Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

24.10. 2016 Medzinárodný deň školských knižníc

Spojená škola Tvrdošín sa zapojila do súťaže "Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici" s témou "Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinách". FOTOGALÉRIA.

Každý národ má svoju identitu, z ktorej v priebehu času čerpá životnú silu. O túto ideu sa naši predkovia často opierali, keď na náš národ doľahli ťažké časy. Cyrilo-metodská tradícia zapustila v dejinách Slovákov pevné korene ako "dedičstvo otcov", preto sme si tento námet zobrali za koncepčný model, z ktorého budú vychádzať otázky na skupinovú prácu žiakov pri realizáciu projektu "Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici".

Cyrilo-metodská tradícia sa stala hybnou silou slovenských dejín, preto dnes v časoch potreby národnej hrdosti ju chceme znova rehabilitovať. Hrala dôležitú silu v dejinnom procese stvárňovania národného povedomia Slovákov a je potrebné zaktuálniť jej ideový odkaz.

Realizácia:    

Úvodná fáza dvojhodinového študijného cyklu patrila privítaniu žiakov v Informačnom centre školy, privítaniu hostí, úvodným informáciám o projekte a štruktúrnej a obsahovej náplni podujatia. 

Nasledovala práca v skupinách, žiaci najskôr s pomocou knihovníčky a vyučujúcich vyhľadali vhodné informačné pramene (učebnice, beletriu, slovníky, odbornú literatúru, internet, koncepty žiakov, časopisy, encyklopédie...) v priestoroch školskej knižnice, v ktorých hľadali odpovede na zadané otázky. Počas skupinovej tvorivej práce žiakov inštruovali aj vyučujúci slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a náboženskej výchovy. Výpisky z informačných prameňov mali žiaci pred prezentovaním zaznamenať na farebne odlíšené papiere formátu A5 podľa troch hľadísk (historické pozadie, literárna oblasť a ideový odkaz pre súčasnosť), ktoré boli aj pomôckou pri prezentovaní pred mapou mysle. Každá skupina si vybrala svojho hovorcu, ktorý referoval pred triedou výstup svojej skupiny, informačné pramene, z ktorých čerpali a argumentáciu uviedli na záver svojej prezentácie. Takýmto spôsobom vytvorili celistvý pohľad na jedno z najdôležitejších období v našich dejinách a poukázali na kompatibilitu spoločensko-politických, literárnych a kultúrnych súvislostí. Naším hlavným zameraním bolo poukázať na aktuálnosť ideového odkazu cyrilo-metodskej tradície pre súčasníkov.  

Na záver dvojhodinového výstupu mali možnosť žiaci zapojení do projektu vyjadriť svoj názor na takúto formu vzdelávania.