Obsah

Úradná tabuľa


Ponuka majetku

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 8/2021-NP 26.11.2021 12.12.2021
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 26.11.2021 12.12.2021
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 7/2021-NP 25.11.2021 11.12.2021
Vyhlásenie opakovanej Verejnej obchodnej súťaže 03.11.2021 19.11.2021
Zverejnenie zámeru mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 5/2021-NP 13.10.2021 29.10.2021
11.10.2021 - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 11.10.2021 28.10.2021
11.10.2021 - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 11.10.2021 28.10.2021
Vyhlásenie opakovanej Verejnej obchodnej súťaže 07.09.2021 27.09.2021
Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže 01.07.2021 17.07.2021
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta 14.06.2021 30.06.2021
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 4/2021-NP 07.06.2021 24.06.2021
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 5/2021-NP 07.06.2021 24.06.2021
Vyhlásenie verejnej súťaže formou Priameho predaja 30.04.2021 17.05.2021
14.04.2021 - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta 14.04.2021 30.04.2021
14.04.2021 - Zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.04.2021 30.04.2021
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021-NP 07.04.2021 24.04.2021
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2021-NP 07.04.2021 24.04.2021
Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 3/2021-NP 07.04.2021 24.04.2021
09.02.2021 - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 09.02.2021 25.02.2021
09.02.2021 - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 09.02.2021 25.02.2021
09.02.2021 - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 09.02.2021 25.02.2021

Pripomienkové konanie

Oznamy a verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
27.12.2021 - Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Habovka - Zmeny a doplnky č. 1 27.12.2021 12.01.2022
21.12.2021 - Rozhodnutie - Pamiatkový archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v k.ú. Nižná, krásna Hôrka a Medvedzie 21.12.2021 06.01.2022
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 15.12.2021 31.12.2021
VZN č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Tvrdošín 15.12.2021 31.12.2021
VZN č. 5/2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o dani z nehnuteľností 15.12.2021 31.12.2021
VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľností 15.12.2021 31.12.2021
VZN č. 7/2021, ktorým sa ruší VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2021 31.12.2021
VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2021 31.12.2021
14.12.2021 - Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti "HYDAC Electronic Tvrdošín, hala H4 a statická doprava" 14.12.2021 05.01.2022
30.11.2021 - Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania stavby "Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou" 30.11.2021 16.12.2021
29.11.2021 - Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia stavby "12700 - Tvrdošín - Vojtaššákova - rekonštrukcia TS 274/ts/tvrdosin-oravan" 29.11.2021 15.12.2021
29.11.2021 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania "11324 - Tvrdošín, smer Trstená: Zahustenie TS" 29.11.2021 15.12.2021
10.11.2021 - Verejná vyhláška "Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekt: SO 01 Vodovod" 10.11.2021 26.11.2021
03.11.2021 - Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030" 03.11.2021 19.11.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - UPN Tvrdošín » Zmeny a doplnky č.3 29.10.2021 14.11.2021
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Tvrdošín - Zmeny a doplnky č.3" 29.10.2021 14.11.2021
ROZHODNUTIE - Strategický dokument "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmeny a doplnky č. 2" 21.10.2021 06.11.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o druhu pamiatkového archeologického výskumu a určenia podmienok jeho vykonania na vedecké a dokumentačné účely 15.10.2021 31.10.2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "12700 - Tvrdošín - Vojtaššákova - Rekonštrukcia TS 274/ts/tvrdosin-oravan 13.10.2021 29.10.2021
Verejná vyhláška - Oprava zrejmej chyby - Oznámenie k stavbe "HYPERMARKET - Tvrdošín; SO 202 - Križovatka na ceste I/59 13.10.2021 29.10.2021
Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí vodoprávneho konania "Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekt: SO 01 Vodovod" 05.10.2021 21.10.2021
Rozhodnutie "Obchodné stredisko Tvrdošín" 01.10.2021 17.10.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania HYPERMARKET - Tvrdošín; SO 201 - Areálové komunikácie, parkoviská a spevnené plochy" 21.09.2021 07.10.2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "HYPERMARKET - Tvrdošín; SO 202 - Križovatka na ceste I/59 10.09.2021 26.09.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ 02.09.2021 18.09.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "12700 - Tvrdošín - Vojtaššákova - Rekonštrukcia TS 274/ts/tvrdosin-oravan" 30.08.2021 15.09.2021
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho prerokovania 27.08.2021 12.09.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín 26.08.2021 11.09.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Obchodné stredisko Tvrdošín" 17.08.2021 02.09.2021
17.08.2021 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s upustením od ústneho pojednávania "BAU - MIX" 17.08.2021 02.09.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Suchá Hora" 03.08.2021 19.08.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2" 02.08.2021 18.08.2021
Zverejnenie informácie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže TS (005) / Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt - Hámričky 28.07.2021 13.08.2021
verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a umiestnení líniovej inžinierskej stavby s upustením od ústneho pojednávania 26.07.2021 11.08.2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania "Stavebné úpravy - významná obnova BD č. 256/50 Medvedzie 23.07.2021 08.08.2021
09.07.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie nariadenie odstránenia stavby 09.07.2021 25.07.2021
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 30.06.2021 16.07.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia závadnej stavby ohrozujúcej život a zdravie osôb, ktorej zachovanie nie je účelné a využiteľné. 25.05.2021 10.06.2021
Verejná vyhláška - "Územný plán regiónu Žilinského kraja" 15.04.2021 01.05.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - ÚPN obce Štefanov nad Oravou - Zmeny a doplnky č. 2 15.04.2021 01.05.2021
Rozhodnutie - Stavebné povolenie na zmenu stavby "Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz, zmena stavby pred dokončením - odpadové hospodárstvo" 12.03.2021 28.03.2021
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Rekreačná chata v Oraviciach" 11.03.2021 27.03.2021
VZN č. 1- O záväznej časti ÚPN "Územný plán mesta Tvrdošín", Zmeny a doplnky č. 2" 26.02.2021 31.03.2021
23.02.2021 - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 23.02.2021 11.03.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - ÚPN mesta Trstená - Zmeny a doplnky č. 4 10.02.2021 26.02.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania - Rekreačná chata v Oraviciach 10.02.2021 26.02.2021
VZN - o záväznej časti ÚPN "Územný plán mesta Tvrdošín, Zmeny a doplnky č. 2" 03.02.2021 26.02.2021
Technické služby mesta Tvrdošín - Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku: „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, II. kazeta“ – verejná vyhláška 28.01.2021 28.02.2021
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja 12.01.2021 28.01.2021