Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Odpadové hospodárstvo – "Separovaný zber"

V rámci budovania komplexného systému nakladania s odpadmi v meste Tvrdošín sú vytvorené podmienky pre zber komodít, ktoré je podľa zákonnej povinnosti potrebné oddeľovať od zmesového komunálneho odpadu.

PDF ikona Zberný dvor

PDF ikona Separovanie odpadu - rodinné domy

PDF ikona Separovanie odpadu - sídlisko Medvedzie

PDF ikona Harmonogram odvozu separovaného zberu a vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov na rok 2018

PDF ikona VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PDF ikona VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Tvrdošín

 

Video "Nedovoľ rásť hore odpadov":