Obsah

Obnovenie prevádzky MsKS

Typ: ostatné
MsKSOd 8. júna je otvorené už aj Mestské kultúrne stredisko aj s Mestskou knižnicou na Medvedzí.

Pri vstupe do priestorov platia opatrenia vydané ÚVZ :

Opatrenia k obnoveniu prevádzky mestského kultúrneho strediska

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Mesto Tvrdošín od 8. júna uvoľňuje prenájmy mestského kultúrneho strediska na organizáciu podujatí s maximálnym počtom 100 osôb a dodržaním opatrení  stanovených ÚVZ. 

 

Organizácia hromadných podujatí

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej a spoločenskej povahy v počte do 100 osôb.

 

Povinnosti prevádzkovateľ počas hromadných podujatí:

- vstup a pobyt účastníkov v mestskom kultúrnom stredisku počas hromadného podujatia (v počte do 100 osôb) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a  predmetov,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp.

  zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť jednorazové papierové obrúsky,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky

  kontaktovať svojho ošetrujúceho  lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- dať podpísať vyhlásenie (hromadné), ktoré potvrdia svojim podpisom, že účastníci podujatia

  neprejavujú príznaky akútneho ochorenia, nemajú povinnú karanténu ani osoby žijúce s ňou spoločne

  v domácnosti,

- pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia

  zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej

  domácnosti alebo pre partnerov, umiestniť stoly vzdialené od seba 2 m

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Povinnosti účastníkov hromadného podujatia:

- nezúčastniť sa plánovaného hromadného podujatia, ak sa tesne pred jeho konaním objavia príznaky

  akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), osoba je povinná

  zostať v domácej izolácii,

- ak sa u osoby počas hromadného podujatia prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je

  potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- počas vstupu a pobytu počas hromadného podujatia v mestskom kultúrnom stredisku absolvovať len

  s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- pri vstupe do budovy si dezinfikovať ruky

- pri použití sociálnych zariadení umyť si ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utrieť do

  jednorazových papierových obrúskov,

- rešpektovať zákaz podávania rúk,

- pri príchode a odchode z priestorov mestského kultúrneho strediska dodržiavať rozostupv 2 m medzi

  osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,

- rešpektovať zákaz zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov;

- podpísať vyhlásenie, že osoba  neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá povinnú karanténu

  ani osoby žijúce s ňou spoločne v domácnosti,

 

Obnovenie prevádzky knižnice v MsKS obmedzenom režime

 

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok      11.00 - 15.30    

Dezinfekcia kníh a priestoru  15:30- 16:00

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia Covid-19, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na Covid19.

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

                                                                                                  V Tvrdošíne, dňa ....................................

 

NÁZOV PODUJATIA...................................................................................

 

Zodpovedná osoba:........................................................................................

 

Por.č.

Meno a priezvisko

Bydlisko

Podpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

V zmysle zákona ustanovenia § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas s uchovaním mojich osobných údajov v lehote 30 dní po skončení uvedeného podujatia, ktoré vyplývajú z opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 8. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2020 15:42
Autor: