Obsah

Späť

3/2005

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 1. 1. 2006

Dátum zvesenia:

Späť