Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru Mesta Tvrdošín prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 04/2018

Mesto Tvrdošín v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Tvrdošín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo Mesta Tvrdošín trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Zámer na prenájom majetku Mesta Tvrdošín č. 04/2018

Vyvesené: 9. 2. 2018

Dátum zvesenia: 24. 2. 2018

Zodpovedá: Mgr. Silvia Koptová

Späť