Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad

Dávame do pozornosti občanom, povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností v termíne, ktorý je podľa zákona č. 582/2004 Z.z. stanovený do 31. januára 2018.

1/ Daň z nehnuteľností

Povinnosť podať priznanie majú tí daňovníci,  u ktorých nastali v priebehu roka 2017 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

A to zmena vo vlastníctve nehnuteľností /pôvodný aj nový vlastník/, vydanie právoplatného stavebného alebo kolaudačného povolenia stavebným úradom, vlastníci nového preukazu ŤZP, zmena druhu pozemku.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Je potrebné doniesť kópie dokladov ako sú: list vlastníctva, fotokópia kúpnej alebo darovacej zmluvy, osvedčenie o dedičstve, alebo rozhodnutie z katastrálneho úradu.

Daň z nehnuteľností v roku 2018 bude vyrubená v zmysle VZN 3/2014 o dani z nehnuteľností. Sadzby dane z nehnuteľností v tomto roku ostávajú v porovnaní s rokom 2017 nezmenené.

 

2/ Daň za psa

Mesto Tvrdošín vyrubí rozhodnutím aj daň za psa pre rok 2018 v zmysle VZN č. 5/2014. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzba dane za psa v porovnaní s minulým rokom ostáva nezmenená.

Pokiaľ pes dosiahne vek 6 mesiacov v priebehu roka 2018, daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Daňovník je povinný Mestu Tvrdošín do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti predložiť daňové priznanie spolu s fotokópiou veterinárneho preukazu. 
Ak daňová povinnosť k dani za psa počas roka zanikne (napr. pri úhyne psa, strate psa a pod.), je daňovník povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti takým istým spôsobom, ako pri vzniku daňovej povinnosti. 

Tlačivá k priznaniu dane z nehnuteľností a dane za psa sú dostupné na internetovej stránke nášho mesta a občanom sú poskytované aj na Mestskom úrade v miestnosti na prízemí, oproti kancelárii prvého kontaktu.  

 

3/ Poplatok za komunálny odpad

 

Doklady odôvodňujúce odpustenie poplatku poplatníkovi:

 

  • potvrdenie o návšteve školy,  študent  denného štúdia, ktorý navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich:

(potvrdenie o návšteve školy za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho alebo potvrdenie za akademický rok od 1.septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho  zdaňovacieho obdobia),

  • potvrdenie o pobyte v zahraničí,  fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava  v zahraničí:

(doklad o pobyte v zahraničí - pracovné povolenie v zahraničí, povolenie k pobytu v zahraničí, víza, sobášny list, potvrdenie spoločenstva bytového domu alebo domového dôverníka  v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa táto osoba zdržiava v zahraničí, alebo prehlásenie dvoch susedov tejto osoby,  ktorý má trvalý pobyt v rodinnom dome o tom, že sa  zdržiava v zahraničí s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a presnej adresy trvalého pobytu oboch susedov,  potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí podľa možnosti v slovenskom jazyku. V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený),

  • potvrdenie od zamestnávateľa, fyzická osoba zamestnaná a ubytovaná mimo mesta v mieste sídla zamestnávateľa:

(potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že táto osoba v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Tvrdošín a doklad, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce /vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom pobyte, ubytovaní, nájomná zmluva/),

  • potvrdenie obce, fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom mimo mesta:

(potvrdenie obce o vyrubení alebo zaplatení poplatku v danej obci za príslušné obdobie)

  • potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody,
  • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení alebo detskom domove.

Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení.

 

Poplatníci si môžu uplatniť nárok na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku:

a) žiadosťou s jej príslušným zdôvodnením príslušného zdaňovacieho obdobia - žiadosť na stiahnutie

b)  preukázaním podkladov poplatníkom v príslušnom zdaňovacom období kedy nastali skutočnosti na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

 

Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 

                                                                                          

                                                              Finančné oddelenie

                                                                   MsÚ Tvrdošín