Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Úradná tabuľa mesta

Oznamy a verejné vyhlášky:

PDF ikona 28.12.2017 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

PDF ikona 16.08.2017 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania  pre stavbu "10423 - Tvrdošín - Vladina - Rek. VNK od 1353/ts/422 po 1353/uv/21"
PDF ikona 16.08.2017 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV Krásna Hôrka - Hrady"

PDF ikona 30.06.2017 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

PDF ikona  30.06.2017  VZN č. 2/2017 ktorým sa schvaľuje v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou "Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č. 1 (k. ú. Oravice)"

PDF ikona    Záväzná časť ÚPN 

PDF ikona    Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ÚPN 

PDF ikona 15.12.2016 Požiarny poriadok mesta

PDF ikona 15.12.2016 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

PDF ikona 21.07.2016 Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže

PDF ikona 30.06.2016 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

PDF ikona 23.12.2015 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

PDF ikona 26.11.2015 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením "Zásobovanie vodou a kanalizáciou oravského regionu, etapa 2"

PDF ikona 26.06.2015 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

PDF ikona 11.12.2014 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

PDF ikona 23.07.2014 Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz"

PDF ikona 27.06.2014 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

PDF ikona 12.12.2013 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

PDF ikona 08.01.2013 Tlačivá daňového priznania na stiahnutie.

PDF ikona 14.12.2012 Zámer k prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného ososbitného zreteľa

PDF ikona 24.08.2012 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

PDF ikona 14.12.2011 OZNAM - Začatie prerokovania zadania pre ÚPN mesta Tvrdošín

PDF ikona Informačný panel SSE - Stredoslovenská energetika

Pripomienkové konanie:

 

Ponuka majetku:

PDF ikona  19.01.2018 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona  19.01.2018 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona  19.01.2018 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 12.06.2017 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 10.04.2017 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 10.04.2017 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 10.04.2017 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 08.02.2017 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 08.02.2017 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 14.06.2016 Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže
PDF ikona 13.06.2016 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 13.06.2016 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 13.04.2016 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 12.04.2016 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 12.04.2016 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 12.04.2016 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona 19.02.2016 Zámer k prenájmu nebytových priestorov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
PDF ikona  29.06.2015 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 10.04.2015 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 04.04.2014 Zámer k prenájmu nebytových priestorov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 28.01.2014 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 26.11.2013 Zámer zriadenia vecného bremena na nehnuteľný majetok mesta

PDF ikona 25.11.2013 Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta

PDF ikona 01.07.2013 Prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Tvrdošín formou priameho prenájmu

PDF ikona 14.03.2013 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 09.01.2013 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 03.10.2012 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 08.08.2012 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 06.06.2012 Vyhlásenie priameho predaja majetku - vysporiadanie pozemkov pre účely výstavby Zberného dvora

PDF ikona 06.06.2012 Vyhlásenie priameho predaja majetku - vysporiadanie pozemkov pre účely stavby "R3 Trstená - obchvat"

PDF ikona 11.05.2012 Vyhlásenie priameho predaja majetku

PDF ikona 11.04.2012 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

PDF ikona 03.02.2012 Zámer k prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa