Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Nové cesty - IBV Široké, Varta, Pod Žiarcom

IBV v rôznych častiach mesta sa po vybudovaní inžinierskych sietí dočkali aj nového asfaltového koberca. Záujem vedenia mesta sa tak pretavil do skvalitnenia života mnohých rodín. Súčasťou stavby je aj odvodnenie povrchových a dažďových vôd pomocou betónových žľabov a položením drenážneho potrubia.

Čítať ďalej...

Skvalitňujú sa podmienky v IBV

Mesto Tvrdošín vytvára podmienky pre skvalitnenie života obyvateľov v jednotlivých lokalitách.

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších v Krásnej Hôrke a v Tvrdošíne

Zrekonštruované chodníky v časti Krásna Hôrka - ulica Nová a v Tvrdošíne - ulica Školská.

Čítať ďalej...

Bioplynová stanica Tvrdošín, ktorá bola postavená vedľa skládky komunálneho odpadu na Jurčovom laze, je už v prevádzke

Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku roka 2013, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V meste máme tento problém už vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, kde sa tento odpad bude likvidovať a zároveň zhodnocovať. Ide o areál, ktorý zahŕňa celý systém spaľovania bioplynu z bioodpadu, akým je najmä biologický odpad z poľnohospodárskej produkcie, trávnatých porastov, ale aj reštauračných zariadení, jedální i domácností. Jej cieľom je tiež energetické využívanie biomasy, ktorá podľa štúdií tvorí okolo 40 % z celkovej produkcie odpadov. Stanica bude tiež vyrábať elektrickú a tepelnú energiu. Elektrická energia bude dodávaná do distribučnej siete na základe zmluvy o dodávkach a tepelná bude využívaná pre výrobu ekologických peletiek ako kvalitného tuhého paliva a sušenie odseparovaného digestátu, ktorý bude slúžiť ako organické hnojivo. Investíciu budú využívať okolité poľnohospodárske družstvá, technické služby, ale aj okolité mestá a obce, kde najmä uskladnením organicky rozložiteľného odpadu dôjde k eliminácii zápachu z poľnohospodárskej výroby, najmä pri vývoze a hnojení polí, kde jedným z produktov bude tiež digestát, ktorým budú následne hnojené polia, pričom tento degistát je bezzápachový.

 

Pribudla bioplynová stanica

Podľa novely zákona o odpadoch, platnej od začiatku tohto roka, vznikla pre samosprávy povinnosť zaviesť triedený zber biologického odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V našom meste bude tento problém vyriešený vybudovaním bioplynovej stanice, ktorá sa stavia v blízkosti skládky komunálneho odpadu Jurčov laz. Na jednom mieste bude tak sústredená likvidácia všetkého odpadu. Bioplynová stanica bude do konca roku v prevádzke. Jedná sa o stanicu, ktorá zahŕňa celý systém spaľovania bioplynu z bioodpadu, akým je najmä odpad z poľnohospodárskej produkcie, trávnatých porastov a iné. Jej účelom je energetické využívanie biomasy, ktorá podľa štúdií tvorí okolo 40 percent z celkovej produkcie odpadov. Stanica bude vyrábať elektrickú a tepelnú energiu. Elektrická energia bude dodávaná do distribučnej siete a tepelná využívaná pre vlastnú potrebu a výrobu ekologických peletiek ako kvalitného tuhého paliva. FOTOGALÉRIA.

Dom smútku s vynoveným areálom

Priestory areálu cintorína prešli dôkladnou rekonštrukciou. Zrekonštruované boli plochy pred domom smútku aj nástupné schodisko a plocha pri hlavnom vstupe pred areálom. Nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci nešetria slovami chvály. Priestory okolo domu smútku v tvrdošínskom cintoríne využívajú nielen občania, ktorí tam prichádzajú za svojimi pozostalými a návštevníci kostola, ale aj obyvatelia mestskej časti. Opravený bol aj pevný mobiliár, t.j. stĺpy, ktoré dotvárajú celý areál a priestor pod zeleň. Prevedená bola údržba na osvetlení a opravený objekt, kde sa nachádza prívod vody s umývadlom. FOTOGALÉRIA.

Budova bývalej MŠ na ulici Farskej bude ako nová

Na budove bývalej MŠ bola vymenená strecha, okná, pribudli dva nové vchody a v súčasnosti sa pracuje na terénnych úpravách a budujú sa prístupové chodníky. FOTOGALÉRIA.

Rekonštrukcia vodovodu na Trojičnom námestí

Pre vylepšenie zásobovania pitnou vodou v meste prebieha v súčasnosti rekonštrukcia vodovodu na Trojičnom námestí. Práce na úseku od evanjelickej fary po ZŠ Š. Šmálika sú vykonávané bezvýkopovou technológiou. Pôvodný vodovod z materiálov poplatných dobe jeho výstavby bolo nutné vymeniť a nahradiť novým. FOTOGALÉRIA.

V Medvedzí sa rozširuje vodovod a kanalizácia

V zmysle schváleného územného plánu mesto pokračuje v rozširovaní individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Medvedzie - Široké. Jedná sa o plánovanú výstavbu cca 20 rodinných domov. Súčasne s IBV je potrebné v tejto lokalite rozšíriť aj inžinierske siete - verejný vodovod, kanalizáciu, komunikácie a spevnené plochy. V rámci II. etapy sa jedná o predĺženie pôvodnej vetvy verejného vodovodu v dĺžke 155 m ako aj jej odbočky v dĺžke 41m. Súčasne s rozširovaním vodovodnej siete sa tu realizuje aj výstavba verejnej kanalizácie, ktorou sa zabezpečí predovšetkým odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade s požiadavkami smernice a záväzkami Slovenskej republiky voči EÚ. Rozšírenie kanalizácie a vodovodu tiež napomôže ku zvýšeniu kvality životného prostredia a celkovej kvality života občanov nášho mesta.

Chodník je pokrytý asfaltovým kobercom

Najväčšia investícia v rámci projektu "Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - šanca rozvoja slovensko – poľského pohraničia“ nazvaná „Realizácia chodníka“ je ukončená. Informačná tabuľa umiestnená pri diele v zmysle pravidiel pre publicitu informuje návštevníkov centra cestovného ruchu - Oravíc o projekte spolufinancovanom z prostriedkov Európského fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013. FOTOGALÉRIA

Vylepšili sa podmienky pre futbalistov

Počas futbalovej prestávky boli v budove štadióna kompletne vymenené staré sprchovacie zariadenia za úplne nové. Okrem sprchovacích zariadení tu bola vymenená pod dlažbou spodná izolácia, na stenách sa vymenili obkladačky a vymaľované bolo aj vnútro budovy. FOTOGALÉRIA

Výstavba multifunkčného ihriska

Pred materskou školou finišujú práce pri výstavbe nového multifunkčného ihriska. FOTOGALÉRIA

Nový relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica

Z ďalšieho projektu cezhraničnej spolupráce sme získali finančné prostriedky pre mesto na projekt Za zdravím a poznaním po rela­xačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - šanca rozvoja sloven­sko-poľského pohraničia. Nový asfaltový chodník v celkovej dĺžke 2,1 km povedie od mostu Rakytňák až po parkovisko pri Meander parku Oravice. V lete bude slúžiť na prechádzky, bicyklovanie a v zimnom období sa počíta s vytvorením podmienok pre bežecké lyžovanie. FOTOGALÉRIA.

Nová strecha na budove bývalej škôlky

Rekonštruovala sa aj strecha na bývalej škôlke na ulici Farskej, kde sa prekladala krytina. V ďalšej etape budú vymenené staré okná za nové plastové a súčasne sa vytvoria nové vstupy do objektu. FOTOGALÉRIA

Kostolík v Oraviciach má novú strechu

Investuje sa aj v Oraviciach, čoho dôkazom je výmena krovu a rekonštrukcia strechy kostola. FOTOGALÉRIA

Výstavba detského parku a úprava okolia

V priestoroch MŠ Medvedzie sa buduje pre deti detský park, v ktorom nebude chýbať pieskovisko, komplex herných prvkov na precvičenie motoriky, pohybu, lavičky, koše, prístupové a spojovacie chodníky, mini dopravné zariadenie a ďalšie veci. Okrem toho na priečelí budovy materskej škôlky - pod pergolou bola odstránená stará dlažba, ktorú vymenili za novú zámkovú s komplexným odvodnením dažďových vôd. FOTOGALÉRIA

Opravená strecha a vymenené okná na ZŠ M. Medveckej

Vedľa malej telocvične v prístavbe školy bola opravená strecha, ktorá bola v nevyhovujúcom stave a na budove sa tiež vymenili okná. To by mala byť už posledná takáto väčšia rekonštrukcia ZŠ Márie Medveckej. FOTOGALÉRIA.

Rekonštrukcia šatní v ZŠ M. Medveckej

V Základnej škole Márie Medveckej sa počas prázdnin v priestoroch školských šatni pracuje naplno. Vo vnútri budovy na prízemí urobili nové podhľady zo sadrokartónu, čím sa zakryli kanalizačné a teplovodné potrubia. V súčasnosti pracovníci stavebnej firmy do šatni dávajú novú dlažbu a následne budú montovať nové šatníkové skrine. FOTOGALÉRIA

Na Brezinách sa buduje vodovod a kanalizácia

Elektrina je v IBV Breziny zavedená a v súčasnosti tu pokračuje výstavba infraštruktúry - vodovodu a kanalizácie. Mesto v tejto lokalite čakajú ešte ďalšie investície na vybudovanie ciest, verejného osvetlenia a ďalších súčastí infraštruktúry. FOTOGALÉRIA

Pribudol chodník a parkovacie miesta

V lokalite, kde sa nachá­dza aj pošta a parkovisko pred ňou má nedostatočnú kapacitu, sa vytvorili ďalšie parkovacie miesta pred zdravotným stredis­kom. Vybudovaný bol aj nový úsek chodníka medzi poštou a ka­tastrálnym úradom, ktorý plní dôležitú úlohu hlavne z dôvodu bezpečnosti chodcov. FOTOGALÉRIA

Nový asfaltový koberec sa potiahol pri bytovke

Zrekonštruovaná cesta pri bytovom dome č. 20 a zdravotnom stredisku zlepšila dopravnú situáciu, rozšírená bola cesta a vytvorené nové odstavné plochy na parkovanie. FOTOGALÉRIA