Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 09/2019

Mesto Tvrdošín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Tvrdošín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo Mesta Tvrdošín trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Zámer na prenájom majetku Mesta Tvrdošín č. 09/2019

Vyvesené: 7. 10. 2019

Dátum zvesenia: 24. 10. 2019

Zodpovedá: Mgr. Silvia Koptová

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK