Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Márie Medveckej

Mesto Tvrdošín podľa ustanovenia §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín

Podrobnosti