Obsah

Mesto Tvrdošín

Typ: ostatné
Mesto Tvrdošín

Verejný obstarávateľ: Mesto Tvrdošín
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
IČO: 00314901
DIČ: 2020573929
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Šaško - primátor mesta
e-mail: tvrdosin@tvrdosin.sk
Telefon: +421435309011
Fax: +421435322107

VÝZVY:

"Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví národnej kultúrnej pamiatky Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO č. ÚZPF 253/0, Cintorínska ul., Tvrdošín"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 67kB

"Strava, ubytovanie na kultúrne podujatie Folkórne Oravice pod Osobitou v Oraviciach"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 148kB

"Ubytovanie, stravovanie a poskytnutie konferenčných priestorov"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 151kB

"Futbalové bránky, futbalové lopty, futbalové site a iná športová výbava"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 151kB

"Oprava havarijného stavu MK v centre mesta Tvrdošín"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 101kB

"Rekonštrukcia MŠ s rozšírením kapacity, rekonštrukcia tried a príslušenstva v objekte Materská škola s.č. 139"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 151kB

Autobusová preprava žiakov a pedagógov na divadelný festival do Kobylnice"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 142kB

Modernizácia softvérového vybavenia mestskej knižnice"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 99kB

Dodávka drevených peliet"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 139kB

"Dodávka a inštalácia hotelovo reštauračného systému so zaškolením"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

"Dodávka a montáž plastových okien v bytovom dome 256/50 Medvedzie"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 195kB

Dodanie propagačných materiálov v rámci projektu : "Centrá tradícií a turizmu"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 179kB

Dodanie propagačných materiálov v rámci projektu : Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infračtruktúry mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 179kB

Dodanie propagačných materiálov v rámci projektu : Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infračtruktúry mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 181kB

"Výmena vodomerov na SV a TÚV v bytových domoch"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 100kB

"Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín - Kanalizačná prípojka splaškových vôd"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

"Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín - Elektrická prípojka objektu"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

"Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č. 1 (k.ú. Oravice)"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 141kB

"Miestne komunikácie IBV Breziny Tvrdošín"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 139kB

Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín - "vetva M"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 141kB

"Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín - Plynové rozvody pre kuchyňu"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

"Rekonštrukcia vstupnej plochy Dom smútku v Krásnej Hôrke, Centrálny pietny priestor - cintorín Tvrdošín, Rekonštrukcia deliaceho chodníka na Vojtaššákovej ulici"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 144kB

"Oprava miestnych komunikácií a spevnených plôch"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

" Výmena strešnej krytiny Dom smútku Krásna Hôrka"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu). pdf 140kB

" Odsávač pár - digestor dodávka a montáž"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 138kB

"ŽÚ mosta na Medvedzí"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 141kB

" ŽÚ ulice Pod Žiarcom "
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

"Rekonštrukcia Materskej školy Krásna Hôrka, výmena okien a dverí na objekte MŠ"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 145kB

"Obnova kultúrno spoločenského centra v Tvrdošíne , rekonštrukcia fasády objektu súp. č. 86"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 101kB

"Sanácia plesní a vyhubenie drevokazného hmyzu v národnej kultúrnej pamiatke - Kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičastva  UNESCO č. ÚZPF 253/0"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 146kB

"Počítačové zostavy v rámci dotácie Ministerstva Kultúry SR"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 142kB

"Audítorské služby mesta Tvrdošín"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 143kB

Dodanie propagačných materiálov v rámci projektu "Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - Šanca rozvoja slovensko - poľského pohraničia"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 147kB

"Dodávka PE vriec na separovaný zber odpadu"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140kB

"Kombinovaný sporák"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu). pdf 139kB

"Kancelársky papier"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 137kB

"Multifunkčné zariadenie"
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 140 kB

"Výmena plynového kotla v objekte MŠ Tvrdošín - Oravské nábrežie 142, Tvrdošín"
10.02.2014 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu). pdf 144kB

"Viacúčelové ihrisko 33 x 18 m"

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - otváranie častí "Kritéria" na predmet zákazky "Viacúčelové ihrisko".pdf 20kB

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO - otváranie častí "Ostatné" na predmet zákazky "Viacúčelové ihrisko". pdf 20kB

"Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko"

Informácia o výsledku  vyhodnotenia ponúk  podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s predmetom   zákazky  "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko".pdf 354kB

Oznámenie o otváraní časti "Kritéria" na predmet zákazky "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko".pdf 47kB

Informácia v zmysle § 136 ods. 9  k predmetu  zákazky "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko".pdf 47kB

Oznámenie o otváraní časti "Ostatné" na predmet zákazky "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko". pdf 45kB

Zabezpečenie odborných činností vo verejnom obstarávaní a súvisiaceho poradenstva v súvislosti s výberom zmluvného partnera na uskutočnenie stavebných prác na realizáciu stavby "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko" realizovaného v  rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu projektu  "WTSL.01.01.00-12298/10"
22.01.2014 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 215kB

Výkon činností občasného stavebného dozoru podľa vypracovaného projektu pre realizáciu stavby a podmienok vydaného stavebného povolenia na stavbu "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko".
22.01.2014 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 215kB

"Frézovanie a vložkovanie komínového telesa"
20.01.2014 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 146kB

„Kompletná zostava Interaktívnej tabule - v počte 3ks“:
03.12.2013 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 16kB

„Dodávka a montáž plastových okien v bytovom dome 256/50 Medvedzie“:
31.10.2013 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 147kB
Zadanie - súpis okien.pdf 347kB

„Zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky Kostola všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO kamerovým a bezpečnostným systémom“:
10.10.2013 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 152kB

„Oprava mobiliáru v areále cintorína Tvrdošín“:
12.09.2013 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).pdf 146kB

"LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín":

Oznámenie o otváraní časti "Kritéria" na predmet zákazky "LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, interiérové vybavenie"..pdf 48kB

Informácia v zmysle § 136 ods. 9 k predmetu  zákazky "LIMBA  - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, Interiérové vybavenie".pdf 46kB

Informácia o výsledku hodnotenia ponúk podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s predmetom zákazky " LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín“.pdf 117kB

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky "LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, interiérové vybavenie"..pdf 68kB

Oznámenie o otváraní časti "Ostatné" na predmet zákazky "LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, interiérové vybavenie"..pdf 45kB

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky "LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, stavebné práce"..pdf 68kB

Oznámenie o otváraní časti "Ostatné" na predmet zákazky "LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, stavebné práce"..pdf 131kB

Oznámenie o otváraní časti "Kritéria" na predmet zákazky "LIMBA - centrum tradícií a turizmu Tvrdošín, stavebné práce".pdf 45kB

 

ZÁZNAMY:

Záznam o výsledku predmetu zákazky  "Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví národnej kultúrnej pamiatky kostola Všetkých svätých v Tvrdošínezapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, č, ÚZPF 253/0, Cintorínska ul., Tvrdošín".pdf 204kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky  "Oprava havarijného stavu MK v centre mesta Tvrdošín".pdf 199kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky  "Rekonštrukcia MŠ s rozšírením kapacít, rekonštrukcia tried a príslušenstva v objekte materská škola s.č. 139".pdf 202kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky  "Autobusová preprava žiakov a pedagógov na divadelný festival do Kobylnice".pdf 199kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky  "Modernizácia softvérového vybavenia mestskej knižnice".pdf 199kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Dodávka drevených peliet".pdf 197kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Dodávka a inštalácia hotelovo reštauračného systému so zaškolením".pdf 201kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Dodávka a montáž plastových okien v bytovom dome 256/50 Medvedzie" domoch".pdf 196kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Dodanie propagačných materiálov v rámci projektu Centrá tradícií a turizmu".pdf 198kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Dodanie propagačných materiálov v rámci projektu Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko".pdf 196kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Dodanie propagačných materiálov v rámci projektu Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko".pdf 199kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Výmena vodomerov na SV a TÚV v bytových domoch".pdf 196kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín - Elektrická prípojka objektu".pdf 200kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín - Kanalizačná prípojka splaškových vôd".pdf 200kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č. 1 (k.ú. Oravice)".pdf 201kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín- "vetva M".pdf 198kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Miestne komunikácie IBV Breziny Tvrdošín".pdf 196kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Centrum tradícií a turizmu Tvrdošín - Plynové rozvody pre kuchyňu".pdf 198kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Rekonštrukcia vstupnej plochy Dom smútku v Krásnej Hôrka", "Centrálny pietny priestor - cintorín Tvrdošín", "Rekonštrukcia deliaceho chodníka na Vojtaššakovej ulici Tvrdošín".pdf 107kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Oprava miestnych komunikácií a spevnených plôch".pdf 96kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Výmena strešnej krytiny Dom smútku Krásna Hôrka".pdf 97kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Odsávač pár - digestor  v objekt Materská škola Tvrdošín".pdf 97kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "ŽÚ mosta Medvedzie".pdf 95kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "ŽÚ ulice Pod Žiarcom".pdf 96kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Rekonštrukcia Materskej školy Krásna Hôrka", výmena okien a dverí na objekte MŠ.pdf 96kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Obnova kultúrno spoločenského centra v  Tvrdošíne, rekonštrukcia fasády objektu súp. č. 86“.pdf 99kB

Záznam o výsledku predmetu zákazky "Sanácia plesní a vyhubenie drevokazného hmyzu v národnej kultúrnej pamiatke  - Kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne  zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO č. ÚZPF 253/0“.pdf 104kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Dve počítačové zostavy (PC, monitor, myš, klávesnica MS Win 7 a jedna čítačka čiarových kódov“.pdf 96kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Audítorské služby Mesta Tvrdošín“.pdf 95kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky dodanie propagačných materiálov v rámci projektu "Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - Šanca rozvoja slovensko - poľského pohraničia“.pdf 101kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „PE vrecia na separovaný zber odpadu“.pdf 103kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Kancelársky papier“.pdf 138kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Kombinovaný sporák“.pdf 96kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Multifunkčné zariadenie“.pdf 95kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Výmena plynového kotla v objekte MŠ Tvrdošín - Oravské nábrežie 142, Tvrdošín“.pdf 100kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Zabezpečenie odborných činností vo verejnom obstarávaní a súvisiaceho poradenstva v súvislosti s výberom zmluvného partnera na uskutočnenie stavebných prác na realizáciu stavby "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko" realizovaného v  rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu projektu  "WTSL.01.01.00-12298/10"“.pdf 191kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Výkon činností občasného stavebného dozoru podľa vypracovaného projektu pre realizáciu stavby a podmienok vydaného stavebného povolenia na stavbu "Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko"“.pdf 191kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Frézovanie a vložkovanie komínového telesa“..pdf 98kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky „Kompletná zostava Interaktívnej tabule - v počte 3ks“.pdf 188kB

Záznam o výsledku obstarania predmetu zákazky "Tunelová šmýkačka pre areál detského parku Medvedzie".pdf 154kB

Názov zákazky: Oprava mobiliáru v areále cintorína Tvrdošín
Identifikácia úspešného uchádzača: Marián Rentka ml., Klinec II. 199/14, 029 43 Zubrohlava
Cena za predmet zákazky vrátane DPH: 5 856,00 EUR

Názov zákazky: „Zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky Kostola všetkých svätých v Tvrdošíne zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO kamerovým a bezpečnostným systémom“.
Identifikácia úspešného uchádzača: František Kuráň, FK – MONT, ul. Mieru 295, 027 43 Nižná
Cena za predmet zákazky vrátane DPH:  10 250,00 EUR


Vytvorené: 8. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2018 13:36
Autor: Správca Webu