Obsah

Mapy a Album si našli cestu k adresátom

Typ: ostatné
Každý štát si chráni svoje kultúrne dedičstvo, ktoré vypovedá o jeho histórii, jedinečnosti, tvorivosti, je významným prvkom pri formovaní identity a hrdosti národa. Z množstva dôvodov, pre ktoré kultúrne pamiatky chátrajú je nedostatok financií, nezáujem kompetentných, či zložité majetkové vzťahy.

Možnosť splatiť tento dlh pre súčasnú i budúce generácie vznikla prostredníctvom fondov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

V rámci projektu Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia bolo zrekonštruovaných 23 sakrálnych objektov. V poľskej gmine Kościelisko mali prevahu zvonice, kríže a kaplnky (18 ks) a v meste Tvrdošín bolo rekonštruovaných 5 sakrálnych objektov, medzi ktorými mala významné miesto národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri /Korunovanie Panny Márie. Aby sa tento objekt zachoval do budúcnosti, bol premiestnený z exteriéru do interiéru a na pôvodné miesto bude vytvorená kópia tohto diela.

Súbežne s reštaurovaním boli pripravované Album (v Kościelisku) a Mapa (v Tvrdošíne) sakrálnych pamiatok, každý v 5 tisícovom náklade, ktoré inovatívnou formou propagujú spoločné kultúrne dedičstvo obidvoch regiónov v trojjazyčnej mutácii, ktoré boli distribuované do informačných centier, škôl, ako didaktický materiál a verejným knižniciam s cieľom rozšíriť spracovaný obsah medzi študentmi, rozširujúc tak rozsah ich znalostí a záujmu o kultúru pohraničia.

Bezplatne bude propagačný materiál rozdávaný a propagovaný aj na všetkých kultúrnych podujatiach organizovanými partnermi na území poľsko-slovenského pohraničia.

Propagačný materiál znázorňuje kultúrnu cestu, ktorá jestvujúce pamiatky spolu s reštaurovanými pamiatkami oboch partnerov spája do jedného celku, ktorý podáva svedectvo o dobe, v ktorej vznikli, vytvára sofistikovanejší pohľad na tento druh výtvarného umenia a má pozitívny dopad na zvýšenie informovania širokej verejnosti o kultúrnych a prírodných hodnotách prihraničného regiónu.

Táto destinácia nachádzajúca v blízkosti frekventovaných Západných Tatier a poľského Zakopaného získala prostredníctvom projektu z hľadiska cestovného ruchu nadhodnotu, rozšírila pre turistov nové možnosti aktívneho odpočinku v oblasti s kultúrnou a prírodnou hodnotou. Stala sa tak alternatívou týchto populárnych turistami preplnených oblastí, čo má pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj celého regiónu. Projekt má vplyv na efektívne a udržateľné využívanie kultúrnych, ale aj prírodných zdrojov celého územia poľsko-slovenského pohraničia na území Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko.

Agentúra pre regionálny rozvoj Sever v rámci projektu Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2018 zaradila projekt Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia ako „Príklad dobrej praxe“ k úspešne zrealizovaným projektom v oblasti regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.


Vytvorené: 21. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2019 12:23
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak