Obsah

Úradná tabuľa


Ponuka majetku

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vyhlásenie opakovanej Verejnej obchodnej súťaže 25.10.2022 16.11.2022
Zverejnenie zámeru na odkúpenie nehnuteľného majetku - pozemkov do majetku mesta Tvrdošín 04.10.2022 20.10.2022
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 04.10.2022 20.10.2022
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 3/2022-NP 11.08.2022 27.08.2022
Zverejnenie zámeru mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 10.08.2022 26.08.2022
Zverejnenie zámeru mesta Tvrdošín prenechať do správy majetok mesta 10.08.2022 26.08.2022
Vyhlásenie opakovanej Verejnej obchodnej súťaže 12.07.2022 29.07.2022
Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže 28.04.2022 16.05.2022
Zverejnenie zámeru mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 12.04.2022 28.04.2022
Zverejnenie zámeru mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 12.04.2022 28.04.2022
Zverejnenie zámeru mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 12.04.2022 28.04.2022
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta 12.04.2022 28.04.2022
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2022-NP 14.02.2022 28.02.2022
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2022-NP 14.02.2022 28.02.2022

Pripomienkové konanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
1. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 12.10.2022 02.11.2022
2. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 12.10.2022 02.11.2022
3. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 12.10.2022 02.11.2022
4. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 12.10.2022 02.11.2022
Oznámenie o záverečnom stanovisku Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ 14.09.2022 30.09.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027, Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania SD 13.09.2022 03.10.2022
Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk 16.08.2022 16.09.2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín 08.08.2022 24.08.2022
Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania 25.07.2022 25.08.2022
Verejné pripomienkovanie projektu "Manažment údajov mesta Tvrdošín" 06.06.2022 21.06.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 01.06.2022 17.06.2022
Záverečný účet 2021 05.04.2022 21.04.2022
Bilancia 2021 05.04.2022 21.04.2022
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín 14.02.2022 28.02.2022
Návrh zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 09.02.2022 25.02.2022

Oznamy a verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania, vodných stavieb stavby "Obchodné stredisko Tvrdošín" : SO 04 Prekládka jestvujúcej kanalizácie, SO 06 Vodovodná prípojka, SO 07 Kanalizácia areálová a splašková, SO 08 Kanalizácia areálov 21.09.2022 07.10.2022
VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín 26.08.2022 11.09.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia mesta Trstená na roky 2022 - 2030" 20.07.2022 05.08.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Obchodné stredisko Tvrdošín" 06.07.2022 22.07.2022
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie " HYPERMARKET Tvrdošín, SO 202 Križovatka na ceste I/59" 30.05.2022 15.06.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Obchodné stredisko Tvrdošín" 24.05.2022 09.06.2022
Oznámenie o zahájení stavebného konania stavby "HYPERMARKET Tvrdošín, stavebný objekt SO 202.1.2 Rozšírenie cesty I/59" 04.05.2022 20.05.2022
VZN č. 2/2022 - o záväznej časti ÚPN "Územný plán mesta Tvrdošín, Zmeny a doplnky č. 3" 28.04.2022 30.05.2022
VZN - o záväznej časti ÚPN "Územný plán mesta Tvrdošín, Zmeny a doplnky č. 3" 08.04.2022 27.04.2022
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby "IBV Varta II. etapa, objekty: SO 03 Kanalizácia splašková, SO 04 Vodovod" 06.04.2022 22.04.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Rodinný dom v Tvrdošíne" 16.03.2022 01.04.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie "12700 - Tvrdošín - Vojtaššákova - Rekonštrukcia TS 274/ts/tvrdosin-oravan" Križovatka na ceste I/59 01.03.2022 17.03.2022
VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín 01.03.2022 16.03.2022
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia stavby: Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou" 25.02.2022 13.03.2022
Rozhodnutie EIA Hydac Eletronic - hala H4 a statická doprava 07.02.2022 23.02.2022
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie stavby "11324-Tvrdošín, smer Trstená: Zahustenie TS" 26.01.2022 11.02.2022
20.01.2022 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania "Rodinný dvojdom v Tvrdošíne" 20.01.2022 05.02.2022