Obsah

Výberové konanie - hlavný kontrolór

Typ: ostatné | náš tip
mesto Tvrdošínna obsadenie funkcie hlavný kontrolór mesta

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne uznesením č. 13/20 zo dňa 04.11.2020 v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje

A) Deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Tvrdošín na 14.12.2020

B) Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju prihlášku v písomnej forme spolu s prílohou (súhlas so spracúvaním osobných údajov) prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 27.11.2020 do 15,00 hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená ) do podateľne Mestského úradu v Tvrdošíne, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Tvrdošín “ s poznámkou „Neotvárať“.

C) Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra musí byť označená pečiatkou podateľne Mestského úradu v Tvrdošíne s najneskorším dátumom 27.11.2020. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný. Kandidáti v prihláške uvedú: 1. Meno a priezvisko, 2. Adresu trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, 3. Štruktúrovaný profesijný životopis, 4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3.mesiace, 5. Overenú fotokópiu dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní (kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie) a 6. písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra v rozsahu max. 2 strany formátu A4.

D) Rozsah a dátum začiatku výkonu funkcie hlavného kontrolóra je: 1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra je v rozsahu 75 % pracovného úväzku na funkčné obdobie 6 rokov odo dňa začiatku výkonu funkcie, 2. Dátum začiatku výkonu funkcie a zároveň deň nástupu do práce je od 1.1.2021

E) Na účely vyhodnotenia splnenia podmienok kandidátov na hlavného kontrolóra komisiu v zložení:
- predseda Mgr. Vlasta Jančeková
- člen p. Marta Skurčáková
- člen Mgr. Erik Gandi
- člen Mgr. Dušan Šoltés
- zapisovateľ: Mgr. Klementína Šaradinová
Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predseda. Komisia zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na ich predkladanie. Komisia spíše o vyhodnotení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia podmienok bude predložená poslancom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2020, na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra.

F) Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne v deň konania volieb. Každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.
- Voľba hlavného kontrolóra bude neverejná.
- Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.
- Každý poslanec mestského zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.
- Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.
- Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
- Ak ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú väčšinu, mestské zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
- V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.


Príloha

Vytvorené: 9. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2020 12:02
Autor: