Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania, vodných stavieb stavby "Obchodné stredisko Tvrdošín" : SO 04 Prekládka jestvujúcej kanalizácie, SO 06 Vodovodná prípojka, SO 07 Kanalizácia areálová a splašková, SO 08 Kanalizácia areálov

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť