Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

 

Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie

Podprogram 5.1 Knižnice - 5.1.3 Akvizícia knižníc

Názov projektu: Aktualizácia knižného fondu v Mestskej knižnici v Tvrdošíne

Číslo žiadosti: 17-513-02232 Finančné prostriedky z FPU sú verejnými prostriedkami a poskytnutá suma bola 1000,00 EUR.

Predmetom zmluvy bolo poskytnutie finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 10% z dotácie musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice.

Zámery a ciele projektu: Zámerom a cieľom projektu je nakúpiť aktuálne knihy pre všetkých čitateľov Mestskej knižnice v Tvrdošíne. Podporiť vzdelávanie čitateľov, zvýšiť úroveň knižnično-informačných služieb.