Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Významné výročia

PDF ikonaHistorický kalendár Tvrdošín na rok 2017

 

 

 

VÝROČIA OSOBNOSTÍ V ROKU 2017

 

140. rokov od narodenia a 80 rokov od úmrtia

Branický, Michal – prekladateľ, učiteľ (25.09.1877 - 13.01.1937 Bratislava, pochovaný v Tvrdošíne). V rokoch 1889-93 študoval na Gymnáziu v Trstenej, 1893-97 na Učiteľskom ústave v Lučenci. 1897-99 učil na ľudovej škole v Krásnej Hôrke, 1899-1919 v Ústi nad Oravou. Ako prvý školský inšpektor v Trstenej pôsobil v rokoch 1919-29, 1929-33 v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 1933 žil v Tvrdošíne. Aktívny osvetový pracovník, na Orave nacvičoval divadlá, šíril poľnohospodársku osvetu.

 

110. výročie narodenia

Cieker, Jozef - diplomat (21.06.1907 Krásna Hôrka - 20.01.1969 Madrid).Študoval na Právnickej fakulte v Bratislave a Dijone. Bol predsedom Ústredia slovenského katolíckeho študentstva. Po získaní doktorátu sa stal úradníkom Slovenskej ligy v Bratislave, po roku 1933 úradníkom na Ministerstve zahraničia v Prahe. Za Slovenského štátu bol vyslancom v Belehrade, Záhrebe a od apríla 1944 v Madride, kde žil do svojej smrti. Tu sa stal riaditeľom katolíckeho internátu pre vysokoškolákov zo strednej a východnej Európy. Jeho doktorskú dizertáciu Slovenská otázka vydala v roku 1935 Slovenská liga v Bratislave. V emigrácii vydal knihu vstup Slovákov do kresťanskej pospolitosti národov (Madrid 1951).Ako člen Slovenskej národnej rady písal články o slovenskej otázke v 20. storočí a o komunizme v strednej a východnej Európe.

 

145. výročie úmrtia

Čaplovič, Elek (Alex, pseud. E. Zeman) - publicista, národovedec, úradník (16.01.1810 Jasenová - 11.06.1872 Tvrdošín). Študoval na gymnáziách v Prešove, Levoči, a v Kežmarku. Po štúdiách pôsobil ako horár Oravského panstva, neskôr št. úradník na viacerých miestach, v 50. rokoch 19. stor. prísediaci urbárskeho súdu v Balážskych Ďarmotách, v 60. rokoch hl. slúžny v Dolnom Kubíne, na dôchodku hospodáril na majetku v Porube Geceli. Ako národovec bol členom Tatrína, spoluzakladateľom MS a slovenských gymnázií v Martine a v Revúcej, zaslúžil sa o hospodársky rozvoj Oravy, najmä ovocinárstva a včelárstva. Predplácal a šíril slovenskú tlač, prispieval hospodárskymi článkami do slovenských novín (Obzor, Slov. noviny).

 

140. výročie narodenia

Gessay, Ján J. (Gešaj) - krajanský pracovník v USA, redaktor (16.03.1877 Tvrdošín - ? USA). Pôsobil v krajanskom hnutí Slovákov v Amerike, roku 1910 vydával v Pittsburghu mesačník Mládež, roku 1912 redigoval v Scrantone mesačník Nová vlasť.

 

30. výročie úmrtia

Gessay, Vladimír (28.10.1904 – 13.12.1987) - syn významného amerického Slováka Ignáca Gessaya, signatára Pittsburskej dohody, pre aktivity otca v Slovenskej lige bol bývalým režimom vymazaný z dejín slovenského výtvarného umenia; Vyštudoval: súkromnú maliarsku školu Gustáva Mallého v Bratislave, Akadémiu výtvarných umení v Prahe, 1922-1924 u Jakuba Obrovského, 1925-1930 u Maxa Švabinského; Académie Julien v Paríži (1930-1931) u J.-P. Laurensa; Účasť na výstavách: Praha 1931 (Výstava Slovenska), Bratislava 1936 (Krajinská výstava), New York 1938 (Slovenské umenie), vystavoval spoločne na výstavách Umeleckej besedy slovenskej a Spolku slovenských umelcov. Vladimír sa narodil 28. októbra 1904 a zomrel 13. decembra 1987 vo veku 83 rokov. Posledné známe bydlisko Vladimíra Gessaya je Carmichael, Sacramento County, CA 95608.

 

160. výročie narodenia

Haluška, Štefan - katol. kňaz (27.05.1857 Tvrdošín - 10.10.1925 Dolný Kubín). Vyštudoval katolícku teológiu v Spišskej Kapitule, 1881 vysvätený za katol. kňaza. Pôsobil ako kaplán vo Veličnej, Zázrivej, Jablonke, Čimhovej, roky 1889-97 farár v Hladovke, 1897-1917 v Orávke (Poľsko), od roku 1917 farár a dekan v Dolnom Kubíne. Venoval sa štúdiu dejín Oravy, spolupracoval s Jozefom Kohuthom. Napísal štúdiu o pomeroch na Orave pred reformáciou (Pútnik svätovojtešský, 1907) a o kostole v Orávke (Árvamegyei almanachu, 1912). Zostavil výťah z historických prác J. Kohutha, ktoré zhrnul J. Hradský do rukopisu diela O počiatkoch, vývoji a duševnom stave Spišskej Kapituly (Additamenta ad imitia..., 1903). Iniciátor a aktívny účastník osláv A. Bernoláka v Slanici (1913) a A. Radlinského v Dolnom Kubíne (1917). Predseda Spolku Oravského múzea. Prispieval historickými a náboženskými článkami do kalendárov a časopisov (Svätá rodina, Posol Božského Srdca Ježišovho, Literárne listy, Duchovný pastier a i.).

 

120. výročie narodenia a 35. výročie úmrtia

Konfal, Július - lesný odborník (03.02.1897 Krásna Hôrka - 04.09.1982 Bratislava). Otec Jozef Konfal (1860-1946), matka Mária, rod. Kunová (1869-1953), mal 5 súrodencov, z nich Mária Kratochvílová (1893-1979), logopedička. Študoval na Gymnáziu v Trstenej a v Budapešti; v rokoch 1917-23 na Vysokej škole baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici a v Šoprone, 1924 vykonal štátnu skúšku v Budapešti, lesný inžinier. Po štúdiách pôsobil na Orave ako zamestnanec Oravského komposesorátu, bol správcom lesnej železnice Lokca-Oravská Lesná; od roku 1933 železnice Lokca-Oščadnica, 1945-48 vedúci stavebného oddelenia Riaditeľstva Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku, od roku 1948 pracovník, neskôr vedúci stavebného odboru Ústredného riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave, 1956 technik pre lesné železnice Hlavnej správy lesov Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, od roku 1959 vedúci oddelenia technického rozvoja a výstavby, od 1960 na dôchodku. Zameral sa na výstavbu a prevádzku lesných železníc, autor predpisov o ich prevádzke a údržbe.

 

30. rokov od úmrtia

Medvecká, Mária - akademická maliarka, národná umelkyňa (11.10.1914 Medvedzie - 23.04.1987 Bratislava). Detstvo prežila v Medvedzí. Po maturite na Gymnáziu v Košiciach študovala na Pedagogickej akadémii v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1934. Vrátila sa na rodnú Oravu, kde 8 rokov učila v Zubrohlave, Tvrdošíne, Jablonke a v Námestove. Popri svojom zamestnaní sa venovala maľovaniu. Krása krajiny, ľudovej architektúry a najmä postavy a tváre ľudí vypĺňali jej skicáre a urýchľovali rozhodnutie o ďalšom životnom poslaní. Keď jej to finančné možnosti dovolili, zapísala sa na Oddelenie kreslenia a maľby SVŠT v Bratislave (1942), kde pôsobil ako profesor G. Mallý, M. Schurmann, A. Struhár a neskôr aj J. Mudroch. Po vojne pokračovala na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u profesora Andersona. Štúdiá ukončila v roku 1948 v Bratislave a v tom istom roku tu usporiadala svoju prvú samostatnú výstavu. Od roku 1950 pracovala na Orave, ktorá prežívala rozsiahle premeny. Jej prvým maliarskym ateliérom sa stala stavba Oravskej priehrady, kde po takmer dvojročnom pôsobení usporiadala výstavu priamo na pracovisku. Viac diel namaľovala v Kovohutách v Istebnom. Do konkrétneho prostredia stavia ľudí a to bez patetického idealizovania s hlbokým pochopením ich vnútorného sveta. V tom spočíva hĺbka realistického cítenia Márie Medveckej. K vlastnej maliarskej reči sa dostala úporným hľadaním, zápasmi i objavmi, čo sa neobišlo bez trýznivých pocitov, pochybností a neistoty, sprievodných znakov každej tvorby. Stala sa predstaviteľkou realistickej orientácie slovenského výtvarného vývinu 20. storočia. V tvorbe 60. a 70. rokov sa zamerala na cyklické spracúvanie motívov z Oravy, žánrové portrétne štúdie, figurálne kompozície, krajinomaľby a kvetinové zátišia. V jej tvorbe sa odráža aj SNP a mierová tematika. Zúčastnila sa kolektívnych výstav výtvarného umenia doma i v zahraničí. V roku 1979 bola sprístupnená verejnosti trvalá expozícia Oravskej galérie - Galérie Márie Medveckej. Je to autobiografická expozícia z celoživotného diela maliarky.

 

120. výročie narodenia

Novácky, Koloman - včelársky odborník (24.05.1897 Tvrdošín - 22.11.1969 Bojnice). Otec Anton Novácky, daňový úradník (1866-1942), matka Adalberta, rod. Kiszelyová (1862-1947), brat Ján Martin (1899-1956), botanik. Ľudovú školu navštevoval v Bytči. Študoval na Gymnáziu v Trenčíne, neskôr v Prievidzi. V 1914 roku začal študovať právo na Alžbetínskej univerzite v Bratislave, štúdium dokončil na Právnickej fakulte UK, 1922 JUDr. Od roku 1922 pôsobil ako notársky koncipista v Prievidzi, v Liptovskom Mikuláši, v Bratislave, od 1926 roku advokát v Prievidzi, do 1945 majiteľ advokátskej kancelárie; po roku 1948 robotník v tehelni, 1957-61 vedúci sekretariátu, neskôr pracovník Slovenského zväzu včelárov. Organizátor slovenského včelárstva, zaslúžil sa o výstavbu včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci. Po roku 1938 zorganizoval jej presťahovanie a vybudovanie novej paseky na Púšti pri Prievidzi. Zakladateľ družstva na výrobu včelárskych potrieb a predajne družstva v Prievidzi. Od roku 1929 sa usiloval o založenie výskumného ústavu včelárskeho na Slovensku, podporoval výskumnú stanicu v Liptovskom Hrádku. Pričinil sa o založenie a rozvoj plemenného chovu včiel na Slovensku, viedol kurzy chovu včelích matiek, odchoval kmeň Elena. Propagoval progresívne smery vo včelárstve, organizoval odborné školenie na včelárskej výstave vo Viedni, 1927 na všeslovanskom zjazde v Prahe, neskôr na zjazdoch v Poznani a v Belehrade, 1938 predseda medzinárodnej konferencie o tlmení chorôb včiel v Prahe. Od roku 1930 zodpovedný redaktor, 1936-59 hlavný redaktor časopisu Slovenský včelár, neskôr Včelár; 1930-59 zostavovateľ slovenských včelárskych kalendárov, 1960 Zápisníka včelára. Autor početných článkov, v ktorých propagoval uplatňovanie nových vedeckých poznatkov vo včelárstve. Roku 1926 zakladateľ a tajomník Včelárskeho ľudového družstva v Prievidzi. Samostatne vydal: Slovenský včelár (Bratislava 1931), spoluautor J. Zemaník; Normalizovaný slovenský úľ (Trnava 1939); Plemenný chov včiel (Trnava 1940); Včelárstvo (Bratislava 1953). Od roku 1926 bol funkcionár Krajinského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku, od 1935 vedúci odboru pre plemenný chov, roky 1936-38 predseda celoštátneho Zväzu zemských ústredí včelárskych spolkov v ČSR. Od 1938 roku prvý podpredseda, 1939-57 predseda Ústredia slovenských včelárskych spolkov v Prievidzi.

 

115. výročie úmrtia

Obtulovič, Ľudovít - právnik, redaktor (09.03.1902 Tvrdošín - 22.07.1968 Bratislava). Študoval na Gymnáziu v Trstenej a v Spišskej Novej Vsi. Právo absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe, kde bol členom Voľného združenia a DAVu. Po štúdiách pôsobil ako advokátsky koncipient v Užhorode, potom advokát v Nových Zámkoch (do roku 1939) a v Bratislave. Právny zástupca Spolku sv. Vojtecha, v období totality prenasledovaný. Roku 1947 uväznený a odsúdený na 8 rokov. V rokoch 1924-26 vydavateľ a zodpovedný redaktor časopisu DAV.

 

145. výročie úmrtia

Račkay, Maximilián (Rácskay, Ratskay) - maliar (02.06.1806 Zázrivá - 15.07.1872 Tvrdošín). Pochádzal z výtvarnícko-remeselníckej rodiny. Od roku 1827 študoval na výtvarnej akadémii vo Viedni. V rokoch 1830-71 pôsobil na Orave, v Liptove. Roku 1868 bol podrichtárom a roku 1871 členom školskej stolice a výborníkom v Tvrdošíne. Z jeho tvorby sa zachovali viaceré sakrálne práce pre r. k. kostol v Hybiach (1843), v Zubrici (okolo 1857), v Liptovskej Revúcej (1860), v Kňažej (1867), v Liesku a Habovke; maľoval žánrové obrazy zo života oravského ľudu so silným sociálnym akcentom (Rekvirácia, Slovenský poddaný, Oráč). Vytvoril aj sériu 14 farebných ilustrácií pre pripravovanú monografiu Daniela Szontágha o Oravskej župe. Jeho diela sú v zbierkach Galérie hlavného mesta SR Bratislavy, v Etnografickom ústave SNM v Martine a v Néprajzi múzeu v Budapešti. Jeho tvorba má národopisno-dokumentačný význam.

 

165. výročie narodenia

Tmák, Jozef - botanik (19.02.1852 Tvrdošín). Študoval na Gymnáziu v Banskej Bystrici, potom prírodopis a chémiu na univerzite v Kluži. V rokoch 1887-91 bol profesorom prírodopisu, matematiky, zemepisu a slovenčiny na Gymnáziu v Banskej Bystrici. Od roku 1891 bol gymnaziálnym profesorom v Sibiu. Venoval sa štúdiu flóry banskobystrického okolia a kveteny severnej časti Zvolenskej župy, o čom publikoval štúdie a články v odborných časopisoch.