Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

VZN

PDF ikona Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Tvrdošín

Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo

Názov VZN

Nadobudlo
účinnosť dňa

Vydané dodatky k VZN

Poznámka 1

/dátum vydania
dodatku k VZN/

Poznámka 2

/aktuálnosť VZN/

  ROK 2017        
8/2017 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2018     platné
7/2017 VZN ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2018     platné
6/2017 VZN ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tvrdošín 01.01.2018     platné
5/2017 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Tvrdošín 01.01.2018     platné
4/2017 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 24.11.2017     platné
3/2017 VZN ktorým sa mení VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 24.11.2017     platné
2/2017

VZN ktorým sa schvaľuje v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou "Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č. 1 (k. ú. Oravice)"

 

Záväzná časť ÚPN

 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ÚPN

15.07.2017     platné
1/2017 VZN ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Tvrdošín 13.05.2017     platné
  ROK 2016        
5/2016 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2017     zrušené, nahradené VZN č. 8/2017
4/2016

VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín

01.01.2017

   

platné

3/2016

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín

01.01.2017

   

zrušené, nahradené VZN č. 5/2017

2/2016

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Tvrdošín

15.07.2016

    platné

1/2016

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Tvrdošín

04.04.2016

   

platné

  ROK 2015        
5/2015 VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 30.12.2015     platné
4/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2016     zrušené, nahradené VZN č. 5/2016
3/2015 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tvrdošín 1.1.2016 Dodatok č. 1 Schválený MsZ dňa 24.08.2017 platné
2/2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín 1.1.2016     zrušené, nahradené VZN č. 3/2016
1/2015 VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Tvrdošín 11.7.2015     platné
  ROK 2014        
1/2014 VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Tvrdošín 14.3.2014 Dodatok č. 1 Schválený MsZ dňa 10.12.2014 platné
2/2014 VZN č. 2/2014 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Tvrdošín počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 30.8.2014     platné do 12.11.2014
3/2014 VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností 1.1.2015     platné
4/2014 VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2015     zrušené, nahradené VZN č. 4/2015
5/2014 VZN č. 5/2014 o miestnych daniach 1.1.2015     platné
6/2014 VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Tvrdošín 1.1.2015     platné
7/2014 VZN č. 7/2014 o Mestskej polícii Tvrdošín 26.12.2014     platné
  ROK 2013        
1/2013 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území Mesta Tvrdošín 13.3.2013     zrušené, nahradené VZN č. 3/2013
2/2013 VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín 1.1.2014     zrušené, nahradené VZN č. 4/2016
3/2013 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín 1.1.2014     zrušené, nahradené VZN č. 2/2015
  ROK 2012        
1/2012 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Tvrdošín a na území Oravíc 12.5.2012

Dodatok č. 1
 

Dodatok č. 2

Schválený MsZ dňa 
26.06.2012

 

Schválený MsZ dňa 
05.03.2015

platné
2/2012 VZN o dani z nehnuteľnosti 01.01.2013 Dodatok č. 1 Schválený MsZ dňa 
11.12.2013
zrušené, nahradené VZN č. 3/2014
3/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2013 Dodatok č. 1 Schválený MsZ dňa 
11.12.2013
zrušené, nahradené VZN č. 4/2014
4/2012 VZN o miestnej dani za psa, za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva 01.01.2013     zrušené, nahradené VZN č. 5/2014
5/2012 VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách 29.12.2012     platné
6/2012 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 01.01.2013     zrušené, nahradené VZN č. 3/2015
  ROK 2011        
1/2011 VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Tvrdošín 1.4.2011

Dodatok č. 1
 

Dodatok č. 2

 

Dodatok č. 3

Schválený MsZ dňa 
25.8.2011

 

Schválený MsZ dňa
25.10.2011

 

Schválený MsZ dňa
27.8.2012

zrušené, nahradené VZN č. 2/2013
2/2011 VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Oravice v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia 8.8.2011 - - platné
  ROK 2009-2010        
1/2009 VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdošín 1.10.2009
Dodatok č. 1

Schválený MsZ dňa
27.8.2012
platné
2/2009 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 10.9.2009   -   - zrušené, nahradené VZN č. 1/2012
3/2009 VZN o dani z nehnuteľnosti 1.1.2010 Dodatok č. 1 Schválený MsZ dňa 14.12.2011 zrušené, nahradené VZN č. 2/2012
4/2009 VZN o miestnych daniach 1.1.2010   -   - zrušené, nahradené VZN č. 4/2012
5/2009 VZN o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín 1.1.2010

Príloha
č. 2Dodatok č. 1


Príloha
č. 3Príloha
č. 4Príloha
č. 1 - Pravidlá na určovanie cien nájmu

zrušenáSchválený MsZ dňa 14.12.2011


zrušenázrušenáSchválená MsZ dňa 10.12.2014
 

zrušené. od 01.04.2016 nahradené smernicou "Zásady hospodárenia s majetkom mesta Tvrdošín"
6/2009 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 1.1.2010   -   - zrušené, nahradené VZN č. 6/2012
7/2009 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2010 Dodatok č. 1   Schválený MsZ dňa 14.12.2011 zrušené, nahradené VZN č. 3/2012
8/2009 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Tvrdošín 1.1.2010   -   - platné
9/2009 VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín 1.1.2010 Dodatok č. 1

Schválený MsZ dňa 30.8.2010

zrušené, nahradené VZN č. 1/2011

10/2009 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a škol. zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín 1.1.2010

Dodatok č. 1


Dodatok č. 2


Dodatok č. 3


Dodatok č. 4

Schválený MsZ dňa 30.8.2010
 

Schválený MsZ dňa 13.12.2010
 

Schválený MsZ dňa 28.04.2011
 

Schválený MsZ dňa 14.12.2011

zrušené, nahradené VZN č. 1/2013

   ROK 2008        
1/2008 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie- Územný plán mesta Tvrdošín 14.4.2008   -    - platné
2/2008 VZN o určení príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium v ZUŠ na činnosť šk. klubu detí a CVČ, na čiastočnú úhradu nákladov v škol. jedálni, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín 1.9.2008   -    - zrušené, nahradené VZN č. 13/2008
3/2008 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto Tvrdošín 1.9.2008   -    - zrušené, nahradené VZN č. 14/2008
4/2008 VZN o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Tvrdošín 9.9.2008

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Schválený MsZ dňa 14.12.2011

Schválený MsZ dňa
27.8.2012

zrušené, nahradené VZN č. 2/2016
5/2008 VZN o dani z nehnuteľnosti 1.1.2009   -   -

zrušené, nahradené VZN č. 3/2009

6/2008 VZN o miestnych daniach 1.1.2009   -   - zrušené, nahradené VZN č. 4/2009
7/2008 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  1.1.2009   -   -

zrušené, nahradené VZN č. 7/2009

8/2008 VZN o verejnom obstarávaní 1.1.2009 Dodatok
č. 1

Schválený MsZ dňa 29.6.2011

zrušené
9/2008 VZN o poplatku za znečistenie ovzdušia 1.1.2009 Dodatok
č. 1
Schválený MsZ dňa 10.12.2014 platné
10/2008 VZN o opatrovateľskej službe 1.1.2009   -   -

zrušené, nahradené
VZN č. 1/2009

11/2008 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tvrdošín 1.1.2009   -   - zrušené, nahradené VZN č. 6/2009
12/2008

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín

Príloha č. 1 -Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Tvrdošín

1.1.2009 Dodatok č. 1 Schválený MsZ dňa 14.12.2011 platné
13/2008 VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium v ZUŠ, na činnosť ŠK a CVČ, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín 1.1.2009   -   - zrušené, nahradené VZN č. 9/2009
14/2008 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ, zriaďovateľom ktorej je mesto Tvrdošín 1.1.2009   -   - zrušené, nahradené VZN č. 1/2016
15/2008 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 1.1.2009   -   - platné
   ROK 2007        
1/2007 VZN o konaní a rozhodovaní MsZ Tvrdošín o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 14.3.2007   -   - zrušené protestom prokurátora
2/2007 VZN o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony 9.5.2007   -   - zrušené, nahradené VZN č. 10/2008
3/2007 VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín 1.1.2008   -   - zrušené, nahradené VZN č. 12/2008
4/2007 VZN o dani z nehnuteľností 1.1.2008   -   -

zrušené, nahradené
VZN č. 5/2008

5/2007 VZN o miestnych daniach 1.1.2008   -   -

zrušené, nahradené
VZN č. 6/2008

6/2007 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 1.1.2008   -   -

zrušené, nahradené
VZN č. 7/2008

   ROK 2006        
1/2006 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tvrdošín 12.7.2006   -      - zrušené, nahradené
VZN č. 15/2008 
2/2006 VZN o dani z nehnuteľnosti 1.1.2007   -       - zrušené, nahradené VZN č. 4/2007
3/2006 VZN o miestnych daniach 1.1.2007   -    - zrušené, nahradené VZN č. 5/2007
4/2006 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 1.1.2007   -   - zrušené, nahradené VZN č. 6/2007
5/2006 VZN o kontrole vykonanej mestskou samosprávou 1.1.2007   -   - zrušené protestom prokurátora
6/2006 VZN o verejnom ostarávaní 1.1.2007   -   - zrušené, nahradené
VZN č. 8/2008
  ROK 2005        
1/2005 VZN o dani z nehnuteľnosti 1.1.2006   -   - zrušené, nahradené VZN č. 2/2006
2/2005 VZN o miestnych daniach 1.1.2006   -   - zrušené, nahradené VZN č. 3/2006
3/2005 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 1.1.2006   -   - zrušené, nahradené VZN č. 4/2006
  Platné VZN schválené pred rokom 2005        
1/2004 VZN o školskom obvode v meste Tvrdošín 16.5.2004   -   - platné
1/1998 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 11.9.1998   -   - zrušené, nahradené VZN č. 5/2012
2/97 VZN k Územnému plánu strediska cestovného ruchu Oravice 16.11.1997   -   - platné
1/1992 VZN o mestskej polícii mesta Tvrdošín 15.3.1992   -   - zrušené, nahradené VZN č. 7/2014
  V archíve u hlavnej kontrolórky sú k nahliadnutiu ostatné VZN