Obsah

Odpadové hospodárstvo – "Separovaný zber"

Vy trieďte, my sa postarámeV rámci budovania komplexného systému nakladania s odpadmi v meste Tvrdošín sú vytvorené podmienky pre zber komodít, ktoré je podľa zákonnej povinnosti potrebné oddeľovať od zmesového komunálneho odpadu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Tvrdošín

Mesto Tvrdošín v súlade s § 4, ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov:

 

        za rok 2018 - 24,95%
        za rok 2019 - 31,19%

 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov Jurčov Laz Tvrdošín.pdf

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov Jurčov Laz Tvrdošín.xlsx

ZBERNÝ DVOR MESTA TVRDOŠÍN

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

 

Stránka

  • 1