Obsah

Dovoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu do Zberného dvora mesta Tvrdošín

Typ: ostatné
Zberný dvor - triedenieZberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Do zberného dvora nie je možné uložiť iný ako presne špecifikovaný odpad. Zberný dvor je výlučne určený len pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Tvrdošín.

Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti !!!

Pokyny pre občanov nášho mesta, ktorý dovezú vytriedený odpad na Zberný dvor:

 1. Prihlásiť sa na vrátnici u pracovníka strážnej služby.
 2. Na vyzvanie sa preukázať vlastným preukazom totožnosti.
 3. Oznámiť druh a množstvo privážaného odpadu a ukázať dovezený odpad.
 4. Odvážiť sa a zapísať do evidencie potrebné identifikačné údaje a množstvo a druh dovezeného odpadu.
 5. Riadiť sa pokynmi pracovníka strážnej služby.
 6. Pohybovať sa po areáli TS len v sprievode strážnej služby alebo pracovníka ZD.
 7. Dovezený a vytriedený odpad ukladá pôvodca odpadu samostatne na základe pokynov strážnej služby alebo pracovníka ZD na nim určené miesto. Zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na evidenciu a vyloženie odpadu.
 8. Odpad je možné doviesť len v čase prevádzky zberného dvora.
 9. Vstup do zberného dvora je v čase neprítomnosti strážnej služby zakázaný.
 10. Ak dovezený odpad nezodpovedá podmienkam dovozu odpadu do Zberného dvora, strážna služba alebo obsluha ZD daný odpad neprevezme, resp. usmerní odviesť takýto odpad na skládku odpadov Jurčov Laz za poplatok podľa cenníka pre príslušný druh odpadu.

Pôvodca odpadu (občan mesta Tvrdošín) je oprávnený na Zberný dvor uložiť nasledovné zložky komunálneho odpadu:

 • Objemný odpad – PVC,  matrace, koberce, kreslá a sedačky...
 • Papier a lepenka - krabice, kartóny, papierové obaly a pod.
 • Plasty 
 • Sklo – v prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do VOK.  
 • Elektroodpad z domácností –televízory, chladničky, PC, rádiá,  pračky, a iné elektrické zariadenia z domácností.
 • Kovy – železný šrot
 • Drevo – nábytky, postele, palety, dvere, stoly -len v demontovanom stave.
 • Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, lístie, konáre.
 • Drobný stavebný odpad – je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  0,035 EUR/kg.

Na Zbernom dvore nie je možné odovzdať:

 • Zmesový komunálny odpad, t. j. zmiešaný odpad z domácností ( odpad sa zváža zberným vozidlom TS podľa harmonogramu).
 • Objemný odpad, nábytok, ktorý nie je rozobratý.
 • Odpad z rozobratých dopravných prostriedkov (nárazníky, sedačky a pod.).
 • Nebezpečný stavebný odpad (azbest).
 • Pneumatiky, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – predajcovia pneumatík.

Vytvorené: 30. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2020 11:15
Autor: