Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


V archíve u hlavnej kontrolórky sú k nahliadnutiu ostatné VZN

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Tvrdošín pdf 470 kB

 

Platné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
1/201816.03.2018
VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Tvrdošín
8/201701.01.2018
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7/201701.01.2018
VZN ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/201701.01.2018
VZN ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tvrdošín
5/201701.01.2018
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Tvrdošín
4/201724.11.2017
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
3/201724.11.2017
VZN ktorým sa mení VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
2/201715.07.2017
VZN ktorým sa schvaľuje v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou "Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č. 1 (k. ú. Oravice)"
1/201713.05.2017
VZN ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Tvrdošín
4/201601.01.2017
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
2/201615.07.2016
VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Tvrdošín
1/201604.04.2016
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Tvrdošín
5/201530.12.2015
VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
3/201501.06.2016
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tvrdošín
1/201511.07.2015
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Tvrdošín
1/201414.03.2014
VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Tvrdošín
3/201401.05.2015
VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností
5/201401.01.2015
VZN č. 5/2014 o miestnych daniach
6/201401.01.2015
VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Tvrdošín
7/201426.12.2014
VZN č. 7/2014 o Mestskej polícii Tvrdošín
1/201212.05.2012
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Tvrdošín a na území Oravíc
5/201229.12.2012
VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách
2/201108.08.2011
VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Oravice v mieste, kde je vybudovaná verejná kanalizácia
1/200901.10.2009
VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdošín
2/200910.09.2009
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
- zrušené, nahradené VZN č. 1/2012
8/200901.01.2010
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Tvrdošín
1/200814.04.2008
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie- Územný plán mesta Tvrdošín
9/200801.01.2009
VZN o poplatku za znečistenie ovzdušia
12/200801.01.2009
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín
15/200801.01.2009
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
1/200416.05.2004
VZN o školskom obvode v meste Tvrdošín
2/9716.11.1997
VZN k Územnému plánu strediska cestovného ruchu Oravice

Zrušené

NázovVyvesenéDátum zvesenia
5/201601.01.2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 8/2017
3/201601.01.2017
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2017
4/201501.01.2016
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2016
2/201501.01.2016
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín
zrušené, nahradené VZN č. 3/2016
2/201430.08.2014
VZN č. 2/2014 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Tvrdošín počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
- platné do 12.11.2014
4/201401.01.2015
VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2015
5/201401.01.2015
VZN č. 5/2014 o miestnych daniach
1/201313.03.2013
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území Mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2013
2/201301.01.2014
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2016
3/201301.01.2014
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2015
2/201201.01.2013
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2014
3/201201.01.2013
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2014
4/201201.01.2013
VZN o miestnej dani za psa, za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2014
6/201201.01.2013
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2015
1/201101.04.2011
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2013
3/200901.01.2010
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2012
4/200901.01.2010
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2012
5/200901.01.2010
VZN o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín
- zrušené. od 01.04.2016 nahradené smernicou "Zásady hospodárenia s majetkom mesta Tvrdošín"
6/200901.01.2010
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
- zrušené, nahradené VZN č. 6/2012
7/200901.01.2010
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2012
9/200901.01.2010
VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 1/2011
10/200901.01.2010
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a škol. zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín
zrušené, nahradené VZN č. 1/2013
2/200801.09.2008
VZN o určení príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium v ZUŠ na činnosť šk. klubu detí a CVČ, na čiastočnú úhradu nákladov v škol. jedálni, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 13/2008
3/200801.09.2008
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 14/2008
4/200809.09.2008
VZN o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2016
5/200801.01.2009
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2009
6/200801.01.2009
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2009
7/200801.01.2009
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- zrušené, nahradené VZN č. 7/2009
8/200801.01.2009
VZN o verejnom obstarávaní
- zrušené
10/200801.01.2009
VZN o opatrovateľskej službe
- zrušené, nahradené
VZN č. 1/2009
11/200801.09.2009
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 6/2009
13/200801.01.2009
VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium v ZUŠ, na činnosť ŠK a CVČ, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 9/2009
14/200801.01.2009
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ, zriaďovateľom ktorej je mesto Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 1/2016
1/200714.03.2007
VZN o konaní a rozhodovaní MsZ Tvrdošín o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
- zrušené protestom prokurátora
2/200709.05.2007
VZN o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony
- zrušené, nahradené VZN č. 10/2008
3/200701.01.2008
VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 12/2008
4/200701.01.2008
VZN o dani z nehnuteľností
- zrušené, nahradené
VZN č. 5/2008
5/200701.01.2008
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené
VZN č. 6/2008
6/200701.01.2008
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené
VZN č. 7/2008
1/200612.07.2006
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené
VZN č. 15/2008
2/200601.01.2007
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2007
3/200601.01.2007
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2007
4/200601.01.2007
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 6/2007
5/200601.01.2007
VZN o kontrole vykonanej mestskou samosprávou
- zrušené protestom prokurátora
6/200601.01.2007
VZN o verejnom ostarávaní
- zrušené, nahradené
VZN č. 8/2008
1/200501.01.2006
VZN o dani z nehnuteľnosti
- zrušené, nahradené VZN č. 2/2006
2/200501.01.2006
VZN o miestnych daniach
- zrušené, nahradené VZN č. 3/2006
3/200501.01.2006
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- zrušené, nahradené VZN č. 4/2006
1/199811.09.1998
VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
- zrušené, nahradené VZN č. 5/2012
1/199215.03.1992
VZN o mestskej polícii mesta Tvrdošín
- zrušené, nahradené VZN č. 7/2014
2/200910.09.2009
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami - nahradené VZN č. 1/2012