prezentovaním piesní, tancov, hudby, zvykov súbormi z regiónu Oravy a Slovenska, prezentácia slovenskej ľudovej kultúry prostredníctvom krajanských súborov a posilnenie kultúrnych väzieb z poľského pohraničia.

FOTOGALÉRIA - SOBOTA, NEDEĽA

Za obsah a správnosť zodpovedá: Mgr. Anna Čelková


Vytvorené: 4. 6. 2014
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2017 01:01
Autor: Správca Webu