VZN

VZN

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenia


V archíve u hlavnej kontrolórky sú k nahliadnutiu ostatné VZN

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Tvrdošín pdf 470 kB


Platné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
3/2019 12.12.2019 31.12.2020
VZN č. 3/2019, ktorým sa ruší VZN č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2019 12.12.2019 31.12.2020
VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2019 12.12.2019 31.12.2020
VZN č. 5/2019, ktorým sa ruší VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností
6/2019 12.12.2019 31.12.2020
VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností
2/2019 15.07.2019
VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdošín
1/2019 15.07.2019
VZN č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
2/2018 31.12.2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tvrdošín
3/2018 31.12.2018
VZN č. 3/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Tvrdošín
4/2018 31.12.2018
VZN č. 4/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1/2018 16.03.2018
VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Tvrdošín
7/2017 01.01.2018
VZN ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2017 01.01.2018
VZN ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tvrdošín
4/2017 24.11.2017
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
3/2017 24.11.2017
VZN ktorým sa mení VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
2/2017 15.07.2017
VZN ktorým sa schvaľuje v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou "Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č. 1 (k. ú. Oravice)"
1/2017 13.05.2017
VZN ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Tvrdošín
4/2016 01.01.2017
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
2/2016 15.07.2016
VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Tvrdošín
3/2015 01.06.2016
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tvrdošín
1/2016 04.04.2016
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Tvrdošín
5/2015 30.12.2015
VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
1/2015 11.07.2015
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Tvrdošín
6/2014 01.01.2015
VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Tvrdošín
5/2014 01.01.2015
VZN č. 5/2014 o miestnych daniach
7/2014 26.12.2014
VZN č. 7/2014 o Mestskej polícii Tvrdošín
1/2014 14.03.2014
VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Tvrdošín
5/2012 29.12.2012
VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách
1/2012 12.05.2012
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Tvrdošín a na území Oravíc
2/2011 08.08.2011
VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Oravice v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia
8/2009 01.01.2010
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Tvrdošín
1/2009 01.10.2009
VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdošín
2/2009 10.09.2009
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
- zrušené, nahradené VZN č. 1/2012
9/2008 01.01.2009
VZN o poplatku za znečistenie ovzdušia
12/2008 01.01.2009
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín
15/2008 01.01.2009
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
1/2008 14.04.2008
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie- Územný plán mesta Tvrdošín
1/2004 16.05.2004
VZN o školskom obvode v meste Tvrdošín
2/97 16.11.1997
VZN k Územnému plánu strediska cestovného ruchu Oravice

Zrušené

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
8/2017 01.01.2018
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2017 01.01.2018
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Tvrdošín
5/2016 01.01.2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 8/2017
3/2016 01.01.2017
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2017
4/2015 01.01.2016
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2016
2/2015 01.01.2016
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín
zrušené, nahradené VZN č. 3/2016
3/2014 01.05.2015 01.01.2020
VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností
4/2014 01.01.2015
VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2015
5/2014 01.01.2015
VZN č. 5/2014 o miestnych daniach
2/2014 30.08.2014
VZN č. 2/2014 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Tvrdošín počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
- platné do 12.11.2014
2/2013 01.01.2014
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2016
3/2013 01.01.2014
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2015
1/2013 13.03.2013
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území Mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2013
2/2012 01.01.2013
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2014
3/2012 01.01.2013
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2014
4/2012 01.01.2013
VZN o miestnej dani za psa, za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2014
6/2012 01.01.2013
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2015
1/2011 01.04.2011
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2013
3/2009 01.01.2010
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2012
4/2009 01.01.2010
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2012
5/2009 01.01.2010
VZN o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín
- zrušené. od 01.04.2016 nahradené smernicou "Zásady hospodárenia s majetkom mesta Tvrdošín"
6/2009 01.01.2010
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
- zrušené, nahradené VZN č. 6/2012
7/2009 01.01.2010
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2012
9/2009 01.01.2010
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 1/2011
10/2009 01.01.2010
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a škol. zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín
zrušené, nahradené VZN č. 1/2013
2/2009 10.09.2009
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami - nahradené VZN č. 1/2012
11/2008 01.09.2009
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 6/2009
5/2008 01.01.2009
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2009
6/2008 01.01.2009
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2009
7/2008 01.01.2009
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- zrušené, nahradené VZN č. 7/2009
8/2008 01.01.2009
VZN o verejnom obstarávaní
- zrušené
10/2008 01.01.2009
VZN o opatrovateľskej službe
- zrušené, nahradené
VZN č. 1/2009
13/2008 01.01.2009
VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium v ZUŠ, na činnosť ŠK a CVČ, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 9/2009
14/2008 01.01.2009
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ, zriaďovateľom ktorej je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 1/2016
4/2008 09.09.2008
VZN o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2016
2/2008 01.09.2008
VZN o určení príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium v ZUŠ na činnosť šk. klubu detí a CVČ, na čiastočnú úhradu nákladov v škol. jedálni, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 13/2008
3/2008 01.09.2008
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 14/2008
3/2007 01.01.2008
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 12/2008
4/2007 01.01.2008
VZN o dani z nehnuteľností
- zrušené, nahradené
VZN č. 5/2008
5/2007 01.01.2008
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené
VZN č. 6/2008
6/2007 01.01.2008
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené
VZN č. 7/2008
2/2007 09.05.2007
VZN o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony
- zrušené, nahradené VZN č. 10/2008
1/2007 14.03.2007
VZN o konaní a rozhodovaní MsZ Tvrdošín o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
- zrušené protestom prokurátora
2/2006 01.01.2007
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2007
3/2006 01.01.2007
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2007
4/2006 01.01.2007
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 6/2007
5/2006 01.01.2007
VZN o kontrole vykonanej mestskou samosprávou
- zrušené protestom prokurátora
6/2006 01.01.2007
VZN o verejnom ostarávaní
- zrušené, nahradené
VZN č. 8/2008
1/2006 12.07.2006
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené
VZN č. 15/2008
1/2005 01.01.2006
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2006
2/2005 01.01.2006
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2006
3/2005 01.01.2006
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2006
1/1998 11.09.1998
VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2012
1/1992 15.03.1992
VZN o mestskej polícii mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 7/2014
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK